πνεύματα
Englishman's Concordance
πνεύματα (pneumata) — 18 Occurrences

Matthew 8:16 N-ANP
GRK: ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ καὶ
NAS: and He cast out the spirits with a word,
KJV: he cast out the spirits with [his] word,
INT: he cast out the spirits by a word and

Matthew 12:45 N-ANP
GRK: ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ
NAS: other spirits more wicked
KJV: other spirits more wicked
INT: seven other spirits more evil than itself

Mark 3:11 N-NNP
GRK: καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα
NAS: the unclean spirits saw
KJV: And unclean spirits, when they saw
INT: and the spirits unclean

Mark 5:13 N-NNP
GRK: ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα
NAS: out, the unclean spirits entered
KJV: the unclean spirits went out,
INT: having gone out the spirits unclean

Luke 10:20 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται
NAS: in this, that the spirits are subject
KJV: that the spirits are subject
INT: that the spirits to you are subjected

Luke 11:26 N-ANP
GRK: παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ
NAS: other spirits more evil
KJV: other spirits more wicked
INT: takes other spirits more evil than itself

Acts 8:7 N-ANP
GRK: τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα
NAS: unclean spirits, they were coming
KJV: For unclean spirits, crying with loud
INT: of those who had spirits unclean crying

Acts 19:12 N-ANP
GRK: τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ
NAS: them and the evil spirits went
KJV: and the evil spirits went out of
INT: the and spirits evil

Acts 19:13 N-ANP
GRK: ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ
NAS: the evil spirits the name
KJV: evil spirits the name
INT: had the spirits evil

1 Corinthians 14:32 N-NNP
GRK: καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις
NAS: and the spirits of prophets
KJV: And the spirits of the prophets
INT: And spirits of prophets to prophets

Hebrews 1:7 N-ANP
GRK: ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς
NAS: HIS ANGELS WINDS, AND HIS MINISTERS
KJV: his angels spirits, and his
INT: angels of him winds and the

Hebrews 1:14 N-NNP
GRK: εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν
NAS: ministering spirits, sent
KJV: all ministering spirits, sent forth to
INT: are they ministering spirits for service

1 John 4:1 N-ANP
GRK: δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ
NAS: but test the spirits to see whether
KJV: but try the spirits whether they are
INT: test the spirits if of

Revelation 3:1 N-ANP
GRK: τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ
NAS: the seven Spirits of God
KJV: the seven Spirits of God,
INT: the seven Spirits of God

Revelation 4:5 N-NNP
GRK: τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ
NAS: which are the seven Spirits of God;
KJV: are the seven Spirits of God.
INT: the seven Spirits of God

Revelation 5:6 N-NNP
GRK: τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ
NAS: are the seven Spirits of God,
KJV: the seven Spirits of God
INT: the seven Spirits of God

Revelation 16:13 N-ANP
GRK: τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα
NAS: three unclean spirits like frogs;
KJV: three unclean spirits like frogs
INT: of the false prophet spirits three unclean

Revelation 16:14 N-NNP
GRK: εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα
NAS: for they are spirits of demons,
KJV: they are the spirits of devils,
INT: they are indeed spirits of demons doing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page