4169. ποῖος (poios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4169. ποῖος (poios) — 33 Occurrences

Matthew 19:18 IPro-AFP
GRK: λέγει αὐτῷ Ποίας ὁ δὲ
NAS: [Then] he said to Him, Which ones? And Jesus
KJV: He saith unto him, Which? Jesus
INT: He says to him Which moreover

Matthew 21:23 IPro-DFS
GRK: λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: and said, By what authority
KJV: and said, By what authority doest thou
INT: saying By what authority these things

Matthew 21:24 IPro-DFS
GRK: ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: tell you by what authority
KJV: you by what authority I do
INT: will say by what authority these things

Matthew 21:27 IPro-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: will I tell you by what authority
KJV: you by what authority I do
INT: you by what authority these things

Matthew 22:36 IPro-NFS
GRK: Διδάσκαλε ποία ἐντολὴ μεγάλη
NAS: Teacher, which is the great
KJV: Master, which [is] the great
INT: Teacher which commandment [is the] greatest

Matthew 24:42 IPro-DFS
GRK: οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ
NAS: for you do not know which day
KJV: ye know not what hour your
INT: not you know on what day the

Matthew 24:43 IPro-DFS
GRK: ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ
NAS: had known at what time of the night
KJV: had known in what watch
INT: the master of the house in what time of night the

Mark 11:28 IPro-DFS
GRK: αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: and [began] saying to Him, By what authority
KJV: unto him, By what authority doest thou
INT: to him By what authority these things

Mark 11:29 IPro-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: Me, and [then] I will tell you by what authority
KJV: you by what authority I do
INT: you by what authority these things

Mark 11:33 IPro-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: will I tell you by what authority
KJV: you by what authority I do
INT: you by what authority these things

Mark 12:28 IPro-NFS
GRK: ἐπηρώτησεν αὐτόν Ποία ἐστὶν ἐντολὴ
NAS: asked Him, What commandment
KJV: asked him, Which is the first
INT: questioned him Which is commandment

Luke 5:19 IPro-GFS
GRK: μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν
NAS: But not finding any [way] to bring
KJV: by what [way] they might bring
INT: not having found what way they should bring in him

Luke 6:32 IPro-NFS
GRK: ἀγαπῶντας ὑμᾶς ποία ὑμῖν χάρις
NAS: who love you, what credit
KJV: them which love you, what thank have
INT: love you what to you credit

Luke 6:33 IPro-NFS
GRK: ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς ποία ὑμῖν χάρις
NAS: who do good to you, what credit
KJV: to you, what thank
INT: do good to you what to you credit

Luke 6:34 IPro-NFS
GRK: ἐλπίζετε λαβεῖν ποία ὑμῖν χάρις
NAS: to receive, what credit
KJV: ye hope to receive, what thank have
INT: you hope to receive what to you credit

Luke 12:39 IPro-DFS
GRK: ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ
NAS: had known at what hour
KJV: had known what hour
INT: the master of the house what hour the

Luke 20:2 IPro-DFS
GRK: ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: saying to Him, Tell us by what authority
KJV: us, by what authority doest thou
INT: us by what authority these things

Luke 20:8 IPro-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: will I tell you by what authority
KJV: you by what authority I do
INT: you by what authority these things

Luke 24:19 IPro-NFS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα οἱ δὲ
NAS: And He said to them, What things? And they said
KJV: unto them, What things? And
INT: he said to them What things moreover

John 10:32 IPro-ANS
GRK: πατρός διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον
NAS: from the Father; for which of them are you stoning
KJV: Father; for which of those works
INT: Father because of which of them work

John 12:33 IPro-DMS
GRK: ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν
NAS: to indicate the kind of death
KJV: signifying what death
INT: he said signifying by what [kind of] death he was about

John 18:32 IPro-DMS
GRK: εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν
NAS: signifying by what kind of death
KJV: signifying what death
INT: he spoke signifying by what death he was about

John 21:19 IPro-DMS
GRK: εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει
NAS: signifying by what kind of death
KJV: signifying by what death
INT: he said signifying by what death he should glorify

Acts 4:7 IPro-DFS
GRK: ἐπυνθάνοντο Ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢ
NAS: they [began to] inquire, By what power,
KJV: they asked, By what power, or
INT: they inquired In what power or

Acts 4:7 IPro-DNS
GRK: ἢ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε
NAS: power, or in what name, have you done
KJV: or by what name, have
INT: or in what name did

Acts 7:49 IPro-AMS
GRK: ποδῶν μου ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ
NAS: OF MY FEET; WHAT KIND OF HOUSE
KJV: footstool: what house
INT: feet of me what house will you build

Acts 23:34 IPro-GFS
GRK: ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχείας ἐστὶν
NAS: it, he asked from what province
KJV: he asked of what province he was.
INT: having asked of what province he is

Romans 3:27 IPro-GMS
GRK: ἐξεκλείσθη διὰ ποίου νόμου τῶν
NAS: It is excluded. By what kind of law?
KJV: It is excluded. By what law? of works?
INT: It was excluded Through what law that

1 Corinthians 15:35 IPro-DNS
GRK: οἱ νεκροί ποίῳ δὲ σώματι
NAS: raised? And with what kind of body
KJV: and with what body
INT: the dead with what moreover body

James 4:14 IPro-NFS
GRK: τῆς αὔριον ποία ἡ ζωὴ
NAS: you do not know what your life
KJV: For what [is] your
INT: on the next day [will be] for what [is] the life

1 Peter 1:11 IPro-AMS
GRK: τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου
NAS: seeking to know what person or
KJV: or what manner of time
INT: who or what manner of time was signifying

1 Peter 2:20 IPro-NNS
GRK: ποῖον γὰρ κλέος
NAS: For what credit is there if,
KJV: For what glory [is it], if,
INT: what kind of indeed credit [is it]

Revelation 3:3 IPro-AFS
GRK: μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω
NAS: and you will not know at what hour
KJV: not know what hour I will come
INT: not shall you know what hour I will come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page