εἰσήγαγον
Englishman's Concordance
εἰσήγαγον (eisēgagon) — 3 Occurrences

Luke 22:54 V-AIA-3P
GRK: ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον εἰς τὴν
NAS: Him, they led Him [away] and brought Him to the house
KJV: and led [him], and brought him into
INT: they led [him away] and led into the

Acts 7:45 V-AIA-3P
GRK: ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ
NAS: our fathers brought it in with Joshua
KJV: that came after brought in with
INT: which also brought in having received by succession the

Acts 9:8 V-AIA-3P
GRK: δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν
NAS: and leading him by the hand, they brought him into Damascus.
KJV: by the hand, and brought [him] into
INT: moreover him they brought [him] to Damascus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page