189. ἀκοή (akoé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 189. ἀκοή (akoé) — 24 Occurrences

Matthew 4:24 N-NFS
GRK: ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς
NAS: The news about Him spread throughout
KJV: And his fame went throughout
INT: went out the news of him into

Matthew 13:14 N-DFS
GRK: ἡ λέγουσα Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ
NAS: which says, YOU WILL KEEP ON HEARING,
KJV: saith, By hearing ye shall hear,
INT: which says In hearing you will hear and

Matthew 14:1 N-AFS
GRK: τετραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ
NAS: heard the news about Jesus,
KJV: heard of the fame of Jesus,
INT: tetrarch the news of Jesus

Matthew 24:6 N-AFP
GRK: πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων ὁρᾶτε
NAS: of wars and rumors of wars.
KJV: of wars and rumours of wars: see
INT: wars and rumors of wars See [to it]

Mark 1:28 N-NFS
GRK: ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς
NAS: Immediately the news about Him spread
KJV: his fame spread abroad
INT: went out the news of him immediately

Mark 7:35 N-NFP
GRK: αὐτοῦ αἱ ἀκοαί καὶ ἐλύθη
NAS: And his ears were opened,
KJV: straightway his ears were opened, and
INT: his ears and was loosed

Mark 13:7 N-AFP
GRK: πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων μὴ
NAS: of wars and rumors of wars,
KJV: of wars and rumours of wars, be ye
INT: wars and rumors of wars not

Luke 7:1 N-AFP
GRK: εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ
NAS: His discourse in the hearing of the people,
KJV: in the audience of the people,
INT: in the ears of the people

John 12:38 N-DFS
GRK: ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν καὶ
NAS: HAS BELIEVED OUR REPORT? AND TO WHOM
KJV: hath believed our report? and to whom
INT: believed the report of us and

Acts 17:20 N-AFP
GRK: εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν βουλόμεθα
NAS: strange things to our ears; so
KJV: to our ears: we would know
INT: to the ears of us We resolve

Acts 28:26 N-DFS
GRK: καὶ εἰπόν Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ
NAS: AND SAY, YOU WILL KEEP ON HEARING,
KJV: and say, Hearing ye shall hear, and
INT: and say In hearing you will hear and

Romans 10:16 N-DFS
GRK: ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν
NAS: WHO HAS BELIEVED OUR REPORT?
KJV: hath believed our report?
INT: believed the report of us

Romans 10:17 N-GFS
GRK: πίστις ἐξ ἀκοῆς ἡ δὲ
NAS: faith [comes] from hearing, and hearing
KJV: faith [cometh] by hearing, and hearing
INT: faith [is] by hearing and

Romans 10:17 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος
NAS: [comes] from hearing, and hearing by the word
KJV: hearing, and hearing by the word
INT: and hearing by [the] word

1 Corinthians 12:17 N-NFS
GRK: ποῦ ἡ ἀκοή εἰ ὅλον
NAS: where would the hearing be? If
KJV: where [were] the hearing? If
INT: where the hearing if [the] whole

1 Corinthians 12:17 N-NFS
GRK: εἰ ὅλον ἀκοή ποῦ ἡ
NAS: the whole were hearing, where
KJV: the whole [were] hearing, where
INT: if [the] whole hearing where the

Galatians 3:2 N-GFS
GRK: ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως
NAS: of the Law, or by hearing with faith?
KJV: or by the hearing of faith?
INT: or by hearing of faith

Galatians 3:5 N-GFS
GRK: ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως
NAS: of the Law, or by hearing with faith?
KJV: or by the hearing of faith?
INT: or by hearing of faith

1 Thessalonians 2:13 N-GFS
GRK: παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ' ἡμῶν
KJV: the word of God which ye heard of us,
INT: having received [the] word of [the] report by us

2 Timothy 4:3 N-AFS
GRK: κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν
NAS: doctrine; but [wanting] to have their ears tickled,
KJV: teachers, having itching ears;
INT: having an itching ear

2 Timothy 4:4 N-AFS
GRK: ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν ἐπὶ
NAS: and will turn away their ears from the truth
KJV: they shall turn away [their] ears from
INT: truth the ear they will turn away unto

Hebrews 4:2 N-GFS
GRK: λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους μὴ
NAS: but the word they heard did not profit
KJV: but the word preached did not
INT: word of the report them not

Hebrews 5:11 N-DFP
GRK: γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς
NAS: you have become dull of hearing.
KJV: ye are dull of hearing.
INT: you have become in the hearings

2 Peter 2:8 N-DFS
GRK: γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος
NAS: (for by what he saw and heard [that] righteous
KJV: and hearing, vexed
INT: for and hearing the righteous [man]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page