Ποίας
Englishman's Concordance
Ποίας (Poias) — 3 Occurrences

Matthew 19:18 IPro-AFP
GRK: λέγει αὐτῷ Ποίας ὁ δὲ
NAS: [Then] he said to Him, Which ones? And Jesus
KJV: He saith unto him, Which? Jesus
INT: He says to him Which moreover

Luke 5:19 IPro-GFS
GRK: μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν
NAS: But not finding any [way] to bring
KJV: by what [way] they might bring
INT: not having found what way they should bring in him

Acts 23:34 IPro-GFS
GRK: ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχείας ἐστὶν
NAS: it, he asked from what province
KJV: he asked of what province he was.
INT: having asked of what province he is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page