εἰσῆλθεν
Englishman's Concordance
εἰσῆλθεν (eisēlthen) — 43 Occurrences

Matthew 2:21 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν
NAS: and His mother, and came into the land
INT: of him and came into [the] land

Matthew 12:4 V-AIA-3S
GRK: πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν
NAS: how he entered the house of God,
KJV: How he entered into the house of God,
INT: How he entered into the

Matthew 21:12 V-AIA-3S
GRK: Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς
NAS: And Jesus entered the temple and drove
KJV: And Jesus went into the temple
INT: And entered Jesus into

Matthew 24:38 V-AIA-3S
GRK: ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς
NAS: the day that Noah entered the ark,
KJV: that Noe entered into the ark,
INT: that day entered Noah into

Mark 2:26 V-AIA-3S
GRK: πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν
NAS: how he entered the house of God
KJV: How he went into the houseINT: how he entered into the

Mark 3:1 V-AIA-3S
GRK: Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς
NAS: He entered again into a synagogue;
KJV: And he entered again into
INT: And he entered again into

Mark 7:17 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον
NAS: the crowd [and] entered the house,
KJV: And when he was entered into the house
INT: And when he went into a house

Mark 11:11 V-AIA-3S
GRK: Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: Jesus entered Jerusalem
KJV: And Jesus entered into Jerusalem,
INT: And he entered into Jerusalem

Mark 15:43 V-AIA-3S
GRK: θεοῦ τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν
NAS: and he gathered up courage and went in before
KJV: of God, came, and went in boldly unto
INT: of God having boldness he went in to

Luke 1:40 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν
NAS: and entered the house of Zacharias
KJV: And entered into the house
INT: and she entered into the

Luke 4:16 V-AIA-3S
GRK: τεθραμμένος καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ
NAS: up; and as was His custom, He entered the synagogue
KJV: custom was, he went into the synagogue
INT: brought up and he entered according to the

Luke 4:38 V-AIA-3S
GRK: τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν
NAS: up and [left] the synagogue, and entered Simon's
KJV: the synagogue, and entered into
INT: the synagogue he entered into the

Luke 6:4 V-AIA-3S
GRK: ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν
NAS: how he entered the house of God,
KJV: How he went into the house
INT: how he entered into the

Luke 7:1 V-AIA-3S
GRK: τοῦ λαοῦ εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ
NAS: of the people, He went to Capernaum.
KJV: of the people, he entered into
INT: of the people he entered into Capernaum

Luke 8:30 V-AIA-3S
GRK: Λεγιών ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ
NAS: for many demons had entered him.
KJV: many devils were entered into him.
INT: Legion because were entered demons many

Luke 9:46 V-AIA-3S
GRK: Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς
NAS: An argument started among
KJV: Then there arose a reasoning among
INT: came up moreover an argument

Luke 10:38 V-AIA-3S
GRK: αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην
NAS: as they were traveling along, He entered a village;
KJV: that he entered into a certain
INT: they he entered into a village

Luke 17:27 V-AIA-3S
GRK: ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς
NAS: that Noah entered the ark,
KJV: that Noe entered into the ark,
INT: that day entered Noah into

Luke 19:7 V-AIA-3S
GRK: ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι
NAS: saying, He has gone to be the guest
KJV: That he was gone to be guest
INT: a sinful man he has entered to lodge

Luke 22:3 V-AIA-3S
GRK: Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς
NAS: And Satan entered into Judas
KJV: Then entered Satan into
INT: entered moreover Satan

Luke 24:29 V-AIA-3S
GRK: ἡμέρα καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι
NAS: So He went in to stay
KJV: And he went in to tarry
INT: day And he entered in to abide

John 13:27 V-AIA-3S
GRK: ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον
NAS: then entered into him. Therefore
KJV: the sop Satan entered into him.
INT: morsel then entered into him

John 18:1 V-AIA-3S
GRK: εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ
NAS: in which He entered with His disciples.
KJV: the which he entered, and his
INT: into which entered he and

John 18:33 V-AIA-3S
GRK: Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν
NAS: Pilate entered again
KJV: Pilate entered into
INT: Entered therefore again

John 19:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ
NAS: and he entered into the Praetorium
KJV: And went again into
INT: and went into the

John 20:5 V-AIA-3S
GRK: οὐ μέντοι εἰσῆλθεν
NAS: lying [there]; but he did not go in.
KJV: went he not in.
INT: not however he entered

John 20:6 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ
NAS: following him, and entered the tomb;
KJV: him, and went into the sepulchre,
INT: him and entered into the

John 20:8 V-AIA-3S
GRK: τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ
NAS: also entered, and he saw
KJV: Then went in also that other
INT: Then therefore entered also the

Acts 1:21 V-AIA-3S
GRK: χρόνῳ ᾧ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν
KJV: Jesus went in and out
INT: [the] time which came in and went out

Acts 3:8 V-AIA-3S
GRK: περιεπάτει καὶ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς
NAS: and [began] to walk; and he entered the temple
KJV: walked, and entered with them
INT: walked and entered with them

Acts 5:7 V-AIA-3S
GRK: τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν
NAS: and his wife came in, not knowing
KJV: knowing what was done, came in.
INT: what had come to pass came in

Acts 9:17 V-AIA-3S
GRK: Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν
NAS: departed and entered the house,
KJV: and entered into
INT: Ananias and entered into the

Acts 10:24 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν εἰς τὴν
NAS: On the following day he entered Caesarea.
KJV: the morrow after they entered into
INT: moreover next day they entered into

Acts 10:27 V-AIA-3S
GRK: συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν καὶ εὑρίσκει
NAS: As he talked with him, he entered and found
KJV: with him, he went in, and
INT: talking with him he went in and finds

Acts 11:8 V-AIA-3S
GRK: ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ
NAS: unclean has ever entered my mouth.'
KJV: hath at any time entered into my
INT: unclean never entered into the

Acts 14:20 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν
NAS: him, he got up and entered the city.
KJV: he rose up, and came into
INT: him having risen up he entered into the

Acts 17:2 V-AIA-3S
GRK: τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς
NAS: custom, he went to them, and for three
KJV: as his manner was, went in unto them,
INT: with Paul he went in to them

Acts 18:7 V-AIA-3S
GRK: μεταβὰς ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν εἰς οἰκίαν
INT: having departed from there he came to [the] house

Romans 5:12 V-AIA-3S
GRK: τὸν κόσμον εἰσῆλθεν καὶ διὰ
NAS: sin entered into the world,
KJV: man sin entered into the world,
INT: the world entered and by

Hebrews 6:20 V-AIA-3S
GRK: ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς κατὰ
NAS: Jesus has entered as a forerunner
KJV: for us entered, [even] Jesus, made
INT: for us entered Jesus according to

Hebrews 9:12 V-AIA-3S
GRK: ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς
NAS: blood, He entered the holy place
KJV: his own blood he entered in once into
INT: own blood he entered once for all into

Hebrews 9:24 V-AIA-3S
GRK: εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια Χριστός
NAS: For Christ did not enter a holy place
KJV: is not entered into the holy places
INT: into made by hands entered holy places Christ

Revelation 11:11 V-AIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς
NAS: from God came into them, and they stood
KJV: from God entered into them,
INT: God did enter into them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1525
194 Occurrences


εἰσήλθατε — 1 Occ.
εἰσῆλθεν — 43 Occ.
εἰσῆλθες — 2 Occ.
εἰσήλθομεν — 2 Occ.
εἰσῆλθον — 12 Occ.
εἰσεληλύθασιν — 1 Occ.
εἰσεληλύθατε — 1 Occ.
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃ — 9 Occ.
εἰσέλθῃς — 4 Occ.
εἰσέλθητε — 10 Occ.
εἰσελθεῖν — 36 Occ.
εἰσέλθωμεν — 1 Occ.
εἰσελθὼν — 20 Occ.
εἰσέλθωσιν — 2 Occ.
εἰσελθόντα — 4 Occ.
εἰσελθόντες — 5 Occ.
εἰσελθόντι — 1 Occ.
εἰσελθόντων — 2 Occ.
Εἰσελθόντος — 3 Occ.
εἰσελθοῦσα — 1 Occ.
εἰσελθοῦσαι — 2 Occ.
εἰσελθούσης — 1 Occ.
εἰσέρχησθε — 1 Occ.
εἰσέρχεσθε — 1 Occ.
εἰσερχέσθωσαν — 1 Occ.
εἰσέρχεται — 1 Occ.
εἰσερχομένην — 1 Occ.
εἰσερχόμενοι — 2 Occ.
εἰσερχόμενον — 1 Occ.
εἰσερχόμενος — 3 Occ.
εἰσερχομένου — 1 Occ.
εἰσερχομένους — 2 Occ.
Εἰσερχόμεθα — 1 Occ.
Additional Entries
εἰσήγαγον — 3 Occ.
εἰσακούσονταί — 1 Occ.
εἰσακουσθήσονται — 1 Occ.
εἰσακουσθεὶς — 1 Occ.
εἰσηκούσθη — 2 Occ.
εἰσδέξομαι — 1 Occ.
εἰσῄει — 2 Occ.
εἰσίασιν — 1 Occ.
εἰσιέναι — 1 Occ.
εἰσήλθατε — 1 Occ.
εἰσῆλθες — 2 Occ.
εἰσήλθομεν — 2 Occ.
εἰσῆλθον — 12 Occ.
εἰσεληλύθασιν — 1 Occ.
εἰσεληλύθατε — 1 Occ.
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page