στρατηγοὶ
Englishman's Concordance
στρατηγοὶ (stratēgoi) — 3 Occurrences

Acts 16:22 N-NMP
GRK: καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν
NAS: against them, and the chief magistrates tore
KJV: and the magistrates rent off
INT: and the magistrates having torn off of them

Acts 16:35 N-NMP
GRK: ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους
NAS: came, the chief magistrates sent
KJV: day, the magistrates sent
INT: sent the magistrates the officers

Acts 16:36 N-NMP
GRK: Ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε
NAS: to Paul, [saying], The chief magistrates have sent
KJV: Paul, The magistrates have sent to
INT: Have sent the captains that you might be let go

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page