4755. στρατηγός (stratégos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4755. στρατηγός (stratégos) — 10 Occurrences

Luke 22:4 N-DMP
GRK: ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς
NAS: with the chief priests and officers how
KJV: and captains, how
INT: chief priests and captains the how

Luke 22:52 N-AMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ
NAS: to the chief priests and officers of the temple
KJV: and captains of the temple,
INT: chief priests and captains of the temple

Acts 4:1 N-NMS
GRK: καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ
NAS: the priests and the captain of the temple
KJV: and the captain of the temple,
INT: and the captain of the temple

Acts 5:24 N-NMS
GRK: ὅ τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ
NAS: when the captain of the temple
KJV: and the captain of the temple
INT: both [the] captain of the temple

Acts 5:26 N-NMS
GRK: ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς
NAS: Then the captain went along
KJV: went the captain with
INT: having gone the captain with the

Acts 16:20 N-DMP
GRK: αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν Οὗτοι
NAS: and when they had brought them to the chief magistrates, they said,
KJV: them to the magistrates, saying,
INT: them to the magistrates said These

Acts 16:22 N-NMP
GRK: καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν
NAS: against them, and the chief magistrates tore
KJV: and the magistrates rent off
INT: and the magistrates having torn off of them

Acts 16:35 N-NMP
GRK: ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους
NAS: came, the chief magistrates sent
KJV: day, the magistrates sent
INT: sent the magistrates the officers

Acts 16:36 N-NMP
GRK: Ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε
NAS: to Paul, [saying], The chief magistrates have sent
KJV: Paul, The magistrates have sent to
INT: Have sent the captains that you might be let go

Acts 16:38 N-DMP
GRK: δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι
NAS: words to the chief magistrates. They were afraid
KJV: words unto the magistrates: and
INT: moreover to the captains the officers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page