1203. δεσπότης (despotés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1203. δεσπότης (despotés) — 10 Occurrences

Luke 2:29 N-VMS
GRK: δοῦλόν σου δέσποτα κατὰ τὸ
NAS: Now Lord, You are releasing
KJV: Lord, now lettest thou
INT: servant of you Master according to the

Acts 4:24 N-VMS
GRK: καὶ εἶπαν Δέσποτα σὺ ὁ
NAS: and said, O Lord, it is You who MADE THE HEAVEN
KJV: and said, Lord, thou [art] God,
INT: and said Sovereign Lord you who

1 Timothy 6:1 N-AMP
GRK: τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς
NAS: their own masters as worthy
KJV: count their own masters worthy of all
INT: the own masters of all honor

1 Timothy 6:2 N-AMP
GRK: πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν
NAS: believers as their masters must not be disrespectful
KJV: believing masters, let them
INT: believing having masters not let them despise [them]

2 Timothy 2:21 N-DMS
GRK: εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ εἰς πᾶν
NAS: useful to the Master, prepared
KJV: meet for the master's use, [and] prepared
INT: useful to the master for every

Titus 2:9 N-DMP
GRK: δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν
NAS: to their own masters in everything,
KJV: unto their own masters, [and] to
INT: Servants to their own masters to be subject in

1 Peter 2:18 N-DMP
GRK: φόβῳ τοῖς δεσπόταις οὐ μόνον
NAS: be submissive to your masters with all
KJV: [be] subject to [your] masters with
INT: fear to masters not only

2 Peter 2:1 N-AMS
GRK: ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες
NAS: denying the Master who bought
KJV: denying the Lord that bought
INT: having bought them Master denying bringing upon

Jude 1:4 N-AMS
GRK: τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον
NAS: our only Master and Lord,
KJV: denying the only Lord God, and
INT: the only master and Lord

Revelation 6:10 N-NMS
GRK: πότε ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος
NAS: How long, O Lord, holy
KJV: How long, O Lord, holy and
INT: when O Lord holy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page