1144. δάκρυ (dakruon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1144. δάκρυ (dakruon) — 10 Occurrences

Luke 7:38 N-DNP
GRK: κλαίουσα τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν
NAS: His feet with her tears, and kept wiping
KJV: his feet with tears, and did wipe
INT: weeping the tears she began to wet

Luke 7:44 N-DNP
GRK: δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου
NAS: My feet with her tears and wiped
KJV: my feet with tears, and wiped
INT: moreover with tears wet my

Acts 20:19 N-GNP
GRK: ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν
NAS: humility and with tears and with trials
KJV: and with many tears, and temptations,
INT: humility and tears and temptations

Acts 20:31 N-GNP
GRK: ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα
NAS: each one with tears.
KJV: day with tears.
INT: I ceased with tears admonishing one

2 Corinthians 2:4 N-GNP
GRK: διὰ πολλῶν δακρύων οὐχ ἵνα
NAS: to you with many tears; not so
KJV: with many tears; not that
INT: through many tears not that

2 Timothy 1:4 N-GNP
GRK: σου τῶν δακρύων ἵνα χαρᾶς
NAS: you, even as I recall your tears, so
KJV: of thy tears, that
INT: your tears that with joy

Hebrews 5:7 N-GNP
GRK: ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας καὶ
NAS: crying and tears to the One able
KJV: and tears unto
INT: strong and tears having offered and

Hebrews 12:17 N-GNP
GRK: καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν
NAS: though he sought for it with tears.
KJV: carefully with tears.
INT: although with tears having earnestly sought it

Revelation 7:17 N-ANS
GRK: θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν
NAS: will wipe every tear from their eyes.
KJV: shall wipe away all tears from their
INT: God every tear from the

Revelation 21:4 N-ANS
GRK: ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν
NAS: every tear from their eyes;
KJV: shall wipe away all tears from their
INT: he will wipe away every tear from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page