ποδῶν
Englishman's Concordance
ποδῶν (podōn) — 19 Occurrences

Matthew 5:35 N-GMP
GRK: ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ μήτε
NAS: for it is the footstool of His feet, or
KJV: it is his footstool: neither by
INT: it is [for] the feet of him nor

Matthew 10:14 N-GMP
GRK: κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν
NAS: the dust off your feet.
KJV: the dust of your feet.
INT: dust of the feet of you

Matthew 22:44 N-GMP
GRK: ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου
NAS: YOUR ENEMIES BENEATH YOUR FEET'?
INT: [as] a footstool for the feet of you

Mark 6:11 N-GMP
GRK: ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς
NAS: the soles of your feet for a testimony
KJV: under your feet for a testimony
INT: under the feet of you for

Mark 12:36 N-GMP
GRK: ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου
NAS: YOUR ENEMIES BENEATH YOUR FEET.'
INT: [as] a footstool of the feet of you

Luke 9:5 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε
NAS: off your feet as a testimony
KJV: from your feet for a testimony
INT: from the feet of you shake off

Luke 20:43 N-GMP
GRK: ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου
NAS: A FOOTSTOOL FOR YOUR FEET.'
KJV: enemies thy footstool.
INT: [as] a footstool of the feet of you

Acts 2:35 N-GMP
GRK: ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου
NAS: A FOOTSTOOL FOR YOUR FEET.'
KJV: foes thy footstool.
INT: a footstool of the feet of you

Acts 7:33 N-GMP
GRK: ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου ὁ
NAS: THE SANDALS FROM YOUR FEET, FOR THE PLACE
KJV: thy shoes from thy feet: for the place
INT: sandal of the of feet of you

Acts 7:49 N-GMP
GRK: ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου ποῖον
NAS: IS THE FOOTSTOOL OF MY FEET; WHAT KIND
KJV: earth [is] my footstool: what house
INT: a footstool of the feet of me what

Acts 13:25 N-GMP
GRK: ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι
NAS: of whose feet I am
KJV: whose shoes of [his] feet I am not
INT: sandal of the feet to untie

Acts 13:51 N-GMP
GRK: κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ' αὐτοὺς
NAS: the dust of their feet [in protest] against
KJV: the dust of their feet against them,
INT: dust of the feet against them

Hebrews 1:13 N-GMP
GRK: ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου
NAS: A FOOTSTOOL FOR YOUR FEET?
INT: [as] a footstool for the feet of you

Hebrews 2:8 N-GMP
GRK: ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἐν
NAS: UNDER HIS FEET. For in subjecting
KJV: under his feet. For in
INT: under the feet of him For in

Hebrews 10:13 N-GMP
GRK: ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ
NAS: BE MADE A FOOTSTOOL FOR HIS FEET.
INT: [as] a footstool for the feet of him

Revelation 3:9 N-GMP
GRK: ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου καὶ
NAS: and bow down at your feet, and [make them] know
KJV: before thy feet, and to know
INT: before the feet of you and

Revelation 12:1 N-GMP
GRK: ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς καὶ
NAS: under her feet, and on her head
KJV: under her feet, and upon
INT: under the feet of her and

Revelation 19:10 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι
NAS: I fell at his feet to worship
KJV: at his feet to worship him.
INT: before the feet of him to worship

Revelation 22:8 N-GMP
GRK: ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου
NAS: to worship at the feet of the angel
KJV: before the feet of the angel
INT: before the feet of the angel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page