πονηροῦ
Englishman's Concordance
πονηροῦ (ponērou) — 13 Occurrences

Matthew 5:37 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν
NAS: anything beyond these is of evil.
KJV: cometh of evil.
INT: from evil comes

Matthew 6:13 Adj-GM/NS
GRK: ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ὅτι σοῦ
NAS: but deliver us from evil. [For Yours
KJV: us from evil: For thine
INT: from evil For yours

Matthew 12:35 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει
NAS: brings out of [his] evil treasure
KJV: out of the evil treasure
INT: out of his evil treasure puts forth

Matthew 13:38 Adj-GMS
GRK: υἱοὶ τοῦ πονηροῦ
NAS: are the sons of the evil [one];
KJV: are the children of the wicked [one];
INT: sons of the evil [one]

Luke 6:45 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ
NAS: and the evil [man] out of the evil [treasure] brings forth
KJV: man out of the evil treasure of his
INT: out of the evil brings forth that which [is]

Luke 11:4 Adj-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
KJV: us from evil.
INT: from evil

John 17:15 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πονηροῦ
NAS: but to keep them from the evil [one].
KJV: them from the evil.
INT: from the evil [one]

Galatians 1:4 Adj-GMS
GRK: τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ τὸ
NAS: present evil age,
KJV: this present evil world,
INT: of the has come presently evil according to the

Ephesians 6:16 Adj-GMS
GRK: βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα
NAS: the flaming arrows of the evil [one].
KJV: the fiery darts of the wicked.
INT: darts of the evil one flaming

1 Thessalonians 5:22 Adj-GNS
GRK: παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε
NAS: from every form of evil.
KJV: all appearance of evil.
INT: every form of evil abstain

2 Thessalonians 3:3 Adj-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
NAS: and protect you from the evil [one].
KJV: keep [you] from evil.
INT: from evil

2 Timothy 4:18 Adj-GNS
GRK: παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει
NAS: me from every evil deed,
KJV: from every evil work, and
INT: every work evil and will preserve [me]

1 John 3:12 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ
NAS: not as Cain, [who] was of the evil one
KJV: [who] was of that wicked one, and slew
INT: of the evil [one] was and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page