John 4:45
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3753 [e]ὅτε
hote
WhenAdv
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
2064 [e]ἦλθεν
ēlthen
He cameV-AIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
1056 [e]Γαλιλαίαν,
Galilaian
Galilee,N-AFS
1209 [e]ἐδέξαντο
edexanto
receivedV-AIM-3P
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
1057 [e]Γαλιλαῖοι,
Galilaioi
Galileans,N-NMP
3956 [e]πάντα
panta
all thingsAdj-ANP
3708 [e]ἑωρακότες
heōrakotes
having seenV-RPA-NMP
3745 [e]ὅσα
hosa
how greatRelPro-ANP
4160 [e]ἐποίησεν
epoiēsen
He had doneV-AIA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2414 [e]Ἱεροσολύμοις
Hierosolymois
JerusalemN-DNP
1722 [e]ἐν
en
duringPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
1859 [e]ἑορτῇ·
heortē
feast;N-DFS
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
846 [e]αὐτοὶ
autoi
themselvesPPro-NM3P
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2064 [e]ἦλθον
ēlthon
they had goneV-AIA-3P
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1859 [e]ἑορτήν.
heortēn
feast.N-AFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:45 Greek NT: Nestle 1904
ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ· καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:45 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἰεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:45 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἰεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:45 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ἃ ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ· καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:45 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ἃ ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ· καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:45 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὡς οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ἅ ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ· καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:45 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ἃ ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ· καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:45 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι πάντα ἑωρακότες ἃ ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν

John 4:45 Hebrew Bible
ויהי הוא בא ארץ הגליל ויאספהו אנשי הגליל כי ראו את כל אשר עשה בירושלים בימי החג כי גם הם עלו לחג את החג׃

John 4:45 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܐ ܠܓܠܝܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܓܠܝܠܝܐ ܕܚܙܘ ܐܬܘܬܐ ܟܠ ܕܥܒܕ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܥܕܥܕܐ ܐܬܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܠܥܕܥܕܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So when He came to Galilee, the Galileans received Him, having seen all the things that He did in Jerusalem at the feast; for they themselves also went to the feast.

King James Bible
Then when he was come into Galilee, the Galilaeans received him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast: for they also went unto the feast.

Holman Christian Standard Bible
When they entered Galilee, the Galileans welcomed Him because they had seen everything He did in Jerusalem during the festival. For they also had gone to the festival.
Treasury of Scripture Knowledge

the Galilaeans.

Matthew 4:23,24 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and …

Luke 8:40 And it came to pass, that, when Jesus was returned, the people gladly …

having.

John 2:13-16,23 And the Jews' passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem…

John 3:2 The same came to Jesus by night, and said to him, Rabbi, we know …

for.

Deuteronomy 16:16 Three times in a year shall all your males appear before the LORD …

Luke 2:42-44 And when he was twelve years old, they went up to Jerusalem after …

Luke 9:53 And they did not receive him, because his face was as though he would …

Links
John 4:45John 4:45 NIVJohn 4:45 NLTJohn 4:45 ESVJohn 4:45 NASBJohn 4:45 KJVJohn 4:45 Bible AppsJohn 4:45 Biblia ParalelaJohn 4:45 Chinese BibleJohn 4:45 French BibleJohn 4:45 German BibleBible Hub
John 4:44
Top of Page
Top of Page