στρατιῶται
Englishman's Concordance
στρατιῶται (stratiōtai) — 9 Occurrences

Matthew 27:27 N-NMP
GRK: Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος
NAS: Then the soldiers of the governor took
KJV: Then the soldiers of the governor took
INT: Then the soldiers of the governor

Mark 15:16 N-NMP
GRK: Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν
NAS: The soldiers took Him away
KJV: And the soldiers led him
INT: and [the] soldiers led away him

Luke 23:36 N-NMP
GRK: καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι ὄξος
NAS: The soldiers also mocked
KJV: And the soldiers also mocked
INT: also the soldiers coming near vinegar

John 19:2 N-NMP
GRK: καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον
NAS: And the soldiers twisted
KJV: [him].And the soldiers platted a crown
INT: And the soldiers having twisted together a crown

John 19:23 N-NMP
GRK: Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν
NAS: Then the soldiers, when
KJV: Then the soldiers, when
INT: The Therefore soldiers when they crucified

John 19:24 N-NMP
GRK: μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν
KJV: therefore the soldiers did.
INT: indeed Therefore soldiers these things did

John 19:32 N-NMP
GRK: οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ
NAS: So the soldiers came, and broke
KJV: Then came the soldiers, and brake
INT: therefore the soldiers and of the

Acts 23:31 N-NMP
GRK: μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ
NAS: So the soldiers, in accordance
KJV: Then the soldiers, as it was commanded
INT: indeed Therefore [the] soldiers according to the

Acts 27:32 N-NMP
GRK: ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία
NAS: Then the soldiers cut away the ropes
KJV: Then the soldiers cut off the ropes
INT: cut away the soldiers the ropes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page