1533. εἰσφέρω (eispheró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1533. εἰσφέρω (eispheró) — 8 Occurrences

Matthew 6:13 V-ASA-2S
GRK: καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς
NAS: And do not lead us into temptation,
KJV: And lead us not
INT: And not lead us into

Luke 5:18 V-ANA
GRK: ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι
NAS: and they were trying to bring him in and to set him down
KJV: [means] to bring him in, and to lay
INT: they sought him to bring in and to place

Luke 5:19 V-ASA-3P
GRK: εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ
NAS: any [way] to bring him in because
KJV: him in because
INT: having found what way they should bring in him on account of

Luke 11:4 V-ASA-2S
GRK: καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς
NAS: who is indebted to us. And lead us not into temptation.'
KJV: to us. And lead us not
INT: and not lead us into

Luke 12:11 V-PSA-3P
GRK: Ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ
NAS: When they bring you before
INT: when moreover they bring you before

Acts 17:20 V-PIA-2S
GRK: γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς
NAS: For you are bringing some
KJV: For thou bringest certain
INT: indeed some you bring to the

1 Timothy 6:7 V-AIA-1P
GRK: οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν
NAS: For we have brought nothing
KJV: For we brought nothing into
INT: nothing indeed we brought into the

Hebrews 13:11 V-PIM/P-3S
GRK: ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ
NAS: blood is brought into the holy place
KJV: blood is brought into
INT: whose indeed is brought of animals the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page