1522. εἰσακούω (eisakouó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1522. εἰσακούω (eisakouó) — 5 Occurrences

Matthew 6:7 V-FIP-3P
GRK: πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται
NAS: do, for they suppose that they will be heard for their many words.
KJV: that they shall be heard for
INT: many words of them they will be heard

Luke 1:13 V-AIP-3S
GRK: Ζαχαρία διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς
NAS: for your petition has been heard, and your wife
KJV: thy prayer is heard; and thy
INT: Zechariah because has been heard the prayer

Acts 10:31 V-AIP-3S
GRK: φησίν Κορνήλιε εἰσηκούσθη σου ἡ
NAS: your prayer has been heard and your alms
KJV: thy prayer is heard, and thine
INT: said Cornelius was heard your

1 Corinthians 14:21 V-FIM-3P
GRK: οὐδ' οὕτως εἰσακούσονταί μου λέγει
NAS: SO THEY WILL NOT LISTEN TO ME, says
KJV: that will they not hear me, saith
INT: not even thus will they hear me says

Hebrews 5:7 V-APP-NMS
GRK: προσενέγκας καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς
NAS: Him from death, and He was heard because
KJV: and was heard in that
INT: having offered and having been heard in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page