1632. ἐκχέω, (ekcheo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1632. ἐκχέω, (ekcheo) — 27 Occurrences

Matthew 9:17 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ
NAS: and the wine pours out and the wineskins
KJV: the wine runneth out, and
INT: the wine is poured out and the

Matthew 23:35 V-PPM/P-NNS
GRK: αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς
NAS: blood shed on earth,
KJV: blood shed upon
INT: blood righteous poured out upon the

Matthew 26:28 V-PPM/P-NNS
GRK: περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν
NAS: of the covenant, which is poured out for many
KJV: testament, which is shed for many
INT: for many is poured out for forgiveness

Mark 14:24 V-PPM/P-NNS
GRK: διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν
NAS: which is poured out for many.
KJV: testament, which is shed for many.
INT: covenant that is poured out for many

Luke 5:37 V-FIP-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ
NAS: the skins and it will be spilled out, and the skins
KJV: and be spilled, and
INT: and it will be poured out and the

Luke 11:50 V-RPM/P-NNS
GRK: προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς
NAS: the prophets, shed since
KJV: which was shed from
INT: prophets poured out from [the] foundation

Luke 22:20 V-PPM/P-NNS
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον
NAS: cup which is poured out for you is the new
KJV: blood, which is shed for you.
INT: for you is poured out

John 2:15 V-AIA-3S
GRK: τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα
NAS: and the oxen; and He poured out the coins
KJV: and poured out the changers'
INT: of the money-changers he poured out the coins

Acts 1:18 V-AIP-3S
GRK: μέσος καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ
NAS: and all his intestines gushed out.
KJV: his bowels gushed out.
INT: in [the] middle and gushed out all the

Acts 2:17 V-FIA-1S
GRK: ὁ θεός ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ
NAS: says, 'THAT I WILL POUR FORTH OF MY SPIRIT
KJV: saith God, I will pour out of my
INT: God I will pour out of the

Acts 2:18 V-FIA-1S
GRK: ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ
NAS: DAYS POUR FORTH OF MY SPIRIT
KJV: handmaidens I will pour out in
INT: days those will I pour out of the

Acts 2:33 V-AIA-3S
GRK: τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο ὃ
NAS: Spirit, He has poured forth this
KJV: Ghost, he hath shed forth this,
INT: the Father he poured out this which

Acts 10:45 V-RIM/P-3S
GRK: τοῦ ἁγίου ἐκκέχυται
NAS: Spirit had been poured out on the Gentiles
KJV: also was poured out the gift
INT: holy has been poured out

Acts 22:20 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα
NAS: Stephen was being shed, I also
KJV: martyr Stephen was shed, I also
INT: and when was poured out the blood

Romans 3:15 V-ANA
GRK: πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα
NAS: THEIR FEET ARE SWIFT TO SHED BLOOD,
KJV: feet [are] swift to shed blood:
INT: feet of them to shed blood

Romans 5:5 V-RIM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς
NAS: of God has been poured out within
KJV: the love of God is shed abroad in our
INT: of God has been poured out into the

Titus 3:6 V-AIA-3S
GRK: οὗ ἐξέχεεν ἐφ' ἡμᾶς
NAS: whom He poured out upon us richly
KJV: Which he shed on us
INT: which he poured out on us

Jude 1:11 V-AIP-3P
GRK: Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν καὶ τῇ
NAS: and for pay they have rushed headlong into the error
KJV: and ran greedily after the error
INT: of Balaam for reward rushed and in the

Revelation 16:1 V-PMA-2P
GRK: Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ
NAS: Go and pour out on the earth
KJV: and pour out the vials
INT: Go and pour out the seven

Revelation 16:2 V-AIA-3S
GRK: πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: [angel] went and poured out his bowl
KJV: went, and poured out his vial
INT: first and poured out the bowl

Revelation 16:3 V-AIA-3S
GRK: ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: The second [angel] poured out his bowl
KJV: the second angel poured out his vial
INT: the second poured out the bowl

Revelation 16:4 V-AIA-3S
GRK: ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: the third [angel] poured out his bowl
KJV: the third angel poured out his vial
INT: the third poured out the bowl

Revelation 16:6 V-AIA-3P
GRK: καὶ προφητῶν ἐξέχεαν καὶ αἷμα
NAS: for they poured out the blood
KJV: For they have shed the blood of saints
INT: and of prophets they poured out and blood

Revelation 16:8 V-AIA-3S
GRK: ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: The fourth [angel] poured out his bowl
KJV: the fourth angel poured out his vial
INT: the fourth poured out the bowl

Revelation 16:10 V-AIA-3S
GRK: ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: the fifth [angel] poured out his bowl
KJV: the fifth angel poured out his vial
INT: the fifth poured out the bowl

Revelation 16:12 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: The sixth [angel] poured out his bowl
KJV: the sixth angel poured out his vial
INT: the sixth poured out the bowl

Revelation 16:17 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην
NAS: the seventh [angel] poured out his bowl
KJV: the seventh angel poured out his vial
INT: the seventh poured out the bowl

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page