πνεύματος
Englishman's Concordance
πνεύματος (pneumatos) — 97 Occurrences

Matthew 1:18 N-GNS
GRK: ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου
NAS: to be with child by the Holy Spirit.
KJV: of the Holy Ghost.
INT: to have [child] through [the] Spirit Holy

Matthew 1:20 N-GNS
GRK: γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου
NAS: in her is of the Holy Spirit.
KJV: of the Holy Ghost.
INT: having been conceived from [the] Spirit is Holy

Matthew 4:1 N-GNS
GRK: ὑπὸ τοῦ πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ
NAS: was led up by the Spirit into the wilderness
KJV: of the Spirit into
INT: by the Spirit to be tempted by

Matthew 12:31 N-GNS
GRK: δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ
NAS: but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.
KJV: the blasphemy [against] the [Holy] Ghost shall
INT: and [the] against the Spirit blasphemy shall not

Matthew 12:32 N-GNS
GRK: κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
NAS: the Holy Spirit, it shall not be forgiven
KJV: against the Holy Ghost, it shall not
INT: against the Spirit the Holy

Matthew 28:19 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος
NAS: and the Son and the Holy Spirit,
KJV: and of the Holy Ghost:
INT: of the Holy Spirit

Luke 1:15 N-GNS
GRK: πίῃ καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται
NAS: with the Holy Spirit while yet
KJV: with the Holy Ghost, even
INT: shall he drink and [of the] Spirit holy he will be filled

Luke 1:41 N-GNS
GRK: καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ
NAS: was filled with the Holy Spirit.
KJV: was filled with the Holy Ghost:
INT: and was filled with [the] Spirit Holy

Luke 1:67 N-GNS
GRK: αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ
NAS: with the Holy Spirit, and prophesied,
KJV: with the Holy Ghost, and
INT: of him was filled with [the] Spirit Holy and

Luke 2:26 N-GNS
GRK: ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
NAS: to him by the Holy Spirit that he would not see
KJV: by the Holy Ghost, that he should not
INT: by the Spirit the Holy

Luke 4:1 N-GNS
GRK: δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν
NAS: of the Holy Spirit, returned
KJV: of the Holy Ghost returned
INT: moreover full of [the] Spirit Holy returned

Luke 4:14 N-GNS
GRK: δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν
NAS: in the power of the Spirit, and news
KJV: the power of the Spirit into
INT: power of the Spirit to

Luke 9:55 Noun-GNS
GRK: οἰδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς
KJV: not what manner of spirit ye are of.
INT: You know of what spirit are you

John 3:5 N-GNS
GRK: ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ δύναται
NAS: of water and the Spirit he cannot
KJV: and [of] the Spirit, he cannot
INT: water and of Spirit not he is able

John 3:6 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν
NAS: and that which is born of the Spirit is spirit.
KJV: of the Spirit is
INT: of the Spirit spirit is

John 3:8 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πνεύματος
NAS: who is born of the Spirit.
KJV: that is born of the Spirit.
INT: of the Spirit

John 7:39 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ πνεύματος ὃ ἔμελλον
NAS: He spoke of the Spirit, whom
KJV: of the Spirit, which
INT: concerning the Spirit which were about

Acts 1:2 N-GNS
GRK: ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς
NAS: up [to heaven], after He had by the Holy Spirit given orders
KJV: the Holy Ghost had given commandments
INT: apostles by [the] Spirit Holy whom

Acts 1:8 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς
NAS: when the Holy Spirit has come
KJV: after that the Holy Ghost is come
INT: the Holy Spirit upon you

Acts 2:4 N-GNS
GRK: ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου καὶ
NAS: with the Holy Spirit and began
KJV: filled with the Holy Ghost, and began
INT: they were filled all Spirit Holy and

Acts 2:17 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ
NAS: THAT I WILL POUR FORTH OF MY SPIRIT ON ALL
KJV: of my Spirit upon all
INT: of the Spirit of me upon

Acts 2:18 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου καὶ
NAS: POUR FORTH OF MY SPIRIT And they shall prophesy.
KJV: of my Spirit; and they shall prophesy:
INT: of the Spirit of me and

Acts 2:33 N-GNS
GRK: ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
NAS: of the Holy Spirit, He has poured forth
KJV: of the Holy Ghost, he hath shed forth
INT: [the] promise of the Spirit Holy

Acts 2:38 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος
NAS: the gift of the Holy Spirit.
KJV: the gift of the Holy Ghost.
INT: of the Holy Spirit

Acts 4:8 N-GNS
GRK: Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου εἶπεν
NAS: with the Holy Spirit, said
KJV: filled with the Holy Ghost, said unto
INT: Peter having been filled with [the] Spirit Holy said

Acts 4:25 N-GNS
GRK: ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος
NAS: who by the Holy Spirit, [through] the mouth
INT: of us by [the] Spirit Holy [the] mouth

Acts 4:31 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος καὶ ἐλάλουν
NAS: with the Holy Spirit and [began] to speak
KJV: with the Holy Ghost, and
INT: the Holy Spirit and spoke

Acts 6:3 N-GNS
GRK: ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας
NAS: full of the Spirit and of wisdom,
KJV: full of the Holy Ghost and wisdom,
INT: seven full of [the] Spirit and wisdom

Acts 6:5 N-GNS
GRK: πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου καὶ
NAS: and of the Holy Spirit, and Philip,
KJV: and of the Holy Ghost, and Philip,
INT: of faith and [of the] Spirit holy and

Acts 7:55 N-GNS
GRK: δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας
NAS: of the Holy Spirit, he gazed intently
KJV: of the Holy Ghost, looked up stedfastly
INT: moreover full of [the] Spirit Holy having looked intently

Acts 9:17 N-GNS
GRK: καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου
NAS: and be filled with the Holy Spirit.
KJV: be filled with the Holy Ghost.
INT: and be filled [of the] Spirit holy

Acts 9:31 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο
NAS: of the Holy Spirit, it continued to increase.
KJV: of the Holy Ghost, were multiplied.
INT: of the Holy Spirit were increased

Acts 10:45 N-GNS
GRK: δωρεὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
NAS: of the Holy Spirit had been poured
KJV: the gift of the Holy Ghost.
INT: gift of the Spirit holy

Acts 11:24 N-GNS
GRK: καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ
NAS: of the Holy Spirit and of faith.
KJV: full of the Holy Ghost and of faith:
INT: and full of [the] Spirit Holy and

Acts 11:28 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην
NAS: up and [began] to indicate by the Spirit that there would certainly
KJV: by the Spirit that there should be
INT: by the Spirit A famine great

Acts 13:4 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος κατῆλθον εἰς
NAS: out by the Holy Spirit, they went down
KJV: by the Holy Ghost, departed unto
INT: the Holy Spirit went down to

Acts 13:9 N-GNS
GRK: Παῦλος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας
NAS: with the Holy Spirit, fixed his gaze
KJV: the Holy Ghost,
INT: Paul having been filled [the] Spirit Holy having looked steadfastly

Acts 13:52 N-GNS
GRK: χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου
NAS: with joy and with the Holy Spirit.
KJV: and with the Holy Ghost.
INT: with joy and [the] Spirit Holy

Acts 16:6 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν
NAS: by the Holy Spirit to speak
KJV: of the Holy Ghost to preach the word
INT: the Holy Spirit to speak the

Acts 21:4 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ πνεύματος μὴ ἐπιβαίνειν
NAS: through the Spirit not to set foot
KJV: through the Spirit, that he should
INT: by the Spirit not to go up

Romans 5:5 N-GNS
GRK: ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ
NAS: the Holy Spirit who was given
KJV: by the Holy Ghost which is given
INT: of us by Spirit Holy

Romans 7:6 N-GNS
GRK: ἐν καινότητι πνεύματος καὶ οὐ
NAS: in newness of the Spirit and not in oldness
KJV: in newness of spirit, and not
INT: in newness of spirit and not

Romans 8:2 N-GNS
GRK: νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς
NAS: For the law of the Spirit of life
KJV: For the law of the Spirit of life in
INT: [the] law of the Spirit of life

Romans 8:5 N-GNS
GRK: τὰ τοῦ πνεύματος
NAS: to the Spirit, the things of the Spirit.
KJV: the Spirit the things of the Spirit.
INT: the things of the Spirit

Romans 8:6 N-GNS
GRK: φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ
NAS: but the mind set on the Spirit is life
KJV: but to be spiritually minded [is] life
INT: [the] mind of the Spirit life and

Romans 8:11 N-GNS
GRK: ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν
NAS: through His Spirit who dwells
KJV: by his Spirit that dwelleth in
INT: dwells his Spirit in you

Romans 8:23 N-GNS
GRK: ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες ἡμεῖς
NAS: the first fruits of the Spirit, even
KJV: the firstfruits of the Spirit, even
INT: first-fruit of the Spirit having we

Romans 8:27 N-GNS
GRK: φρόνημα τοῦ πνεύματος ὅτι κατὰ
NAS: the mind of the Spirit is, because
KJV: [is] the mind of the Spirit, because
INT: mind of the Spirit because according to

Romans 15:13 N-GNS
GRK: ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου
NAS: by the power of the Holy Spirit.
KJV: the power of the Holy Ghost.
INT: in power [of the] Spirit Holy

Romans 15:19 N-GNS
GRK: ἐν δυνάμει πνεύματος θεοῦ ὥστε
NAS: in the power of the Spirit; so
KJV: by the power of the Spirit of God; so
INT: in [the] power of [the] Spirit of God so as

Romans 15:30 N-GNS
GRK: ἀγάπης τοῦ πνεύματος συναγωνίσασθαί μοι
NAS: and by the love of the Spirit, to strive together
KJV: the love of the Spirit, that ye strive together
INT: love of the Spirit to strive together with me

1 Corinthians 2:4 N-GNS
GRK: ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως
NAS: but in demonstration of the Spirit and of power,
KJV: demonstration of the Spirit and
INT: in demonstration of [the] Spirit and of power

1 Corinthians 2:10 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ πνεύματος τὸ γὰρ
NAS: [them] through the Spirit; for the Spirit
KJV: by his Spirit: for the Spirit
INT: by the Spirit the indeed

1 Corinthians 2:13 N-GNS
GRK: ἐν διδακτοῖς πνεύματος πνευματικοῖς πνευματικὰ
NAS: but in those taught by the Spirit, combining
KJV: which the Holy Ghost teacheth;
INT: in [those] taught of [the] Spirit by spiritual [means] spiritual things

1 Corinthians 2:14 N-GNS
GRK: τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ
NAS: does not accept the things of the Spirit of God,
KJV: the things of the Spirit of God:
INT: the things of the Spirit of God

1 Corinthians 5:4 N-GNS
GRK: τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ
NAS: when you are assembled, and I with you in spirit, with the power
KJV: and my spirit, with the power
INT: my spirit with the

1 Corinthians 6:19 N-GNS
GRK: ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν οὗ
NAS: of the Holy Spirit who is in you, whom
KJV: of the Holy Ghost [which is] in
INT: you Holy Spirit is which

1 Corinthians 12:7 N-GNS
GRK: φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ
NAS: the manifestation of the Spirit for the common good.
KJV: the manifestation of the Spirit is given
INT: manifestation of the Spirit for the

1 Corinthians 12:8 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος
NAS: through the Spirit, and to another
KJV: by the Spirit the word
INT: by the Spirit is given a word

2 Corinthians 1:22 N-GNS
GRK: ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς
NAS: us and gave [us] the Spirit in our hearts
KJV: given the earnest of the Spirit in our
INT: pledge of the Spirit in the

2 Corinthians 3:6 N-GNS
GRK: γράμματος ἀλλὰ πνεύματος τὸ γὰρ
NAS: not of the letter but of the Spirit; for the letter
KJV: but of the spirit: for
INT: of letter but of Spirit the indeed

2 Corinthians 3:8 N-GNS
GRK: διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν
NAS: will the ministry of the Spirit fail
KJV: the ministration of the spirit be
INT: ministry of the Spirit will be in

2 Corinthians 3:18 N-GNS
GRK: ἀπὸ κυρίου πνεύματος
NAS: just as from the Lord, the Spirit.
KJV: [even] as by the Spirit of the Lord.
INT: from [the] Lord [the] Spirit

2 Corinthians 5:5 N-GNS
GRK: ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος
NAS: who gave to us the Spirit as a pledge.
KJV: unto us the earnest of the Spirit.
INT: pledge of the Spirit

2 Corinthians 7:1 N-GNS
GRK: σαρκὸς καὶ πνεύματος ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην
NAS: of flesh and spirit, perfecting
KJV: and spirit, perfecting
INT: of flesh and spirit perfecting holiness

2 Corinthians 13:14 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων
KJV: of the Holy Ghost, [be] with
INT: of the Holy Spirit [be] with all

Galatians 3:14 N-GNS
GRK: ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ
NAS: the promise of the Spirit through
KJV: the promise of the Spirit through
INT: promise of the Spirit we might receive through

Galatians 5:17 N-GNS
GRK: κατὰ τοῦ πνεύματος τὸ δὲ
NAS: against the Spirit, and the Spirit
KJV: against the Spirit, and
INT: against the Spirit and

Galatians 5:22 N-GNS
GRK: καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη
NAS: But the fruit of the Spirit is love,
KJV: But the fruit of the Spirit is love,
INT: [the] fruit of the Spirit is love

Galatians 6:8 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν
NAS: to the Spirit will from the Spirit reap
KJV: shall of the Spirit reap life
INT: from the Spirit will reap life

Galatians 6:18 N-GNS
GRK: μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἀδελφοί
NAS: Christ be with your spirit, brethren.
KJV: [be] with your spirit. Amen.
INT: [be] with the Spirit of you brothers

Ephesians 2:2 N-GNS
GRK: ἀέρος τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν
NAS: of the air, of the spirit that is now
KJV: of the air, the spirit that now
INT: air the spirit that now

Ephesians 3:16 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς
NAS: through His Spirit in the inner
KJV: by his Spirit in the inner
INT: by the Spirit of him in

Ephesians 4:3 N-GNS
GRK: ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ
NAS: the unity of the Spirit in the bond
KJV: the unity of the Spirit in
INT: unity of the Spirit in the

Ephesians 6:17 N-GNS
GRK: μάχαιραν τοῦ πνεύματος ὅ ἐστιν
NAS: and the sword of the Spirit, which
KJV: the sword of the Spirit, which is
INT: sword of the Spirit which is

Philippians 1:19 N-GNS
GRK: ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and the provision of the Spirit of Jesus
KJV: the supply of the Spirit of Jesus
INT: [the] provision of the Spirit of Jesus Christ

Philippians 2:1 N-GNS
GRK: τις κοινωνία πνεύματος εἴ τις
NAS: fellowship of the Spirit, if
KJV: fellowship of the Spirit, if any
INT: any fellowship of [the] Spirit if any

Philippians 4:23 N-GNS
GRK: μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἀμην
NAS: Jesus Christ be with your spirit.
INT: [be] with the spirit of you Amen

1 Thessalonians 1:6 N-GNS
GRK: μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου
NAS: with the joy of the Holy Spirit,
KJV: joy of the Holy Ghost:
INT: with joy of [the] Spirit Holy

2 Thessalonians 2:2 N-GNS
GRK: μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ
NAS: either by a spirit or
KJV: neither by spirit, nor by
INT: neither by spirit nor by

2 Thessalonians 2:13 N-GNS
GRK: ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει
NAS: sanctification by the Spirit and faith
KJV: sanctification of the Spirit and
INT: in sanctification of [the] Spirit and belief

2 Timothy 1:14 N-GNS
GRK: φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ
NAS: the Holy Spirit who dwells
KJV: by the Holy Ghost which dwelleth
INT: keep by [the] Spirit Holy who

2 Timothy 4:22 N-GNS
GRK: μετὰ τοῦ πνεύματός σου ἡ
NAS: The Lord be with your spirit. Grace
KJV: [be] with thy spirit. Grace [be] with
INT: [be] with the spirit of you

Titus 3:5 N-GNS
GRK: καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου
NAS: and renewing by the Holy Spirit,
KJV: renewing of the Holy Ghost;
INT: and renewing of [the] Spirit Holy

Philemon 1:25 N-GNS
GRK: μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἀμήν
NAS: Jesus Christ be with your spirit.
KJV: [be] with your spirit. Amen.
INT: [be] with the spirit of you Amen

Hebrews 2:4 N-GNS
GRK: δυνάμεσιν καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς
NAS: of the Holy Spirit according
KJV: of the Holy Ghost, according to
INT: miracles and of [the] Spirit Holy distributions

Hebrews 4:12 N-GNS
GRK: ψυχῆς καὶ πνεύματος ἁρμῶν τε
NAS: of soul and spirit, of both
KJV: of soul and spirit, and of the joints
INT: both of soul and spirit of joints and

Hebrews 6:4 N-GNS
GRK: μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου
NAS: partakers of the Holy Spirit,
KJV: partakers of the Holy Ghost,
INT: partakers having become of [the] Spirit Holy

Hebrews 9:8 N-GNS
GRK: δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
NAS: The Holy Spirit [is] signifying this,
KJV: The Holy Ghost this signifying,
INT: signifying the Spirit Holy

Hebrews 9:14 N-GNS
GRK: ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν
NAS: the eternal Spirit offered
KJV: the eternal Spirit offered
INT: who through [the] Spirit eternal himself

James 2:26 N-GNS
GRK: σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν
NAS: without [the] spirit is dead,
KJV: the body without the spirit is dead,
INT: body apart from spirit dead is

1 Peter 1:2 N-GNS
GRK: ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος εἰς ὑπακοὴν
NAS: by the sanctifying work of the Spirit, to obey
KJV: sanctification of the Spirit, unto
INT: by sanctification of [the] Spirit unto [the] obedience

1 Peter 3:4 N-GNS
GRK: καὶ ἡσυχίου πνεύματος ὅ ἐστιν
NAS: and quiet spirit, which
KJV: and quiet spirit, which is
INT: and quiet spirit which is

2 Peter 1:21 N-GNS
GRK: ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι
NAS: by the Holy Spirit spoke
KJV: by the Holy Ghost.
INT: but by [the] Spirit Holy being carried

1 John 3:24 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν
NAS: that He abides in us, by the Spirit whom
KJV: us, by the Spirit which he hath given
INT: by the Spirit which to us

1 John 4:13 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν
NAS: He has given us of His Spirit.
KJV: of his Spirit.
INT: of the Spirit of him he has given

Revelation 18:2 N-GNS
GRK: φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ
NAS: unclean spirit, and a prison
KJV: of every foul spirit, and a cage
INT: a hold of every spirit unclean and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page