Σίμωνι
Englishman's Concordance
Σίμωνι (Simōni) — 7 Occurrences

Mark 3:16 N-DMS
GRK: ὄνομα τῷ Σίμωνι Πέτρον
NAS: the twelve: Simon (to whom He gave
KJV: And Simon he surnamed Peter;
INT: [the] name to Simon Peter

Luke 5:10 N-DMS
GRK: κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι καὶ εἶπεν
NAS: were partners with Simon. And Jesus
KJV: were partners with Simon. And Jesus
INT: partners with Simon And said

Luke 7:44 N-DMS
GRK: γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη Βλέπεις
NAS: He said to Simon, Do you see
KJV: and said unto Simon, Seest thou
INT: woman to Simon he said see you

Luke 24:34 N-DMS
GRK: καὶ ὤφθη Σίμωνι
NAS: risen and has appeared to Simon.
KJV: and hath appeared to Simon.
INT: and appeared to Simon

John 21:15 N-DMS
GRK: λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ
NAS: Jesus said to Simon Peter, Simon,
KJV: Jesus saith to Simon Peter, Simon,
INT: says to Simon Peter

Acts 9:43 N-DMS
GRK: παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ
NAS: in Joppa with a tanner [named] Simon.
KJV: with one Simon a tanner.
INT: with a certain Simon a tanner

Acts 10:6 N-DMS
GRK: παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ ᾧ
NAS: with a tanner [named] Simon, whose
KJV: with one Simon a tanner, whose
INT: with a certain Simon a tanner whose

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page