σωτῆρος
Englishman's Concordance
σωτῆρος (sōtēros) — 14 Occurrences

1 Timothy 1:1 N-GMS
GRK: ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ
NAS: of God our Savior, and of Christ
KJV: of God our Saviour, and Lord
INT: [the] command of God [the] Savior of us and

1 Timothy 2:3 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ
NAS: in the sight of God our Savior,
KJV: of God our Saviour;
INT: before the Savior of us God

2 Timothy 1:10 N-GMS
GRK: ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ
NAS: by the appearing of our Savior Christ
KJV: of our Saviour Jesus
INT: appearing of the Savior of us Christ

Titus 1:3 N-GMS
GRK: ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ
NAS: to the commandment of God our Savior,
KJV: of God our Saviour;
INT: [the] commandment of the Savior of us God

Titus 1:4 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν
NAS: and Christ Jesus our Savior.
KJV: Christ our Saviour.
INT: Jesus the Savior of us

Titus 2:10 N-GMS
GRK: τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ
NAS: of God our Savior in every respect.
KJV: of God our Saviour in all things.
INT: of the Savior of us God

Titus 2:13 N-GMS
GRK: θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ
NAS: God and Savior, Christ
KJV: and our Saviour Jesus Christ;
INT: God and Savior of us Christ

Titus 3:4 N-GMS
GRK: ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ
NAS: of God our Savior and [His] love for mankind
KJV: our Saviour toward man
INT: appeared of the Savior of us God

Titus 3:6 N-GMS
GRK: Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν
NAS: Jesus Christ our Savior,
KJV: Christ our Saviour;
INT: Christ the Savior of us

2 Peter 1:1 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our God and Savior, Jesus
KJV: and our Saviour Jesus Christ:
INT: of us and Savior Jesus Christ

2 Peter 1:11 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord and Savior Jesus
KJV: Lord and Saviour Jesus Christ.
INT: of us and Savior Jesus Christ

2 Peter 2:20 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of the Lord and Savior Jesus
KJV: of the Lord and Saviour Jesus Christ,
INT: of us and Savior Jesus Christ

2 Peter 3:2 N-GMS
GRK: κυρίου καὶ σωτῆρος
NAS: of the Lord and Savior [spoken] by your apostles.
KJV: of the Lord and Saviour:
INT: Lord and Savior

2 Peter 3:18 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord and Savior Jesus
KJV: Lord and Saviour Jesus Christ.
INT: of us and Savior Jesus Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page