5401. φόβος (phobos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5401. φόβος (phobos) — 47 Occurrences

Matthew 14:26 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν
NAS: And they cried out in fear.
KJV: they cried out for fear.
INT: in fear they cried out

Matthew 28:4 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν
NAS: shook for fear of him and became
KJV: And for fear of him the keepers
INT: moreover the fear of him trembled

Matthew 28:8 N-GMS
GRK: μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς
NAS: quickly with fear and great
KJV: the sepulchre with fear and great
INT: tomb with fear and joy

Mark 4:41 N-AMS
GRK: καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν καὶ
KJV: And they feared exceedingly, and said
INT: And they feared [with] fear great and

Luke 1:12 N-NMS
GRK: ἰδών καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ'
NAS: when he saw [the angel], and fear gripped
KJV: and fear fell
INT: having seen [him] and fear fell upon

Luke 1:65 N-NMS
GRK: ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας
NAS: Fear came on all
KJV: And fear came on
INT: upon all fear those who dwelt around

Luke 2:9 N-AMS
GRK: καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
INT: and they feared [with] fear great

Luke 5:26 N-GMS
GRK: καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι
NAS: and they were filled with fear, saying,
KJV: and were filled with fear, saying,
INT: and were filled with fear saying

Luke 7:16 N-NMS
GRK: Ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας καὶ
NAS: Fear gripped them all,
KJV: And there came a fear on all: and
INT: Seized moreover fear all and

Luke 8:37 N-DMS
GRK: αὐτῶν ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο
NAS: with great fear; and He got
KJV: with great fear: and
INT: them for with fear great they were seized

Luke 21:26 N-GMS
GRK: ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας
NAS: fainting from fear and the expectation
KJV: for fear, and
INT: men from fear and expectation

John 7:13 N-AMS
GRK: διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων
NAS: openly of Him for fear of the Jews.
KJV: him for fear of the Jews.
INT: because of the fear of the Jews

John 19:38 N-AMS
GRK: διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων
NAS: but a secret [one] for fear of the Jews,
KJV: for fear of the Jews,
INT: through the fear of the Jews

John 20:19 N-AMS
GRK: διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων
NAS: the disciples were, for fear of the Jews,
KJV: assembled for fear of the Jews, came
INT: through the fear of the Jews

Acts 2:43 N-NMS
GRK: πάσῃ ψυχῇ φόβος πολλὰ τε
NAS: kept feeling a sense of awe; and many
KJV: And fear came upon every
INT: upon every soul awe many and with

Acts 5:5 N-NMS
GRK: καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ
NAS: and great fear came
KJV: and great fear came on
INT: And came fear great upon

Acts 5:11 N-NMS
GRK: Καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ'
NAS: And great fear came over
KJV: And great fear came upon
INT: And came fear great upon

Acts 9:31 N-DMS
GRK: πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου
NAS: up; and going on in the fear of the Lord
KJV: walking in the fear of the Lord,
INT: going on in the fear of the Lord

Acts 19:17 N-NMS
GRK: καὶ ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας
NAS: in Ephesus; and fear fell
KJV: at Ephesus; and fear fell on
INT: and fell fear upon all

Romans 3:18 N-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι
NAS: THERE IS NO FEAR OF GOD BEFORE
KJV: There is no fear of God before
INT: not there is fear of God before

Romans 8:15 N-AMS
GRK: πάλιν εἰς φόβον ἀλλὰ ἐλάβετε
NAS: leading to fear again,
KJV: again to fear; but ye have received
INT: again unto fear but you received

Romans 13:3 N-NMS
GRK: οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ
NAS: For rulers are not a cause of fear for good
KJV: are not a terror to good works,
INT: not are a terror to good

Romans 13:7 N-AMS
GRK: τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον
NAS: to whom custom; fear to whom fear;
KJV: to whom custom; fear to whom fear;
INT: to whom the respect the respect

Romans 13:7 N-AMS
GRK: φόβον τὸν φόβον τῷ τὴν
NAS: fear to whom fear; honor to whom
KJV: fear to whom fear; honour to whom
INT: respect the respect to whom the

1 Corinthians 2:3 N-DMS
GRK: καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν
NAS: I was with you in weakness and in fear and in much
KJV: and in fear, and in
INT: and in fear and in

2 Corinthians 5:11 N-AMS
GRK: οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου
NAS: knowing the fear of the Lord,
KJV: therefore the terror of the Lord,
INT: therefore the fear of the Lord

2 Corinthians 7:1 N-DMS
GRK: ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ
NAS: holiness in the fear of God.
KJV: holiness in the fear of God.
INT: holiness in fear of God

2 Corinthians 7:5 N-NMP
GRK: μάχαι ἔσωθεν φόβοι
NAS: side: conflicts without, fears within.
KJV: [were] fightings, within [were] fears.
INT: contentions within fears

2 Corinthians 7:11 N-AMS
GRK: ἀγανάκτησιν ἀλλὰ φόβον ἀλλὰ ἐπιπόθησιν
NAS: indignation, what fear, what longing,
KJV: yea, [what] fear, yea,
INT: anger but fear but longing

2 Corinthians 7:15 N-GMS
GRK: ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου
NAS: you received him with fear and trembling.
KJV: how with fear and trembling
INT: how with fear and trembling

Ephesians 5:21 N-DMS
GRK: ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ
NAS: to one another in the fear of Christ.
KJV: one to another in the fear of God.
INT: to one another in [the] fear of Christ

Ephesians 6:5 N-GMS
GRK: κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου
NAS: to the flesh, with fear and trembling,
KJV: the flesh, with fear and trembling,
INT: masters with fear and trembling

Philippians 2:12 N-GMS
GRK: μου μετὰ φόβου καὶ τρόμου
NAS: out your salvation with fear and trembling;
KJV: salvation with fear and trembling.
INT: of me with fear and trembling

1 Timothy 5:20 N-AMS
GRK: οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν
NAS: also will be fearful [of sinning].
KJV: also may fear.
INT: the rest fear might have

Hebrews 2:15 N-DMS
GRK: τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ
NAS: those who through fear of death
KJV: who through fear of death were
INT: those whoever by fear of death through

1 Peter 1:17 N-DMS
GRK: ἔργον ἐν φόβῳ τὸν τῆς
NAS: conduct yourselves in fear during the time
KJV: sojourning [here] in fear:
INT: work in fear of the

1 Peter 2:18 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις
NAS: with all respect, not only
KJV: with all fear; not only
INT: with all fear to masters

1 Peter 3:2 N-DMS
GRK: τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν
NAS: your chaste and respectful behavior.
KJV: conversation [coupled] with fear.
INT: the in fear pure conduct

1 Peter 3:14 N-AMS
GRK: τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ
NAS: AND DO NOT FEAR THEIR INTIMIDATION, AND DO NOT BE TROUBLED,
KJV: of their terror, neither
INT: moreover [the] fear of them not

1 Peter 3:15 N-GMS
GRK: πραΰτητος καὶ φόβου
NAS: with gentleness and reverence;
KJV: meekness and fear:
INT: gentleness and fear

1 John 4:18 N-NMS
GRK: φόβος οὐκ ἔστιν
NAS: There is no fear in love; but perfect
KJV: There is no fear in love;
INT: Fear not there is

1 John 4:18 N-AMS
GRK: βάλλει τὸν φόβον ὅτι ὁ
NAS: love casts out fear, because fear
KJV: casteth out fear: because fear
INT: casts fear because the

1 John 4:18 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει
NAS: because fear involves
KJV: fear: because fear hath torment.
INT: because the fear torment has

Jude 1:23 N-DMS
GRK: ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ μισοῦντες καὶ
NAS: have mercy with fear, hating
KJV: save with fear, pulling [them] out of
INT: have mercy with fear hating even

Revelation 11:11 N-NMS
GRK: αὐτῶν καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν
NAS: and great fear fell
KJV: and great fear fell upon
INT: of them and fear great fell

Revelation 18:10 N-AMS
GRK: διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ
NAS: because of the fear of her torment,
KJV: off for the fear of her torment,
INT: on account of the fear of the torment

Revelation 18:15 N-AMS
GRK: διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ
NAS: because of the fear of her torment,
KJV: off for the fear of her torment,
INT: because of the fear of the torment

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page