ποῦ
Englishman's Concordance
ποῦ (pou) — 7 Occurrences

Mark 15:47 Adv
GRK: Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται
INT: of Joseph saw where he is laid

John 1:39 Adv
GRK: καὶ εἶδαν ποῦ μένει καὶ
INT: and saw where he abides and

Acts 27:29 Adv
GRK: τε μή που κατὰ τραχεῖς
NAS: that we might run aground somewhere on the rocks,
INT: moreover lest somewhere on rocky

Romans 4:19 Adv
GRK: νενεκρωμένον ἑκατονταετής που ὑπάρχων καὶ
NAS: now as good as dead since he was about a hundred years old,
KJV: when he was about an hundred years old,
INT: become dead a hundred years old about being and

Hebrews 2:6 Adv
GRK: διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων
NAS: has testified somewhere, saying,
KJV: one in a certain place testified,
INT: fully testified moreover somewhere one saying

Hebrews 4:4 Adv
GRK: εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς
NAS: For He has said somewhere concerning
KJV: he spake in a certain place of
INT: he has said indeed somewhere concerning the

1 John 2:11 Adv
GRK: οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει ὅτι
INT: not knows where he goes because

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page