δαιμόνια
Englishman's Concordance
δαιμόνια (daimonia) — 32 Occurrences

Matthew 7:22 N-ANP
GRK: σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ
NAS: cast out demons, and in Your name
KJV: name have cast out devils? and in thy
INT: your name demons cast out and

Matthew 9:34 N-ANP
GRK: ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: by the ruler of the demons.
KJV: through the prince of the devils.
INT: he casts out the demons

Matthew 10:8 N-ANP
GRK: λεπροὺς καθαρίζετε δαιμόνια ἐκβάλλετε δωρεὰν
NAS: cast out demons. Freely
KJV: cast out devils: freely
INT: lepers cleanse demons cast out freely

Matthew 12:24 N-ANP
GRK: ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ
NAS: casts out demons only
KJV: not cast out devils, but by
INT: casts out the demons if not

Matthew 12:27 N-ANP
GRK: ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια οἱ υἱοὶ
NAS: cast out demons, by whom
KJV: Beelzebub cast out devils, by whom
INT: cast out the demons the sons

Matthew 12:28 N-ANP
GRK: ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια ἄρα ἔφθασεν
NAS: I cast out demons by the Spirit
KJV: I cast out devils by the Spirit
INT: cast out the demons then has come

Mark 1:34 N-ANP
GRK: νόσοις καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν
NAS: out many demons; and He was not permitting
KJV: cast out many devils; and suffered
INT: diseases and demons many he cast out

Mark 1:34 N-ANP
GRK: λαλεῖν τὰ δαιμόνια ὅτι ᾔδεισαν
NAS: and He was not permitting the demons to speak,
KJV: not the devils to speak,
INT: to speak the demons because they knew

Mark 1:39 N-ANP
GRK: καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων
NAS: preaching and casting out the demons.
KJV: and cast out devils.
INT: and demons casting out

Mark 3:15 N-ANP
GRK: ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια
NAS: authority to cast out the demons.
KJV: and to cast out devils:
INT: to cast out demons

Mark 3:22 N-ANP
GRK: ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: by the ruler of the demons.
KJV: of the devils casteth he out devils.
INT: he casts out the demons

Mark 6:13 N-ANP
GRK: καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον
NAS: out many demons and were anointing
KJV: many devils, and
INT: And demons many they cast out

Mark 9:38 N-ANP
GRK: σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια καὶ ἐκωλύομεν
NAS: casting out demons in Your name,
KJV: one casting out devils in thy name,
INT: of you casting out demons and we forbade

Mark 16:9 N-ANP
GRK: ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια
NAS: He had cast out seven demons.
KJV: he had cast seven devils.
INT: he had cast out seven demons

Mark 16:17 N-ANP
GRK: ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις
NAS: they will cast out demons, they will speak
KJV: shall they cast out devils; they shall speak
INT: name of me demons they will cast out with tongues

Luke 4:41 N-NNP
GRK: δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν
NAS: Demons also were coming
KJV: And devils also came
INT: moreover also demons from many

Luke 8:2 N-NNP
GRK: ἀφ' ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει
NAS: from whom seven demons had gone out,
KJV: went seven devils,
INT: from whom demons seven had gone out

Luke 8:27 N-ANP
GRK: πόλεως ἔχων δαιμόνια καὶ χρόνῳ
NAS: who was possessed with demons; and who had not put
KJV: which had devils long time,
INT: city having demons and time

Luke 8:30 N-NNP
GRK: ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς
NAS: for many demons had entered
KJV: because many devils were entered into
INT: because were entered demons many into

Luke 8:33 N-NNP
GRK: δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ
NAS: And the demons came out of the man
KJV: Then went the devils out of the man,
INT: moreover the demons from the

Luke 8:35 N-NNP
GRK: οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον
NAS: from whom the demons had gone
KJV: whom the devils were departed,
INT: whom the demons had gone out clothed

Luke 8:38 N-NNP
GRK: ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν
NAS: from whom the demons had gone
KJV: whom the devils were departed
INT: had gone the demons to be [taken] with

Luke 9:1 N-ANP
GRK: πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους
NAS: all the demons and to heal
KJV: over all devils, and to cure
INT: all the demons and diseases

Luke 9:49 N-ANP
GRK: σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια καὶ ἐκωλύομεν
NAS: casting out demons in Your name;
KJV: one casting out devils in thy
INT: of you casting out demons and we forbade

Luke 10:17 N-NNP
GRK: καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν
NAS: even the demons are subject
KJV: even the devils are subject
INT: even the demons are subject to us

Luke 11:15 N-ANP
GRK: ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: the ruler of the demons.
KJV: Beelzebub the chief of the devils.
INT: he casts out the demons

Luke 11:18 N-ANP
GRK: με τὰ δαιμόνια
NAS: that I cast out demons by Beelzebul.
KJV: cast out devils through
INT: I the demons

Luke 11:19 N-ANP
GRK: ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια οἱ υἱοὶ
NAS: cast out demons, by whom
KJV: Beelzebub cast out devils, by whom
INT: cast out the demons the sons

Luke 11:20 N-ANP
GRK: ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια ἄρα ἔφθασεν
NAS: I cast out demons by the finger
KJV: cast out devils, no doubt
INT: cast out the demons then is come

Luke 13:32 N-ANP
GRK: Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις
NAS: I cast out demons and perform
KJV: Behold, I cast out devils, and I do
INT: Behold I cast out demons and cures

James 2:19 N-NNP
GRK: καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ
NAS: You do well; the demons also believe,
KJV: well: the devils also
INT: even the demons believe and

Revelation 9:20 N-ANP
GRK: προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ
NAS: as not to worship demons, and the idols
KJV: not worship devils, and idols
INT: they should worship the demons and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page