πνεύμασιν
Englishman's Concordance
πνεύμασιν (pneumasin) — 3 Occurrences

Luke 4:36 N-DNP
GRK: τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν καὶ ἐξέρχονται
NAS: the unclean spirits and they come
KJV: the unclean spirits, and
INT: the unclean spirits and they come out

1 Timothy 4:1 N-DNP
GRK: πίστεως προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις καὶ
NAS: to deceitful spirits and doctrines
KJV: to seducing spirits, and
INT: faith giving heed to spirits deceiving and

1 Peter 3:19 N-DNP
GRK: ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν
NAS: and made proclamation to the spirits [now] in prison,
KJV: and preached unto the spirits in
INT: in prison spirits having gone he preached

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page