1544. ἐκβάλλω (ekballo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1544. ἐκβάλλω (ekballo) — 81 Occurrences

Matthew 7:4 V-ASA-1S
GRK: σου Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος
NAS: Let me take the speck
KJV: Let me pull out the mote
INT: of you Allow [that] I might cast out the speck

Matthew 7:5 V-AMA-2S
GRK: ὑποκριτά ἔκβαλε πρῶτον ἐκ
NAS: first take the log
KJV: first cast out the beam
INT: hypocrite cast out first out of

Matthew 7:5 V-ANA
GRK: τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος
NAS: you will see clearly to take the speck
KJV: shalt thou see clearly to cast out the mote
INT: then you will see clearly to cast out the speck

Matthew 7:22 V-AIA-1P
GRK: ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ
NAS: and in Your name cast out demons,
KJV: in thy name have cast out devils? and
INT: name demons cast out and [in]

Matthew 8:12 V-FIP-3P
GRK: τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ
NAS: of the kingdom will be cast out into the outer
KJV: of the kingdom shall be cast out into
INT: of the kingdom will be cast out into the

Matthew 8:16 V-AIA-3S
GRK: πολλούς καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα
NAS: who were demon-possessed; and He cast out the spirits
KJV: and he cast out the spirits
INT: many and he cast out the spirits

Matthew 8:31 V-PIA-2S
GRK: λέγοντες Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς ἀπόστειλον
NAS: If You [are] [going to] cast us out, send
KJV: thou cast us out, suffer us
INT: saying If you cast out us send away

Matthew 9:25 V-AIP-3S
GRK: ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος
NAS: the crowd had been sent out, He entered
KJV: the people were put forth, he went in,
INT: when moreover had been put out the crowd

Matthew 9:33 V-APP-GNS
GRK: καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου
NAS: After the demon was cast out, the mute man
KJV: when the devil was cast out, the dumb
INT: And having been cast out the demon

Matthew 9:34 V-PIA-3S
GRK: τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: were saying, He casts out the demons
KJV: said, He casteth out devils
INT: of the demons he casts out the demons

Matthew 9:38 V-ASA-3S
GRK: θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς
NAS: of the harvest to send out workers
KJV: that he will send forth labourers
INT: harvest that he might send out workmen into

Matthew 10:1 V-PNA
GRK: ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ
NAS: spirits, to cast them out, and to heal
KJV: cast them out, and to heal
INT: unclean so as to cast out them and

Matthew 10:8 V-PMA-2P
GRK: καθαρίζετε δαιμόνια ἐκβάλλετε δωρεὰν ἐλάβετε
NAS: [the] lepers, cast out demons.
KJV: the dead, cast out devils:
INT: cleanse demons cast out freely you received

Matthew 12:20 V-ASA-3S
GRK: ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος
NAS: OUT, UNTIL HE LEADS JUSTICE
KJV: till he send forth judgment
INT: until anyhow he bring forth unto victory

Matthew 12:24 V-PIA-3S
GRK: Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: This man casts out demons
KJV: [fellow] doth not cast out devils, but
INT: This [man] not casts out the demons

Matthew 12:26 V-PIA-3S
GRK: τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει ἐφ' ἑαυτὸν
NAS: Satan casts out Satan,
KJV: if Satan cast out Satan, he is divided
INT: Satan casts out against himself

Matthew 12:27 V-PIA-1S
GRK: ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια
NAS: I by Beelzebul cast out demons,
KJV: by Beelzebub cast out devils, by
INT: by Beelzebul cast out the demons

Matthew 12:27 V-PIA-3P
GRK: ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ τοῦτο
NAS: do your sons cast [them] out? For this
KJV: children cast [them] out? therefore
INT: by whom do they cast out on account of this

Matthew 12:28 V-PIA-1S
GRK: θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια
NAS: But if I cast out demons
KJV: if I cast out devils by
INT: of God I cast out the demons

Matthew 12:35 V-PIA-3S
GRK: ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά καὶ
NAS: man brings out of [his] good
KJV: of the heart bringeth forth good things:
INT: good treasure puts forth good things and

Matthew 12:35 V-PIA-3S
GRK: πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά
NAS: man brings out of [his] evil
KJV: treasure bringeth forth evil things.
INT: evil treasure puts forth evil things

Matthew 13:52 V-PIA-3S
GRK: οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ
NAS: who brings out of his treasure
KJV: which bringeth forth out of
INT: a master of a house who puts forth out of the

Matthew 15:17 V-PIM/P-3S
GRK: εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται
KJV: and is cast out into
INT: to [the] draught is cast out

Matthew 17:19 V-ANA
GRK: οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό
NAS: Why could we not drive it out?
KJV: cast him out?
INT: not were able to cast out it

Matthew 21:12 V-AIA-3S
GRK: ἱερόν καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς
NAS: the temple and drove out all
KJV: and cast out all them
INT: temple and cast out all those

Matthew 21:39 V-AIA-3P
GRK: λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ
NAS: They took him, and threw him out of the vineyard
KJV: him, and cast [him] out of
INT: having taking him they cast [him] out of the

Matthew 22:13 V-AMA-2P
GRK: καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς
NAS: and foot, and throw him into the outer
KJV: away, and cast [him] into outer
INT: and hands cast out him into

Matthew 25:30 V-AMA-2P
GRK: ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ
NAS: Throw out the worthless slave
KJV: And cast ye the unprofitable servant
INT: worthless servant cast you out into the

Mark 1:12 V-PIA-3S
GRK: πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν
NAS: the Spirit impelled Him [to] [go] out into the wilderness.
KJV: the Spirit driveth him
INT: Spirit him drives out into the

Mark 1:34 V-AIA-3S
GRK: δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν καὶ οὐκ
NAS: diseases, and cast out many
KJV: diseases, and cast out many devils;
INT: demons many he cast out and not

Mark 1:39 V-PPA-NMS
GRK: τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων
NAS: preaching and casting out the demons.
KJV: Galilee, and cast out devils.
INT: demons casting out

Mark 1:43 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν
NAS: him and immediately sent him away,
KJV: sent him away;
INT: him immediately he sent away him

Mark 3:15 V-PNA
GRK: ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια
NAS: authority to cast out the demons.
KJV: sicknesses, and to cast out devils:
INT: to have authority to cast out demons

Mark 3:22 V-PIA-3S
GRK: τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: by Beelzebul, and He casts out the demons
KJV: of the devils casteth he out devils.
INT: of the demons he casts out the demons

Mark 3:23 V-PNA
GRK: Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν
NAS: can Satan cast out Satan?
KJV: can Satan cast out Satan?
INT: Satan Satan cast out

Mark 5:40 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει
NAS: They [began] laughing at Him. But putting them all
KJV: them all out, he taketh
INT: him moreover having put out all takes with [him]

Mark 6:13 V-IIA-3P
GRK: δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον καὶ ἤλειφον
NAS: And they were casting out many demons
KJV: And they cast out many devils,
INT: demons many they cast out and anointed

Mark 7:26 V-ASA-3S
GRK: τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς
NAS: And she kept asking Him to cast the demon
KJV: that he would cast forth the devil
INT: the demon he should cast forth out of the

Mark 9:18 V-ASA-3P
GRK: ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν καὶ οὐκ
NAS: Your disciples to cast it out, and they could
KJV: him out; and
INT: that it they might cast out and not

Mark 9:28 V-ANA
GRK: οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό
NAS: Why could we not drive it out?
KJV: cast him out?
INT: not were able to cast out it

Mark 9:38 V-PPA-AMS
GRK: ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια καὶ
NAS: someone casting out demons
KJV: we saw one casting out devils in thy
INT: name of you casting out demons and

Mark 9:47 V-AMA-2S
GRK: σκανδαλίζῃ σε ἔκβαλε αὐτόν καλόν
NAS: causes you to stumble, throw it out; it is better
KJV: pluck it out: it is better
INT: should cause to stumble you cast out it better

Mark 11:15 V-PNA
GRK: ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας
NAS: and began to drive out those
KJV: and began to cast out them that sold
INT: temple he began to cast out those selling

Mark 12:8 V-AIA-3P
GRK: αὐτόν καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω
NAS: him, and killed him and threw him out of the vineyard.
KJV: [him], and cast [him] out of
INT: him and cast forth him outside

Mark 16:9 V-LIA-3S
GRK: παρ' ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια
NAS: from whom He had cast out seven
KJV: out of whom he had cast seven devils.
INT: from whom he had cast out seven demons

Mark 16:17 V-FIA-3P
GRK: μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις λαλήσουσιν
NAS: in My name they will cast out demons,
KJV: name shall they cast out devils;
INT: of me demons they will cast out with tongues they will speak

Luke 4:29 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω
NAS: and they got up and drove Him out of the city,
KJV: And rose up, and thrust him out of
INT: and having risen up they cast him out

Luke 6:22 V-ASA-3P
GRK: ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα
NAS: you, and insult you, and scorn your name
KJV: [you], and cast out your
INT: shall insult [you] and cast out the name

Luke 6:42 V-ASA-1S
GRK: Ἀδελφέ ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος
NAS: let me take out the speck
KJV: let me pull out the mote
INT: Brother Let [that] I might cast out the speck

Luke 6:42 V-AMA-2S
GRK: βλέπων ὑποκριτά ἔκβαλε πρῶτον τὴν
NAS: first take the log
KJV: Thou hypocrite, cast out first
INT: seeing Hypocrite cast out first the

Luke 6:42 V-ANA
GRK: ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν
NAS: you will see clearly to take out the speck
KJV: shalt thou see clearly to pull out the mote
INT: brother of you to cast out

Luke 9:40 V-ASA-3P
GRK: σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό καὶ
NAS: Your disciples to cast it out, and they could
KJV: cast him out; and they could
INT: of you that they might cast out it and

Luke 9:49 V-PPA-AMS
GRK: ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια καὶ
NAS: someone casting out demons
KJV: we saw one casting out devils in
INT: name of you casting out demons and

Luke 10:2 V-ASA-3S
GRK: ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν
NAS: of the harvest to send out laborers
KJV: that he would send forth labourers
INT: that workmen he might send out into the

Luke 10:35 V-APA-NMS
GRK: τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο δηνάρια
NAS: On the next day he took out two
KJV: when he departed, he took out two
INT: the next day having taken out two denarii

Luke 11:14 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον καὶ
NAS: And He was casting out a demon,
KJV: And he was casting out a devil, and
INT: And he was casting out a demon and

Luke 11:15 V-PIA-3S
GRK: τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: of them said, He casts out demons
KJV: said, He casteth out devils
INT: of the demons he casts out the demons

Luke 11:18 V-PNA
GRK: ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ
NAS: For you say that I cast out demons
KJV: ye say that I cast out devils through
INT: by Beelzebul cast out I the

Luke 11:19 V-PIA-1S
GRK: ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια
NAS: I by Beelzebul cast out demons,
KJV: by Beelzebub cast out devils, by
INT: by Beelzebul cast out the demons

Luke 11:19 V-PIA-3P
GRK: ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ τοῦτο
NAS: do your sons cast them out? So
KJV: sons cast [them] out? therefore
INT: by whom do they cast out on acccount of this

Luke 11:20 V-PIA-1S
GRK: θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια
NAS: But if I cast out demons
KJV: of God cast out devils,
INT: of God I cast out the demons

Luke 13:28 V-PPM/P-AMP
GRK: ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω
NAS: but yourselves being thrown out.
KJV: and you [yourselves] thrust out.
INT: you however being cast out

Luke 13:32 V-PIA-1S
GRK: ταύτῃ Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ
NAS: Behold, I cast out demons
KJV: fox, Behold, I cast out devils, and
INT: that Behold I cast out demons and

Luke 19:45 V-PNA
GRK: ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας
NAS: and began to drive out those
KJV: and began to cast out them that sold
INT: temple he began to cast out those selling

Luke 20:12 V-AIA-3P
GRK: τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον
NAS: also they wounded and cast out.
KJV: him also, and cast [him] out.
INT: him having wounded they cast [him] out

Luke 20:15 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω
NAS: So they threw him out of the vineyard
KJV: So they cast him out of
INT: And having cast forth him outside

John 2:15 V-AIA-3S
GRK: σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ
NAS: of cords, and drove [them] all
KJV: small cords, he drove them all
INT: cords all he drove out from the

John 6:37 V-ASA-1S
GRK: οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω
NAS: to Me I will certainly not cast out.
KJV: I will in no wise cast out.
INT: no not will I cast out

John 9:34 V-AIA-3P
GRK: ἡμᾶς καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω
NAS: us? So they put him out.
KJV: us? And they cast him out.
INT: us And they cast him out

John 9:35 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω
NAS: heard that they had put him out, and finding
KJV: heard that they had cast him out;
INT: Jesus that they cast him out

John 10:4 V-ASA-3S
GRK: ἴδια πάντα ἐκβάλῃ ἔμπροσθεν αὐτῶν
NAS: When he puts forth all his own,
KJV: when he putteth forth his own
INT: own all he puts forth before them

John 12:31 V-FIP-3S
GRK: κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω
NAS: of this world will be cast out.
KJV: of this world be cast out.
INT: world this will be cast out

Acts 7:58 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς
NAS: When they had driven him out of the city,
KJV: And cast [him] out of the city,
INT: and having cast [him] out of the

Acts 9:40 V-APA-NMS
GRK: ἐκβαλὼν δὲ ἔξω
NAS: But Peter sent them all out and knelt
KJV: But Peter put them all forth,
INT: having put moreover out

Acts 13:50 V-AIA-3P
GRK: Βαρνάβαν καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ
NAS: and Barnabas, and drove them out of their district.
KJV: Barnabas, and expelled them out of
INT: Barnabas and cast out them from

Acts 16:37 V-PIA-3P
GRK: λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν οὐ γάρ
NAS: and now are they sending us away secretly?
KJV: do they thrust us out privily? nay
INT: secretly us do they thrust out no indeed

Acts 27:38 V-PPM-NMP
GRK: τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον
NAS: the ship by throwing out the wheat
KJV: the ship, and cast out the wheat
INT: the ship casting out the wheat

Galatians 4:30 V-AMA-2S
GRK: ἡ γραφή Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην
NAS: say? CAST OUT THE BONDWOMAN
KJV: the scripture? Cast out the bondwoman
INT: the Scripture Cast out the slave woman

James 2:25 V-APA-NFS
GRK: ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα
NAS: the messengers and sent them out by another
KJV: and had sent [them] out another
INT: by another way having put [them] forth

3 John 1:10 V-PIA-3S
GRK: τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει
NAS: who desire [to do so] and puts [them] out of the church.
KJV: and casteth [them] out of
INT: the church casts [them] out

Revelation 11:2 V-AMA-2S
GRK: τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ
NAS: Leave out the court which is outside
KJV: is without the temple leave out, and
INT: the temple leave out and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1544

ἔκβαλε — 5 Occ.
ἐκβάλῃ — 5 Occ.
ἐκβαλεῖν — 4 Occ.
ἐκβάλετε — 2 Occ.
ἐκβάλλει — 10 Occ.
ἐκβάλλειν — 6 Occ.
ἐκβάλλεις — 1 Occ.
ἐκβάλλεται — 1 Occ.
ἐκβάλλετε — 1 Occ.
ἐκβάλλω — 5 Occ.
ἐκβάλλων — 2 Occ.
ἐκβαλλόμενοι — 1 Occ.
ἐκβαλλομένους — 1 Occ.
ἐκβάλλοντα — 2 Occ.
ἐκβάλλουσιν — 3 Occ.
ἐκβάλω — 3 Occ.
ἐκβαλὼν — 3 Occ.
ἐκβάλωσιν — 3 Occ.
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.
ἐκβαλοῦσιν — 1 Occ.
ἐκβεβλήκει — 1 Occ.
ἐκβληθήσεται — 1 Occ.
ἐκβληθήσονται — 1 Occ.
ἐκβληθέντος — 1 Occ.
ἐξέβαλεν — 5 Occ.
ἐξέβαλλον — 1 Occ.
ἐξεβάλομεν — 1 Occ.
ἐξέβαλον — 7 Occ.
ἐξεβλήθη — 1 Occ.
Additional Entries
ἐκβάλωσιν — 3 Occ.
ἐκβαλόντες — 2 Occ.
ἐκβαλοῦσα — 1 Occ.
ἐκβαλοῦσιν — 1 Occ.
ἐκβεβλήκει — 1 Occ.
ἐκβληθήσεται — 1 Occ.
ἐκβληθήσονται — 1 Occ.
ἐκβληθέντος — 1 Occ.
ἐξέβαλεν — 5 Occ.
ἐξέβαλλον — 1 Occ.
ἐξέβαλον — 7 Occ.
ἐξεβλήθη — 1 Occ.
ἔκβασιν — 2 Occ.
ἐξέβησαν — 1 Occ.
ἐκβολὴν — 1 Occ.
ἔκγονα — 1 Occ.
ἐκδαπανηθήσομαι — 1 Occ.
ἐκδέχεσθε — 1 Occ.
ἐκδέχεται — 1 Occ.
ἐκδέχομαι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page