1754. ἐνεργέω (energeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1754. ἐνεργέω (energeó) — 21 Occurrences

Matthew 14:2 V-PIA-3P
GRK: αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ
NAS: miraculous powers are at work in him.
KJV: mighty works do shew forth themselves in
INT: the miraculous powers work in him

Mark 6:14 V-PIA-3P
GRK: διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις
NAS: miraculous powers are at work in Him.
KJV: mighty works do shew forth themselves in
INT: because of this operate the miraculous powers

Romans 7:5 V-IIM-3S
GRK: τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς
NAS: which were [aroused] by the Law, were at work in the members
KJV: were by the law, did work in our
INT: the law did in the

1 Corinthians 12:6 V-PPA-NMS
GRK: θεός ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα
NAS: God who works all
KJV: God which worketh all in
INT: God who works the all things

1 Corinthians 12:11 V-PIA-3S
GRK: δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν
NAS: Spirit works all
KJV: all these worketh that one and
INT: moreover these things works the one

2 Corinthians 1:6 V-PPM-GFS
GRK: παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ
NAS: it is for your comfort, which is effective in the patient enduring
KJV: which is effectual in
INT: comfort being done in [the] endurance

2 Corinthians 4:12 V-PIM-3S
GRK: ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται ἡ δὲ
NAS: So death works in us, but life in you.
KJV: then death worketh in us,
INT: in us works but

Galatians 2:8 V-APA-NMS
GRK: ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς
NAS: (for He who effectually worked
KJV: (For he that wrought effectually in Peter
INT: the [one] indeed having worked in Peter for

Galatians 2:8 V-AIA-3S
GRK: τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ
NAS: (for He who effectually worked for Peter
KJV: the same was mighty in me
INT: of the circumcision did also in me

Galatians 3:5 V-PPA-NMS
GRK: πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν
NAS: you with the Spirit and works miracles
KJV: the Spirit, and worketh miracles among
INT: Spirit and works miracles among

Galatians 5:6 V-PPM-NFS
GRK: δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη
NAS: but faith working through
KJV: but faith which worketh by love.
INT: by love working

Ephesians 1:11 V-PPA-GMS
GRK: τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν
NAS: to His purpose who works all things
KJV: the purpose of him who worketh all things
INT: the all things works according to the

Ephesians 1:20 V-RIA-3S
GRK: ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ
NAS: which He brought about in Christ,
KJV: Which he wrought in Christ,
INT: which he did in

Ephesians 2:2 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς
NAS: that is now working in the sons
KJV: that now worketh in
INT: that now works in the

Ephesians 3:20 V-PPM-AFS
GRK: δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν
NAS: to the power that works within
KJV: the power that worketh in
INT: power which works in us

Philippians 2:13 V-PPA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν
NAS: for it is God who is at work in you, both
KJV: God which worketh in you
INT: it is who works in you

Philippians 2:13 V-PNA
GRK: καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς
NAS: to will and to work for [His] good pleasure.
KJV: and to do of
INT: and to work according to the

Colossians 1:29 V-PPM-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ
NAS: to His power, which mightily works within
KJV: working, which worketh in me
INT: of him which works in me

1 Thessalonians 2:13 V-PIM-3S
GRK: ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν
NAS: also performs its work in you who believe.
KJV: which effectually worketh also
INT: which also works in you

2 Thessalonians 2:7 V-PIM-3S
GRK: μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας
NAS: is already at work; only
KJV: doth already work: only he who now
INT: mystery already is working of lawlessness

James 5:16 V-PPM-NFS
GRK: δέησις δικαίου ἐνεργουμένη
NAS: that you may be healed. The effective prayer
KJV: ye may be healed. The effectual fervent prayer
INT: [the] supplication of a righteous [man] accomplishes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page