στρατεύματα
Englishman's Concordance
στρατεύματα (strateumata) — 3 Occurrences

Matthew 22:7 N-ANP
GRK: πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν
NAS: and he sent his armies and destroyed
KJV: his armies, and destroyed
INT: having sent the armies of him he destroyed

Revelation 19:14 N-NNP
GRK: καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν
NAS: And the armies which are in heaven,
KJV: And the armies [which were] in
INT: And the armies who were in

Revelation 19:19 N-ANP
GRK: καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα
NAS: of the earth and their armies assembled
KJV: their armies, gathered together
INT: and the armies of them gathered together

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page