εἴτε
Englishman's Concordance
εἴτε (eite) — 65 Occurrences

Romans 12:6 Conj
GRK: ἡμῖν διάφορα εἴτε προφητείαν κατὰ
NAS: given to us, [each of us is to exercise them accordingly]: if prophecy,
KJV: to us, whether prophecy,
INT: to us different whether prophecy according to

Romans 12:7 Conj
GRK: εἴτε διακονίαν ἐν
NAS: if service, in his serving;
KJV: Or ministry, [let us wait] on
INT: or service in

Romans 12:7 Conj
GRK: τῇ διακονίᾳ εἴτε ὁ διδάσκων
NAS: in his serving; or he who teaches,
KJV: [our] ministering: or he that teacheth,
INT: the service or he that teaches

Romans 12:8 Conj
GRK: εἴτε ὁ παρακαλῶν
NAS: or he who exhorts, in his exhortation;
KJV: Or he that exhorteth, on
INT: or that exhorts

1 Corinthians 3:22 Conj
GRK: εἴτε Παῦλος εἴτε
NAS: whether Paul or
KJV: Whether Paul, or
INT: Whether Paul or

1 Corinthians 3:22 Conj
GRK: εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλὼς εἴτε
NAS: whether Paul or Apollos or
KJV: Whether Paul, or Apollos, or
INT: Whether Paul or Apollos or

1 Corinthians 3:22 Conj
GRK: εἴτε Ἀπολλὼς εἴτε Κηφᾶς εἴτε
NAS: or Apollos or Cephas or
KJV: or Apollos, or Cephas, or
INT: or Apollos or Cephas or [the]

1 Corinthians 3:22 Conj
GRK: εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε
NAS: or Cephas or the world or
KJV: or Cephas, or the world, or
INT: or Cephas or [the] world or

1 Corinthians 3:22 Conj
GRK: εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε
NAS: or the world or life or
KJV: or the world, or life, or
INT: or [the] world or life or

1 Corinthians 3:22 Conj
GRK: εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε
NAS: or life or death or
KJV: or life, or death, or
INT: or life or death or

1 Corinthians 3:22 Conj
GRK: εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε
NAS: or death or things present or
KJV: or death, or things present, or
INT: or death or present things or

1 Corinthians 3:22 Conj
GRK: εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα πάντα
NAS: things present or things to come;
KJV: things present, or things to come;
INT: or present things or coming things all

1 Corinthians 8:5 Conj
GRK: λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ
NAS: gods whether in heaven
KJV: gods, whether in
INT: [those] called gods whether in heaven

1 Corinthians 8:5 Conj
GRK: ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς
NAS: in heaven or on earth,
KJV: in heaven or in earth,
INT: in heaven or on earth

1 Corinthians 10:31 Conj
GRK: Εἴτε οὖν ἐσθίετε
NAS: Whether, then, you eat
KJV: Whether therefore ye eat,
INT: Whether therefore you eat

1 Corinthians 10:31 Conj
GRK: οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε
NAS: then, you eat or drink or
KJV: therefore ye eat, or drink, or
INT: therefore you eat or you drink or

1 Corinthians 10:31 Conj
GRK: εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε
NAS: or drink or whatever you do,
KJV: or drink, or whatsoever ye do,
INT: or you drink or anything you do

1 Corinthians 12:13 Conj
GRK: σῶμα ἐβαπτίσθημεν εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε
NAS: into one body, whether Jews or
KJV: one body, whether [we be] Jews or
INT: body were baptized whether Jews or

1 Corinthians 12:13 Conj
GRK: εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες εἴτε
NAS: whether Jews or Greeks, whether
KJV: [we be] Jews or Gentiles,
INT: whether Jews or Greeks whether

1 Corinthians 12:13 Conj
GRK: εἴτε Ἕλληνες εἴτε δοῦλοι εἴτε
NAS: or Greeks, whether slaves or
KJV: or Gentiles, whether [we be] bond or
INT: or Greeks whether slaves or

1 Corinthians 12:13 Conj
GRK: εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι καὶ
NAS: slaves or free,
KJV: whether [we be] bond or free; and
INT: whether slaves or free and

1 Corinthians 12:26 Conj
GRK: καὶ εἴτε πάσχει ἓν
NAS: And if one member
KJV: And whether one member
INT: And if suffers one

1 Corinthians 12:26 Conj
GRK: τὰ μέλη εἴτε δοξάζεται ἓν
NAS: suffer with it; if [one] member
KJV: suffer with it; or one
INT: the members if be glorified one

1 Corinthians 13:8 Conj
GRK: οὐδέποτε πίπτει εἴτε δὲ προφητεῖαι
NAS: fails; but if [there are gifts of] prophecy,
KJV: but whether [there be] prophecies,
INT: never fails if moreover prophesies

1 Corinthians 13:8 Conj
GRK: προφητεῖαι καταργηθήσονται εἴτε γλῶσσαι παύσονται
NAS: away; if [there are] tongues,
KJV: they shall fail; whether [there be] tongues,
INT: prophesies they will be done away whether tongues they will cease

1 Corinthians 13:8 Conj
GRK: γλῶσσαι παύσονται εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται
NAS: they will cease; if [there is] knowledge,
KJV: they shall cease; whether [there be] knowledge,
INT: tongues they will cease whether knowledge it will pass away

1 Corinthians 14:7 Conj
GRK: φωνὴν διδόντα εἴτε αὐλὸς εἴτε
NAS: [even] lifeless things, either flute
KJV: giving sound, whether pipe or
INT: a sound giving whether flute or

1 Corinthians 14:7 Conj
GRK: εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα ἐὰν
NAS: either flute or harp, in producing
KJV: whether pipe or harp, except
INT: whether flute or harp if

1 Corinthians 14:27 Conj
GRK: εἴτε γλώσσῃ τις
NAS: If anyone speaks
KJV: If any man speak
INT: If with a tongue anyone

1 Corinthians 15:11 Conj
GRK: εἴτε οὖν ἐγὼ
NAS: Whether then [it was] I or
KJV: Therefore whether [it were] I or
INT: Whether therefore I

1 Corinthians 15:11 Conj
GRK: οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι οὕτως
NAS: then [it was] I or they, so
KJV: whether [it were] I or they, so
INT: therefore I or they so

2 Corinthians 1:6 Conj
GRK: εἴτε δὲ θλιβόμεθα
NAS: But if we are afflicted,
KJV: And whether we be afflicted,
INT: if moreover we are troubled

2 Corinthians 1:6 Conj
GRK: καὶ σωτηρίας εἴτε παρακαλούμεθα ὑπὲρ
NAS: and salvation; or if we are comforted,
KJV: suffer: or whether we be comforted,
INT: and salvation whether we are encouraged [it is] for

2 Corinthians 5:9 Conj
GRK: καὶ φιλοτιμούμεθα εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε
NAS: have as our ambition, whether at home
KJV: we labour, that, whether present or
INT: also we are ambitious whether being at home or

2 Corinthians 5:9 Conj
GRK: εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες εὐάρεστοι
NAS: at home or absent,
KJV: whether present or absent, we may be
INT: whether being at home or being from home well-pleasing

2 Corinthians 5:10 Conj
GRK: ἃ ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε
NAS: to what he has done, whether good or
KJV: he hath done, whether [it be] good
INT: what he did whether good or

2 Corinthians 5:10 Conj
GRK: εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον
NAS: whether good or bad.
KJV: whether [it be] good or bad.
INT: whether good or evil

2 Corinthians 5:13 Conj
GRK: εἴτε γὰρ ἐξέστημεν
NAS: For if we are beside ourselves,
KJV: For whether we be beside ourselves,
INT: if indeed we were beside ourselves

2 Corinthians 5:13 Conj
GRK: ἐξέστημεν θεῷ εἴτε σωφρονοῦμεν ὑμῖν
NAS: it is for God; if we are of sound mind,
KJV: [it is] to God: or whether we be sober,
INT: we were beside ourselves [it was] to God or are sober-minded [it is] for you

2 Corinthians 8:23 Conj
GRK: εἴτε ὑπὲρ Τίτου
KJV: Whether [any do enquire] of Titus,
INT: Whether as regards Titus

2 Corinthians 8:23 Conj
GRK: ὑμᾶς συνεργός εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν
KJV: concerning you: or our brethren
INT: you a fellow worker or brothers our

2 Corinthians 12:2 Conj
GRK: ἐτῶν δεκατεσσάρων εἴτε ἐν σώματι
NAS: ago-- whether in the body
KJV: years ago, (whether in the body,
INT: years fourteen whether in [the] body

2 Corinthians 12:2 Conj
GRK: οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ
NAS: I do not know, or out of the body
KJV: tell; or whether out
INT: not I know or out of the

2 Corinthians 12:3 Conj
GRK: τοιοῦτον ἄνθρωπον εἴτε ἐν σώματι
NAS: such a man-- whether in the body or
KJV: such a man, (whether in the body,
INT: such a man whether in [the] body

2 Corinthians 12:3 Conj
GRK: ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τοῦ
NAS: in the body or apart
KJV: in the body, or out of the body,
INT: in [the] body or out of the

Ephesians 6:8 Conj
GRK: παρὰ κυρίου εἴτε δοῦλος εἴτε
NAS: from the Lord, whether slave
KJV: of the Lord, whether [he be] bond or
INT: from Lord whether slave or

Ephesians 6:8 Conj
GRK: εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος
NAS: whether slave or free.
KJV: whether [he be] bond or free.
INT: whether slave or free

Philippians 1:18 Conj
GRK: παντὶ τρόπῳ εἴτε προφάσει εἴτε
NAS: way, whether in pretense
KJV: every way, whether in pretence, or
INT: in every way whether in pretext or

Philippians 1:18 Conj
GRK: εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ Χριστὸς
NAS: in pretense or in truth,
KJV: in pretence, or in truth,
INT: whether in pretext or in truth Christ

Philippians 1:20 Conj
GRK: σώματί μου εἴτε διὰ ζωῆς
NAS: in my body, whether by life
KJV: my body, whether [it be] by life,
INT: body of me whether by life

Philippians 1:20 Conj
GRK: διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου
NAS: whether by life or by death.
KJV: [it be] by life, or by death.
INT: by life or by death

Philippians 1:27 Conj
GRK: πολιτεύεσθε ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ
NAS: so that whether I come
KJV: of Christ: that whether I come and
INT: conduct yourselves that whether having come and

Philippians 1:27 Conj
GRK: ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω
NAS: and see you or remain absent,
KJV: see you, or else be absent, I may hear
INT: having seen you or being absent I might hear

Colossians 1:16 Conj
GRK: τὰ ἀόρατα εἴτε θρόνοι εἴτε
NAS: and invisible, whether thrones
KJV: invisible, whether [they be] thrones,
INT: the invisible whether thrones or

Colossians 1:16 Conj
GRK: εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε
NAS: whether thrones or dominions or
KJV: [they be] thrones, or dominions,
INT: whether thrones or lordships or

Colossians 1:16 Conj
GRK: εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε
NAS: or dominions or rulers or
KJV: or dominions, or principalities, or
INT: or lordships or principalities or

Colossians 1:16 Conj
GRK: εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι τὰ
NAS: or rulers or authorities-- all things
KJV: principalities, or powers:
INT: or principalities or authorities

Colossians 1:20 Conj
GRK: δι' αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ
NAS: through Him, [I say], whether things on earth
KJV: him, [I say], whether [they be] things in
INT: by him whether the things on

Colossians 1:20 Conj
GRK: τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν
NAS: things on earth or things in heaven.
KJV: earth, or things in
INT: the earth or the things in

1 Thessalonians 5:10 Conj
GRK: ἡμῶν ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε
NAS: for us, so that whether we are awake
KJV: us, that, whether we wake or
INT: us that whether we might watch or

1 Thessalonians 5:10 Conj
GRK: εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα
NAS: we are awake or asleep,
KJV: we wake or sleep,
INT: whether we might watch or we might sleep together

2 Thessalonians 2:15 Conj
GRK: ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου
NAS: you were taught, whether by word
KJV: ye have been taught, whether by
INT: which you were taught whether by word

2 Thessalonians 2:15 Conj
GRK: διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς
NAS: by word [of mouth] or by letter
KJV: by word, or our epistle.
INT: by word or by letter

1 Peter 2:13 Conj
GRK: τὸν κύριον εἴτε βασιλεῖ ὡς
NAS: institution, whether to a king
KJV: the Lord's sake: whether it be to the king,
INT: the Lord whether to [the] king as

1 Peter 2:14 Conj
GRK: εἴτε ἡγεμόσιν ὡς
NAS: or to governors as sent
KJV: Or unto governors, as
INT: or to governors as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page