προσώπου
Englishman's Concordance
προσώπου (prosōpou) — 18 Occurrences

Matthew 11:10 N-GNS
GRK: μου πρὸ προσώπου σου ὃς
KJV: before thy face, which shall prepare
INT: of me before [the] face of you who

Mark 1:2 N-GNS
GRK: μου πρὸ προσώπου σου ὃς
KJV: before thy face, which shall prepare
INT: of me before face of you who

Luke 7:27 N-GNS
GRK: μου πρὸ προσώπου σου ὃς
KJV: before thy face, which shall prepare
INT: of me before [the] face of you who

Luke 9:29 N-GNS
GRK: εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον
NAS: the appearance of His face became
KJV: of his countenance was
INT: appearance of the face of him [became] altered

Luke 9:52 N-GNS
GRK: ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ Καὶ
KJV: before his face: and they went,
INT: messengers before [the] face of him And

Luke 10:1 N-GNS
GRK: δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς
KJV: before his face into every
INT: pairs before [the] face of himself into

Acts 2:28 N-GNS
GRK: μετὰ τοῦ προσώπου σου
NAS: OF GLADNESS WITH YOUR PRESENCE.'
KJV: with thy countenance.
INT: in the presence of you

Acts 3:20 N-GNS
GRK: ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου
INT: of refreshing from [the] presence of the Lord

Acts 5:41 N-GNS
GRK: χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου
NAS: they went on their way from the presence of the Council,
KJV: from the presence of the council,
INT: rejoicing from [the] presence of the Council

Acts 7:45 N-GNS
GRK: θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων
KJV: before the face of our
INT: God from [the] face of the fathers

Acts 13:24 N-GNS
GRK: Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου
NAS: before His coming a baptism
KJV: his coming the baptism
INT: John before [the] face the coming

Acts 17:26 N-GNS
GRK: ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς
NAS: on all the face of the earth,
KJV: all the face of the earth,
INT: upon all the face of the earth

2 Corinthians 3:7 N-GNS
GRK: δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν
NAS: of the glory of his face, fading
INT: glory of the face of him which

2 Thessalonians 1:9 N-GNS
GRK: αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου
NAS: away from the presence of the Lord
KJV: from the presence of the Lord,
INT: eternal from [the] presence of the Lord

James 1:11 N-GNS
GRK: εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο
NAS: and the beauty of its appearance is destroyed;
KJV: the grace of the fashion of it
INT: beauty of the appearance of it perished

Revelation 6:16 N-GNS
GRK: ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου
NAS: on us and hide us from the presence of Him who sits
KJV: from the face of him that sitteth
INT: us from [the] face of him who sits

Revelation 12:14 N-GNS
GRK: καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως
NAS: a time, from the presence of the serpent.
KJV: a time, from the face of the serpent.
INT: a time from [the] face of the serpent

Revelation 20:11 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ
NAS: upon it, from whose presence earth
KJV: from whose face the earth and
INT: from the face fled the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page