4753. στράτευμα (strateuma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4753. στράτευμα (strateuma) — 8 Occurrences

Matthew 22:7 N-ANP
GRK: πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν
NAS: and he sent his armies and destroyed
KJV: his armies, and destroyed
INT: having sent the armies of him he destroyed

Luke 23:11 N-DNP
GRK: σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ
NAS: And Herod with his soldiers, after treating Him with contempt
KJV: with his men of war set him
INT: with the troops of him and

Acts 23:10 N-ANS
GRK: ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι
NAS: by them and ordered the troops to go down
KJV: commanded the soldiers to go down,
INT: commanded the troop having gone down to take by force

Acts 23:27 N-DNS
GRK: σὺν τῷ στρατεύματι ἐξειλάμην μαθὼν
NAS: by them, I came up to them with the troops and rescued
KJV: with an army, and rescued
INT: with the troop I rescued having learned

Revelation 9:16 N-GNP
GRK: ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἱππικοῦ
NAS: The number of the armies of the horsemen
KJV: the number of the army of the horsemen
INT: number of the armies of the cavalry [was]

Revelation 19:14 N-NNP
GRK: καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν
NAS: And the armies which are in heaven,
KJV: And the armies [which were] in
INT: And the armies who were in

Revelation 19:19 N-ANP
GRK: καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα
NAS: of the earth and their armies assembled
KJV: their armies, gathered together
INT: and the armies of them gathered together

Revelation 19:19 N-GNS
GRK: μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ
NAS: on the horse and against His army.
KJV: against his army.
INT: with the army of him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page