1 Corinthians 14:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2309 [e]Θέλω
thelō
I desireV-PIA-1S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3956 [e]πάντας
pantas
allAdj-AMP
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
2980 [e]λαλεῖν
lalein
to speakV-PNA
1100 [e]γλώσσαις,
glōssais
in tongues,N-DFP
3123 [e]μᾶλλον
mallon
ratherAdv
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
4395 [e]προφητεύητε·
prophēteuēte
you should prophesy;V-PSA-2P
3173 [e]μείζων
meizōn
greater [is]Adj-NMS-C
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
4395 [e]προφητεύων
prophēteuōn
prophesyingV-PPA-NMS
2228 [e]
ē
thanConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
2980 [e]λαλῶν
lalōn
speakingV-PPA-NMS
1100 [e]γλώσσαις,
glōssais
in tongues,N-DFP
1622 [e]ἐκτὸς
ektos
exceptAdv
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
1329 [e]διερμηνεύῃ,
diermēneuē
he should interpret,V-PSA-3S
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3588 [e]
theArt-NFS
1577 [e]ἐκκλησία
ekklēsia
churchN-NFS
3619 [e]οἰκοδομὴν
oikodomēn
edificationN-AFS
2983 [e]λάβῃ.
labē
might receive.V-ASA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Greek NT: Nestle 1904
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων γὰρ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύει, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων γὰρ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων γὰρ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων γὰρ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ

1 Corinthians 14:5 Hebrew Bible
וחפצתי כי תדברו כלכם בלשנות וביותר כי תתנבאו כי גדול המתנבא מן המדבר בלשנות בלתי אם יפרש למען תבנה העדה׃

1 Corinthians 14:5 Aramaic NT: Peshitta
ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܟܠܟܘܢ ܬܡܠܠܘܢ ܒܠܫܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܬܬܢܒܘܢ ܪܒ ܗܘ ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܡܬܢܒܐ ܡܢ ܗܘ ܕܡܡܠܠ ܒܠܫܢܐ ܐܢ ܠܐ ܡܦܫܩ ܐܢ ܕܝܢ ܡܦܫܩ ܥܕܬܐ ܒܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now I wish that you all spoke in tongues, but even more that you would prophesy; and greater is one who prophesies than one who speaks in tongues, unless he interprets, so that the church may receive edifying.

King James Bible
I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.

Holman Christian Standard Bible
I wish all of you spoke in other languages, but even more that you prophesied. The person who prophesies is greater than the person who speaks in languages, unless he interprets so that the church may be built up.
Treasury of Scripture Knowledge

would.

1 Corinthians 12:28-30 And God has set some in the church, first apostles, secondarily prophets, …

1 Corinthians 13:4 Charity suffers long, and is kind; charity envies not; charity braggs …

Numbers 11:28,29 And Joshua the son of Nun, the servant of Moses, one of his young …

for.

1 Corinthians 14:1,3 Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that …

except.

1 Corinthians 14:12,13,26-28 Even so you, for as much as you are zealous of spiritual gifts, seek …

1 Corinthians 12:10,30 To another the working of miracles; to another prophecy; to another …

Links
1 Corinthians 14:51 Corinthians 14:5 NIV1 Corinthians 14:5 NLT1 Corinthians 14:5 ESV1 Corinthians 14:5 NASB1 Corinthians 14:5 KJV1 Corinthians 14:5 Bible Apps1 Corinthians 14:5 Biblia Paralela1 Corinthians 14:5 Chinese Bible1 Corinthians 14:5 French Bible1 Corinthians 14:5 German BibleBible Hub
1 Corinthians 14:4
Top of Page
Top of Page