1705. ἐμπίπλημι (empiplemi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1705. ἐμπίπλημι (empiplemi) — 5 Occurrences

Luke 1:53 V-AIA-3S
GRK: πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ
NAS: HE HAS FILLED THE HUNGRY
KJV: He hath filled the hungry
INT: [the] hungry he filled with good things and

Luke 6:25 V-RPM/P-NMP
GRK: ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν ὅτι
NAS: Woe to you who are well-fed now,
KJV: unto you that are full! for
INT: to you who having been filled now for

John 6:12 V-AIP-3P
GRK: ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς
NAS: When they were filled, He said
KJV: When they were filled, he said
INT: when moreover they were filled he says to

Acts 14:17 V-PPA-NMS
GRK: καιροὺς καρποφόρους ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ
NAS: seasons, satisfying your hearts
KJV: fruitful seasons, filling our hearts
INT: seasons fruitful filling with food and

Romans 15:24 V-ASP-1S
GRK: ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ
NAS: by you, when I have first enjoyed your company for a while--
KJV: I be somewhat filled with your
INT: in part I should be filled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page