πολλῷ
Englishman's Concordance
πολλῷ (pollō) — 20 Occurrences

Matthew 6:30 Adj-DNS
GRK: ἀμφιέννυσιν οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς
NAS: into the furnace, [will He] not much more
KJV: [shall he] not much more
INT: clothes [will he] not much more you

Mark 10:48 Adj-DNS
GRK: ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν
NAS: but he kept crying out all the more,
KJV: the more a great deal, [Thou] Son
INT: but much more cried out

Luke 16:10 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν
NAS: also in much; and he who is unrighteous
KJV: also in much: and he that is unjust
INT: also with much faithful is

Luke 16:10 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν
NAS: is unrighteous also in much.
KJV: also in much.
INT: also in much unrighteous is

Luke 18:39 Adj-DNS
GRK: αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν
NAS: but he kept crying out all the more,
KJV: he cried so much the more, [Thou] Son
INT: he however much more cried out

John 4:41 Adj-DMS
GRK: καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν
NAS: Many more believed because
KJV: And many more believed
INT: And many more believed

Acts 20:2 Adj-DMS
GRK: αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰς
NAS: and had given them much exhortation,
KJV: them much exhortation,
INT: them with talk much he came to

Romans 5:9 Adj-DMS
GRK: πολλῷ οὖν μᾶλλον
NAS: Much more then,
KJV: Much more then,
INT: Much therefore more

Romans 5:10 Adj-DMS
GRK: υἱοῦ αὐτοῦ πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες
NAS: of His Son, much more,
KJV: Son, much more,
INT: Son of him much more having been reconciled

Romans 5:15 Adj-DMS
GRK: πολλοὶ ἀπέθανον πολλῷ μᾶλλον ἡ
NAS: the many died, much more did the grace
KJV: many be dead, much more the grace
INT: many died much more the

Romans 5:17 Adj-DMS
GRK: τοῦ ἑνός πολλῷ μᾶλλον οἱ
NAS: through the one, much more those
KJV: by one; much more they which receive
INT: the one much more those

1 Corinthians 2:3 Adj-DMS
GRK: ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς
NAS: and in fear and in much trembling,
KJV: and in much trembling.
INT: in trembling much was with

1 Corinthians 12:22 Adj-DNS
GRK: ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ
NAS: On the contrary, it is much truer
KJV: Nay, much more those members
INT: But much rather the

2 Corinthians 3:9 Adj-DMS
GRK: κατακρίσεως δόξα πολλῷ μᾶλλον περισσεύει
NAS: has glory, much more
KJV: [be] glory, much more
INT: of condemnation [be] glory much rather abounds

2 Corinthians 3:11 Adj-DMS
GRK: διὰ δόξης πολλῷ μᾶλλον τὸ
NAS: [was] with glory, much more
KJV: [was] glorious, much more
INT: [was] through glory much rather that which

Philippians 1:23 Adj-DNS
GRK: Χριστῷ εἶναι πολλῷ γὰρ μᾶλλον
NAS: and be with Christ, for [that] is very much better;
KJV: with Christ; which is far better:
INT: Christ to be very much indeed more than

Philippians 2:12 Adj-DNS
GRK: ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν
NAS: only, but now much more in my absence,
KJV: but now much more in
INT: but now much more in

1 Thessalonians 2:2 Adj-DMS
GRK: θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι
NAS: of God amid much opposition.
KJV: of God with much contention.
INT: of God in much conflict

1 Timothy 3:8 Adj-DMS
GRK: μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας μὴ
NAS: or addicted to much wine or
KJV: not given to much wine, not
INT: not to wine much given not

Titus 2:3 Adj-DMS
GRK: μὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας καλοδιδασκάλους
NAS: enslaved to much wine,
KJV: given to much wine,
INT: not to wine much enslaved teachers of what is good

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page