στόματος
Englishman's Concordance
στόματος (stomatos) — 34 Occurrences

Matthew 4:4 N-GNS
GRK: ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ
NAS: THAT PROCEEDS OUT OF THE MOUTH OF GOD.'
KJV: out of the mouth of God.
INT: coming out of [the] mouth of God

Matthew 15:11 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ
NAS: proceeds out of the mouth, this
KJV: out of the mouth, this
INT: out of the mouth this defiles

Matthew 15:18 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς
NAS: But the things that proceed out of the mouth come
KJV: out of the mouth come forth
INT: out of the mouth out of the

Matthew 18:16 N-GNS
GRK: ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων
NAS: with you, so that BY THE MOUTH OF TWO
KJV: that in the mouth of two or
INT: that upon [the] testimony of two witnesses

Matthew 21:16 N-GNS
GRK: ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ
NAS: read, OUT OF THE MOUTH OF INFANTS
KJV: Out of the mouth of babes and
INT: Out of [the] mouth of little children and

Luke 1:70 N-GNS
GRK: ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων
NAS: As He spoke by the mouth of His holy
KJV: he spake by the mouth of his holy
INT: he spoke by mouth the holy

Luke 4:22 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ
NAS: which were falling from His lips; and they were saying,
KJV: out of his mouth. And they said,
INT: out of the mouth of him and

Luke 11:54 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ
KJV: his mouth, that
INT: out of the mouth of him

Luke 19:22 N-GNS
GRK: Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω
NAS: He said to him, 'By your own words I will judge
KJV: thine own mouth will I judge
INT: Out of the mouth of you I will judge

Luke 22:71 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ
NAS: it ourselves from His own mouth.
KJV: of his own mouth.
INT: from the mouth of him

Acts 1:16 N-GNS
GRK: ἅγιον διὰ στόματος Δαυὶδ περὶ
NAS: foretold by the mouth of David
KJV: by the mouth of David
INT: Holy by [the] mouth of David concerning

Acts 3:18 N-GNS
GRK: προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τῶν
NAS: announced beforehand by the mouth of all
KJV: by the mouth of all
INT: foretold by [the] mouth of all the

Acts 3:21 N-GNS
GRK: θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων
NAS: spoke by the mouth of His holy
KJV: hath spoken by the mouth of all his
INT: God by [the] mouth of all holy

Acts 4:25 N-GNS
GRK: πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυὶδ παιδός
NAS: Spirit, [through] the mouth of our father
KJV: Who by the mouth of thy servant
INT: [the] Spirit Holy [the] mouth David servant

Acts 15:7 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι
NAS: among you, that by my mouth the Gentiles
KJV: by my mouth should hear the word
INT: by the mouth of me [for] to hear

Acts 22:14 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ
NAS: an utterance from His mouth.
KJV: of his mouth.
INT: out of the mouth of him

2 Corinthians 13:1 N-GNS
GRK: ὑμᾶς ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων
NAS: IS TO BE CONFIRMED BY THE TESTIMONY OF TWO
KJV: you. In the mouth of two or
INT: you In [the] mouth of two witnesses

Ephesians 4:29 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ
NAS: proceed from your mouth, but only
KJV: out of your mouth, but that which
INT: out of the mouth of you not

Ephesians 6:19 N-GNS
GRK: ἀνοίξει τοῦ στόματός μου ἐν
NAS: to me in the opening of my mouth, to make known
KJV: my mouth boldly,
INT: [the] opening of the mouth of me with

Colossians 3:8 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν
NAS: [and] abusive speech from your mouth.
KJV: out of your mouth.
INT: out of the mouth of you

2 Thessalonians 2:8 N-GNS
GRK: πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ
NAS: with the breath of His mouth and bring to an end
KJV: of his mouth, and
INT: breath of the mouth of him and

2 Timothy 4:17 N-GNS
GRK: ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος
NAS: out of the lion's mouth.
KJV: out of the mouth of the lion.
INT: I was delivered out of [the] mouth of the lion

James 3:10 N-GNS
GRK: τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία
NAS: from the same mouth come
KJV: the same mouth proceedeth
INT: the same mouth goes forth blessing

Revelation 1:16 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία
NAS: stars, and out of His mouth came
KJV: out of his mouth went a sharp
INT: out of the mouth of him a sword

Revelation 2:16 N-GNS
GRK: ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου
NAS: them with the sword of My mouth.
KJV: the sword of my mouth.
INT: sword the mouth of me

Revelation 3:16 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματός μου
NAS: I will spit you out of My mouth.
KJV: out of my mouth.
INT: out of the mouth of me

Revelation 11:5 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ
NAS: flows out of their mouth and devours
KJV: out of their mouth, and devoureth
INT: of the mouth of them and

Revelation 12:15 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω
NAS: a river out of his mouth after
KJV: out of his mouth water as
INT: out of the mouth of him after

Revelation 12:16 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ
NAS: the dragon poured out of his mouth.
KJV: out of his mouth.
INT: out of the mouth of him

Revelation 16:13 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος
NAS: And I saw [coming] out of the mouth of the dragon
KJV: [come] out of the mouth of the dragon,
INT: out of the mouth of the dragon

Revelation 16:13 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου
NAS: of the dragon and out of the mouth of the beast
KJV: and out of the mouth of the beast, and
INT: out of the mouth of the beast

Revelation 16:13 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου
NAS: of the beast and out of the mouth of the false prophet,
KJV: out of the mouth of the false prophet.
INT: out of of the mouth of the false prophet

Revelation 19:15 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται
NAS: From His mouth comes a sharp
KJV: out of his mouth goeth a sharp
INT: out of the mouth of him goes forth

Revelation 19:21 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ
NAS: which came from the mouth of Him who sat
KJV: out of his mouth: and all
INT: out of the mouth of him and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page