1859. ἑορτή (heorté)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1859. ἑορτή (heorté) — 27 Occurrences

Matthew 26:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἑορτῇ ἵνα μὴ
NAS: Not during the festival, otherwise
KJV: Not on the feast [day], lest there be
INT: during the feast that not

Matthew 27:15 N-AFS
GRK: Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ
NAS: Now at [the] feast the governor
KJV: at [that] feast the governor
INT: at moreover [the] feast was accustomed the

Mark 14:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἑορτῇ μή ποτε
NAS: Not during the festival, otherwise
KJV: Not on the feast [day], lest there be
INT: during the feast lest ever

Mark 15:6 N-AFS
GRK: Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς
NAS: Now at [the] feast he used to release
KJV: at [that] feast he released
INT: at moreover [the] feast he released to them

Luke 2:41 N-DFS
GRK: Ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα
NAS: year at the Feast of the Passover.
KJV: year at the feast of the passover.
INT: Jerusalem at the feast of the passover

Luke 2:42 N-GFS
GRK: ἔθος τῆς ἑορτῆς
NAS: to the custom of the Feast;
KJV: after the custom of the feast.
INT: custom of the Feast

Luke 22:1 N-NFS
GRK: δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων
NAS: Now the Feast of Unleavened
KJV: Now the feast of unleavened bread
INT: moreover the feast of unleaven [bread]

Luke 23:17 Noun-AFS
GRK: αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα
KJV: unto them at the feast.)
INT: to them at [the] feast one

John 2:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἑορτῇ πολλοὶ ἐπίστευσαν
NAS: during the feast, many
KJV: in the feast [day], many
INT: at the Feast many believed

John 4:45 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ αὐτοὶ
NAS: in Jerusalem at the feast; for they themselves
KJV: Jerusalem at the feast: for they
INT: during the feast also themselves

John 4:45 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτήν
NAS: also went to the feast.
KJV: went unto the feast.
INT: to the feast

John 5:1 N-NFS
GRK: ΤΑΥΤΑ ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων
NAS: these things there was a feast of the Jews,
KJV: there was a feast of the Jews;
INT: these things was a feast of the Jews

John 6:4 N-NFS
GRK: πάσχα ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων
NAS: the Passover, the feast of the Jews,
KJV: the passover, a feast of the Jews,
INT: passover the feast of the Jews

John 7:2 N-NFS
GRK: ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων
NAS: Now the feast of the Jews,
KJV: Now the Jews' feast of tabernacles was
INT: near the feast of the Jews

John 7:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτήν ἐγὼ οὐκ
NAS: Go up to the feast yourselves;
KJV: unto this feast: I go
INT: to the feast I not yet

John 7:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην ὅτι
NAS: up to this feast because
KJV: unto this feast; for my
INT: to the feast this for

John 7:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτήν τότε καὶ
NAS: had gone up to the feast, then
KJV: up unto the feast, not openly,
INT: to the feast then also

John 7:11 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον
NAS: were seeking Him at the feast and were saying,
KJV: him at the feast, and said,
INT: at the feast and said

John 7:14 N-GFS
GRK: δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη
NAS: the midst of the feast Jesus
KJV: the midst of the feast Jesus
INT: moreover of the feast [it] being in middle went up

John 7:37 N-GFS
GRK: μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ
NAS: the great [day] of the feast, Jesus
KJV: that great [day] of the feast, Jesus
INT: great of the feast stood

John 11:56 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτήν
NAS: that He will not come to the feast at all?
KJV: come to the feast?
INT: to the feast

John 12:12 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτήν ἀκούσαντες ὅτι
NAS: who had come to the feast, when they heard
KJV: to the feast, when they heard
INT: to the feast having heard that

John 12:20 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἑορτῇ
NAS: up to worship at the feast;
KJV: worship at the feast:
INT: at the feast

John 13:1 N-GFS
GRK: ΔΕ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ τοῦ πάσχα
NAS: before the Feast of the Passover,
KJV: before the feast of the passover,
INT: moreover the feast of the passover

John 13:29 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑορτήν ἢ τοῖς
NAS: need of for the feast; or else,
KJV: need of against the feast; or, that
INT: for the feast or to the

Acts 18:21 Noun-AFS
GRK: πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομενην
KJV: keep this feast that cometh
INT: by all means the feast coming

Colossians 2:16 N-GFS
GRK: ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νεομηνίας
NAS: in respect to a festival or
KJV: respect of an holyday, or
INT: in respect of feast or new moon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page