1299. διατάσσω (diatassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1299. διατάσσω (diatassó) — 16 Occurrences

Matthew 11:1 V-PPA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα
NAS: had finished giving instructions to His twelve
KJV: had made an end of commanding his
INT: Jesus commanding twelve

Luke 3:13 V-RPM/P-ANS
GRK: παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε
NAS: than what you have been ordered to.
KJV: more than that which is appointed you.
INT: beyond that which is appointed to you collect

Luke 8:55 V-AIA-3S
GRK: παραχρῆμα καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι
NAS: up immediately; and He gave orders for [something] to be given
KJV: and he commanded to give
INT: immediately and he directed [that] to her [something] should be given

Luke 17:9 V-APP-ANP
GRK: ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα
NAS: he did the things which were commanded, does he?
KJV: he did the things that were commanded him?
INT: he did the things having been commanded

Luke 17:10 V-APP-ANP
GRK: πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν λέγετε
NAS: all the things which are commanded you, say,
KJV: all those things which are commanded you,
INT: all the [things] having been commanded you say

Acts 7:44 V-AIM-3S
GRK: ἐρήμῳ καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν
NAS: to Moses directed [him] to make
KJV: as he had appointed, speaking
INT: wilderness as commanded he who spoke

Acts 18:2 V-RNA
GRK: διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι
NAS: Claudius had commanded all
KJV: Claudius had commanded all
INT: because had commanded Claudius to depart

Acts 20:13 V-RPM/P-NMS
GRK: οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων
NAS: for so he had arranged it, intending
KJV: so had he appointed, minding himself
INT: thus indeed he had arranged he is being about

Acts 23:31 V-RPM/P-ANS
GRK: κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες
NAS: in accordance with their orders, took
KJV: as it was commanded them,
INT: according to the orders given to them having taken

Acts 24:23 V-APM-NMS
GRK: διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ
NAS: Then he gave orders to the centurion
KJV: And he commanded a centurion to keep
INT: having commanded the centurion

1 Corinthians 7:17 V-PIM-1S
GRK: ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι
NAS: And so I direct in all
KJV: And so ordain I in all
INT: churches all I order

1 Corinthians 9:14 V-AIA-3S
GRK: ὁ κύριος διέταξεν τοῖς τὸ
NAS: the Lord directed those
KJV: the Lord ordained that they which preach
INT: the Lord did order to those the

1 Corinthians 11:34 V-FIM-1S
GRK: ἂν ἔλθω διατάξομαι
NAS: The remaining matters I will arrange when
KJV: the rest will I set in order when
INT: anyhow I might come I will set in order

1 Corinthians 16:1 V-AIA-1S
GRK: ἁγίους ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: for the saints, as I directed the churches
KJV: as I have given order to the churches
INT: saints as I directed the churches

Galatians 3:19 V-APP-NMS
GRK: ᾧ ἐπήγγελται διαταγεὶς δι' ἀγγέλων
NAS: of transgressions, having been ordained through
KJV: the promise was made; [and it was] ordained by
INT: to whom promise has been made having been ordained through angels

Titus 1:5 V-AIM-1S
GRK: ἐγώ σοι διεταξάμην
NAS: in every city as I directed you,
KJV: as I had appointed thee:
INT: I you commanded

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page