1628. ἐκφεύγω (ekpheugó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1628. ἐκφεύγω (ekpheugó) — 8 Occurrences

Luke 21:36 V-ANA
GRK: ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα
NAS: that you may have strength to escape all
KJV: ye may be accounted worthy to escape all
INT: that you might have strength to escape these things all

Acts 16:27 V-RNA
GRK: ἀναιρεῖν νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους
NAS: that the prisoners had escaped.
KJV: that the prisoners had been fled.
INT: to put to death supposing had escaped the prisoners

Acts 19:16 V-ANA
GRK: καὶ τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ
NAS: them, so that they fled out of that house
KJV: them, so that they fled out of that
INT: and wounded they escaped out of the

Romans 2:3 V-FIM-2S
GRK: ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα
NAS: the same [yourself], that you will escape the judgment
KJV: thou shalt escape the judgment
INT: that you will escape the judgment

2 Corinthians 11:33 V-AIA-1S
GRK: τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας
NAS: in the wall, and [so] escaped his hands.
KJV: the wall, and escaped his hands.
INT: wall and escaped the hands

1 Thessalonians 5:3 V-ASA-3P
GRK: οὐ μὴ ἐκφύγωσιν
NAS: upon a woman with child, and they will not escape.
KJV: they shall not escape.
INT: no not shall they escape

Hebrews 2:3 V-FIM-1P
GRK: πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες
NAS: how will we escape if we neglect
KJV: shall we escape, if we neglect
INT: how we will escape so great having neglected

Hebrews 12:25 V-AIA-3P
GRK: ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον ἐπὶ γῆς
NAS: those did not escape when they refused
INT: they not escaped on earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page