1543. ἑκατοντάρχης (hekatontarchés or hekatontarchos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1543. ἑκατοντάρχης (hekatontarchés or hekatontarchos) — 21 Occurrences

Matthew 8:5 N-NMS
GRK: προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν
NAS: Capernaum, a centurion came
KJV: unto him a centurion, beseeching
INT: came to him a centurion imploring him

Matthew 8:8 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε
NAS: But the centurion said, Lord,
KJV: The centurion answered and
INT: moreover the centurion said Lord

Matthew 8:13 N-DMS
GRK: Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ Ὕπαγε ὡς
NAS: said to the centurion, Go;
KJV: said unto the centurion, Go thy way;
INT: Jesus to the centurion Go as

Matthew 27:54 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ
NAS: Now the centurion, and those
KJV: Now when the centurion, and
INT: moreover [the] centurion and they who

Luke 7:2 N-GMS
GRK: Ἑκατοντάρχου δέ τινος
NAS: And a centurion's slave, who
KJV: And a certain centurion's servant, who
INT: Of a centurion moreover a certain

Luke 7:6 N-NMS
GRK: φίλους ὁ ἑκατοντάρχης λέγων αὐτῷ
NAS: from the house, the centurion sent
KJV: the house, the centurion sent
INT: friends the centurion saying to him

Luke 23:47 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον
NAS: Now when the centurion saw
KJV: Now when the centurion saw
INT: moreover the centurion that which had taken place

Acts 10:1 N-NMS
GRK: ὀνόματι Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης
NAS: Cornelius, a centurion of what was called
KJV: Cornelius, a centurion of
INT: by name Cornelius a centurion of a cohort

Acts 10:22 N-NMS
GRK: εἶπαν Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἀνὴρ δίκαιος
NAS: Cornelius, a centurion, a righteous
KJV: Cornelius the centurion, a just
INT: they said Cornelius a centurion a man righteous

Acts 21:32 N-AMP
GRK: στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχας κατέδραμεν ἐπ'
NAS: [some] soldiers and centurions and ran down
KJV: and centurions, and ran down
INT: soldiers and centurions ran down upon

Acts 22:25 N-AMS
GRK: τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος
NAS: said to the centurion who was standing
KJV: unto the centurion that stood by,
INT: the who stood by centurion Paul

Acts 22:26 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἑκατοντάρχης προσελθὼν τῷ
NAS: When the centurion heard
KJV: When the centurion heard
INT: moreover the centurion having gone to the

Acts 23:17 N-GMP
GRK: ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη Τὸν
NAS: one of the centurions to him and said,
KJV: one of the centurions unto [him], and said,
INT: one of the centurions said the

Acts 23:23 N-GMP
GRK: δύο τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν Ἑτοιμάσατε
NAS: to him two of the centurions and said,
KJV: two centurions, saying,
INT: two of the centurions he said Prepare

Acts 24:23 N-DMS
GRK: διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι αὐτὸν
NAS: he gave orders to the centurion for him to be kept in custody
KJV: he commanded a centurion to keep
INT: having commanded the centurion to keep him

Acts 27:1 N-DMS
GRK: ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ
NAS: prisoners to a centurion of the Augustan
KJV: Julius, a centurion of Augustus'
INT: other prisoners to a centurion by name Julius

Acts 27:6 N-NMS
GRK: εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρινὸν
NAS: There the centurion found
KJV: And there the centurion found a ship
INT: having found the centurion a ship of Alexandria

Acts 27:11 N-NMS
GRK: ὁ δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ
NAS: But the centurion was more persuaded
KJV: Nevertheless the centurion believed
INT: but [the] centurion by the pilot

Acts 27:31 N-DMS
GRK: Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς
NAS: said to the centurion and to the soldiers,
KJV: said to the centurion and
INT: Paul to the centurion and to the

Acts 27:43 N-NMS
GRK: ὁ δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι
NAS: but the centurion, wanting to bring
KJV: But the centurion, willing to save
INT: but [the] centurion desiring to save

Acts 28:16 Noun-NMS
GRK: Ῥώμην ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τοὺς
KJV: Rome, the centurion delivered
INT: Rome the centurion delivered the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page