προσήνεγκαν
Englishman's Concordance
προσήνεγκαν (prosēnenkan) — 7 Occurrences

Matthew 2:11 V-AIA-3P
GRK: θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα
NAS: their treasures, they presented to Him gifts
KJV: treasures, they presented unto him
INT: treasures of them they offered to him gifts

Matthew 4:24 V-AIA-3P
GRK: Συρίαν καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας
NAS: Syria; and they brought to Him all
KJV: Syria: and they brought unto him all
INT: Syria And they brought to him all

Matthew 8:16 V-AIA-3P
GRK: δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους
NAS: came, they brought to Him many
KJV: was come, they brought unto him
INT: moreover having come they brought to him possessed with demons

Matthew 9:32 V-AIA-3P
GRK: ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον
NAS: man was brought to Him.
KJV: behold, they brought to him
INT: were going out behold they brought to him a man

Matthew 14:35 V-AIA-3P
GRK: ἐκείνην καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας
NAS: that surrounding district and brought to Him all
KJV: and brought unto him
INT: that and brought to him all

Matthew 22:19 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον
NAS: [used] for the poll-tax. And they brought Him a denarius.
KJV: And they brought unto him
INT: and they presented to him a denarius

John 19:29 V-AIA-3P
GRK: ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ
NAS: upon [a branch] [of] hyssop and brought it up to His mouth.
KJV: hyssop, and put [it] to his
INT: hyssop having put [it] on they brought it to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4374
47 Occurrences


προσηνέχθη — 3 Occ.
προσηνέχθησαν — 1 Occ.
προσήνεγκα — 1 Occ.
προσήνεγκαν — 7 Occ.
Προσηνέγκατέ — 2 Occ.
προσήνεγκεν — 4 Occ.
προσενήνοχεν — 1 Occ.
προσενεχθεὶς — 1 Occ.
προσενέγκαι — 1 Occ.
προσενέγκας — 2 Occ.
προσένεγκε — 2 Occ.
προσενέγκῃ — 1 Occ.
προσένεγκον — 1 Occ.
προσέφερεν — 1 Occ.
προσέφερον — 3 Occ.
πρόσφερε — 1 Occ.
προσφέρῃ — 2 Occ.
προσφέρῃς — 1 Occ.
προσφέρει — 1 Occ.
προσφέρειν — 3 Occ.
προσφέρεται — 1 Occ.
προσφέρων — 1 Occ.
προσφερόμεναι — 1 Occ.
προσφέρονται — 2 Occ.
προσφέροντες — 1 Occ.
προσφερόντων — 1 Occ.
προσφέρουσιν — 1 Occ.
Additional Entries
προσθεὶς — 1 Occ.
Πρόσθες — 1 Occ.
προσδραμὼν — 2 Occ.
προστρέχοντες — 1 Occ.
προσφάγιον — 1 Occ.
πρόσφατον — 1 Occ.
προσφάτως — 1 Occ.
προσηνέχθη — 3 Occ.
προσηνέχθησαν — 1 Occ.
προσήνεγκα — 1 Occ.
Προσηνέγκατέ — 2 Occ.
προσήνεγκεν — 4 Occ.
προσενήνοχεν — 1 Occ.
προσενεχθεὶς — 1 Occ.
προσενέγκαι — 1 Occ.
προσενέγκας — 2 Occ.
προσένεγκε — 2 Occ.
προσενέγκῃ — 1 Occ.
προσένεγκον — 1 Occ.
προσέφερεν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page