πόδας
Englishman's Concordance
πόδας (podas) — 55 Occurrences

Matthew 15:30 N-AMP
GRK: παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ
NAS: and they laid them down at His feet; and He healed
KJV: at Jesus' feet; and he healed
INT: at the feet of him and

Matthew 18:8 N-AMP
GRK: ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι
NAS: two feet and be cast
KJV: or two feet to be cast into
INT: or two feet having to be cast

Matthew 22:13 N-AMP
GRK: Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας
NAS: him hand and foot, and throw
KJV: hand and foot, and take him
INT: Having bound him feet and hands

Matthew 28:9 N-AMP
GRK: αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν
NAS: up and took hold of His feet and worshiped
KJV: him by the feet, and
INT: his feet and worshipped

Mark 5:22 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ
NAS: Him, fell at His feet
KJV: at his feet,
INT: at the feet of him

Mark 7:25 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ
NAS: came and fell at His feet.
KJV: at his feet:
INT: at the feet of him

Mark 9:45 N-AMP
GRK: τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι
NAS: your two feet, to be cast
KJV: having two feet to be cast into
INT: the two feet having to be cast

Luke 1:79 N-AMP
GRK: κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς
NAS: To guide our feet into the way
KJV: to guide our feet into the way
INT: to direct the feet of us into

Luke 7:38 N-AMP
GRK: παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα
NAS: behind [Him] at His feet, weeping,
KJV: at his feet behind [him] weeping,
INT: at the feet of him weeping

Luke 7:38 N-AMP
GRK: βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ
NAS: to wet His feet with her tears,
KJV: to wash his feet with tears, and
INT: to wet with the feet of him and

Luke 7:38 N-AMP
GRK: κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ
NAS: and kissing His feet and anointing
KJV: kissed his feet, and anointed
INT: was kissing the feet of him and

Luke 7:44 N-AMP
GRK: μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας
NAS: water for My feet, but she has wet
KJV: for my feet: but she
INT: of me for feet not you gave

Luke 7:44 N-AMP
GRK: μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς
NAS: but she has wet My feet with her tears
KJV: hath washed my feet with tears, and
INT: my feet and with

Luke 7:45 N-AMP
GRK: μου τοὺς πόδας
NAS: in, has not ceased to kiss My feet.
KJV: to kiss my feet.
INT: my feet

Luke 7:46 N-AMP
GRK: ἤλειψεν τοὺς πόδας μου
NAS: but she anointed My feet with perfume.
KJV: hath anointed my feet with ointment.
INT: anointed the feet of me

Luke 8:35 N-AMP
GRK: παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ
NAS: out, sitting down at the feet of Jesus,
KJV: sitting at the feet of Jesus, clothed,
INT: at the feet of Jesus

Luke 8:41 N-AMP
GRK: παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ
NAS: at Jesus' feet, and [began] to implore
KJV: at Jesus' feet, and besought him
INT: at the feet of Jesus

Luke 10:11 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν
NAS: which clings to our feet we wipe off
INT: to the feet we wipe off against you

Luke 10:39 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου
NAS: at the Lord's feet, listening
KJV: at Jesus' feet, and heard his
INT: at the feet of the Lord

Luke 15:22 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς πόδας
NAS: on his hand and sandals on his feet;
KJV: shoes on [his] feet:
INT: for his feet

Luke 17:16 N-AMP
GRK: παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν
NAS: on his face at His feet, giving thanks
KJV: at his feet, giving him
INT: at the feet of him giving thanks

Luke 24:39 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι
NAS: My hands and My feet, that it is I Myself;
KJV: and my feet, that it is
INT: and the feet of me that

Luke 24:40 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς πόδας
NAS: He showed them His hands and His feet.
KJV: [his] hands and [his] feet.
INT: and the feet

John 11:2 N-AMP
GRK: ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς
NAS: and wiped His feet with her hair,
KJV: wiped his feet with her hair,
INT: having wiped the feet of him with the

John 11:32 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ
NAS: Him, and fell at His feet, saying
KJV: at his feet, saying unto him,
INT: at the feet saying to him

John 11:44 N-AMP
GRK: δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς
NAS: hand and foot with wrappings,
KJV: hand and foot with graveclothes: and
INT: bound the feet and the

John 12:3 N-AMP
GRK: ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and anointed the feet of Jesus
KJV: and anointed the feet of Jesus,
INT: anointed the feet of Jesus

John 12:3 N-AMP
GRK: αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ ἡ
NAS: and wiped His feet with her hair;
KJV: wiped his feet with her hair:
INT: of her with the feet of him

John 13:5 N-AMP
GRK: νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν
NAS: the disciples' feet and to wipe
KJV: the disciples' feet, and
INT: to wash the feet of the disciples

John 13:6 N-AMP
GRK: νίπτεις τοὺς πόδας
NAS: to Him, Lord, do You wash my feet?
KJV: wash my feet?
INT: do wash the feet

John 13:8 N-AMP
GRK: μου τοὺς πόδας εἰς τὸν
NAS: shall You wash my feet! Jesus
KJV: wash my feet. Jesus answered
INT: of me the feet to the

John 13:9 N-AMP
GRK: μὴ τοὺς πόδας μου μόνον
NAS: [then wash] not only my feet, but also
KJV: not my feet only, but
INT: not the feet of me only

John 13:10 N-AMP
GRK: μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι ἀλλ'
NAS: to wash his feet, but is completely
KJV: save to wash [his] feet, but is
INT: not the feet to wash but

John 13:12 N-AMP
GRK: ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ
NAS: He had washed their feet, and taken
KJV: their feet, and
INT: he had washed the feet of them and

John 13:14 N-AMP
GRK: ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος
NAS: washed your feet, you also
KJV: have washed your feet; ye also
INT: your feet the Lord

John 13:14 N-AMP
GRK: νίπτειν τοὺς πόδας
NAS: to wash one another's feet.
KJV: to wash one another's feet.
INT: to wash the feet

Acts 4:35 N-AMP
GRK: παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων
NAS: them at the apostles' feet, and they would be distributed
KJV: the apostles' feet: and
INT: at the feet of the apostles

Acts 4:37 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων
NAS: and laid it at the apostles' feet.
KJV: [it] at the apostles' feet.
INT: at the feet of the apostles

Acts 5:2 N-AMP
GRK: παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων
NAS: it at the apostles' feet.
KJV: [it] at the apostles' feet.
INT: at the feet of the apostles

Acts 5:10 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ
NAS: she fell at his feet and breathed her last,
KJV: at his feet, and yielded up the ghost:
INT: at the feet of him and

Acts 7:58 N-AMP
GRK: παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου
NAS: their robes at the feet of a young man
KJV: a young man's feet, whose name was
INT: at the feet of a young man called

Acts 10:25 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν
NAS: him, and fell at his feet and worshiped
KJV: at his feet, and worshipped
INT: at the feet worshipped

Acts 14:10 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός
NAS: upright on your feet. And he leaped
KJV: on thy feet. And he leaped
INT: on the feet of you upright

Acts 16:24 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν
NAS: and fastened their feet in the stocks.
KJV: made their feet fast in
INT: and the feet fastened of them

Acts 21:11 N-AMP
GRK: ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς
NAS: his own feet and hands,
KJV: hands and feet, and said, Thus
INT: of himself the feet and the

Acts 22:3 N-AMP
GRK: παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ πεπαιδευμένος
KJV: at the feet of Gamaliel,
INT: at the feet of Gamaliel having been instructed

Acts 26:16 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς πόδας σου εἰς
NAS: up and stand on your feet; for this
KJV: upon thy feet: for I have appeared
INT: on the feet of you for this

Romans 16:20 N-AMP
GRK: ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν
NAS: under your feet. The grace
KJV: under your feet shortly. The grace
INT: under the feet of you in

1 Corinthians 15:25 N-AMP
GRK: ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ
NAS: His enemies under His feet.
KJV: under his feet.
INT: under the feet of him

1 Corinthians 15:27 N-AMP
GRK: ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὅταν
NAS: UNDER HIS FEET. But when
KJV: under his feet. But when
INT: under the feet of him when

Ephesians 1:22 N-AMP
GRK: ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ
NAS: under His feet, and gave
KJV: [things] under his feet, and gave
INT: under the feet of him and

Ephesians 6:15 N-AMP
GRK: ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ
NAS: and having shod YOUR FEET WITH THE PREPARATION
KJV: And your feet shod with
INT: having shod the feet with [the] preparation

1 Timothy 5:10 N-AMP
GRK: εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν εἰ
NAS: the saints' feet, if
KJV: the saints' feet, if
INT: if saints' feet she washed if

Revelation 1:17 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς
NAS: Him, I fell at His feet like
KJV: at his feet as dead.
INT: at the feet of him as

Revelation 11:11 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ
NAS: into them, and they stood on their feet; and great
KJV: upon their feet; and great
INT: upon the feet of them and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page