190. ἀκολουθέω (akoloutheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 190. ἀκολουθέω (akoloutheó) — 90 Occurrences

Matthew 4:20 V-AIA-3P
GRK: τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: they left their nets and followed Him.
KJV: left [their] nets, and followed him.
INT: the nets they followed him

Matthew 4:22 V-AIA-3P
GRK: πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: and their father, and followed Him.
KJV: their father, and followed him.
INT: father of them they followed him

Matthew 4:25 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι
NAS: crowds followed Him from Galilee
KJV: And there followed him great
INT: And followed him crowds

Matthew 8:1 V-AIA-3P
GRK: τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι
NAS: large crowds followed Him.
KJV: great multitudes followed him.
INT: the mountain followed him crowds

Matthew 8:10 V-PPA-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν Ἀμὴν λέγω
NAS: to those who were following, Truly
KJV: said to them that followed, Verily
INT: said to those following Truly I say

Matthew 8:19 V-FIA-1S
GRK: αὐτῷ Διδάσκαλε ἀκολουθήσω σοι ὅπου
NAS: to Him, Teacher, I will follow You wherever
KJV: Master, I will follow thee
INT: to him Teacher I will follow you wherever

Matthew 8:22 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ
NAS: said to him, Follow Me, and allow
KJV: said unto him, Follow me; and
INT: said to him Follow me and

Matthew 8:23 V-AIA-3P
GRK: τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ
NAS: His disciples followed Him.
KJV: his disciples followed him.
INT: the boat followed him the

Matthew 9:9 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ
NAS: and He said to him, Follow Me! And he got
KJV: he saith unto him, Follow me. And
INT: says to him Follow me And

Matthew 9:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
NAS: Me! And he got up and followed Him.
KJV: And he arose, and followed him.
INT: And having arisen he followed him

Matthew 9:19 V-IIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ
NAS: got up and [began] to follow him, and [so did] His disciples.
KJV: Jesus arose, and followed him, and
INT: Jesus followed him and

Matthew 9:27 V-AIA-3P
GRK: τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο
NAS: blind men followed Him, crying
KJV: two blind men followed him, crying,
INT: Jesus followed him two

Matthew 10:38 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου
NAS: his cross and follow after
KJV: cross, and followeth after me,
INT: of him and follows after me

Matthew 12:15 V-AIA-3P
GRK: ἐκεῖθεν Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι
NAS: Many followed Him, and He healed
KJV: great multitudes followed him, and
INT: from there and followed him multitudes

Matthew 14:13 V-AIA-3P
GRK: οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ
NAS: heard [of this], they followed Him on foot
KJV: had heard [thereof], they followed him
INT: the crowds followed him on foot

Matthew 16:24 V-PMA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι
NAS: and take up his cross and follow Me.
KJV: cross, and follow me.
INT: of him and let him follow me

Matthew 19:2 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι
NAS: crowds followed Him, and He healed
KJV: great multitudes followed him; and
INT: and followed him crowds

Matthew 19:21 V-PMA-2S
GRK: καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι
NAS: in heaven; and come, follow Me.
KJV: and come [and] follow me.
INT: and come follow me

Matthew 19:27 V-AIA-1P
GRK: πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι τί
NAS: everything and followed You; what
KJV: all, and followed thee; what
INT: all things and followed you what

Matthew 19:28 V-APA-NMP
GRK: ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν
NAS: I say to you, that you who have followed Me, in the regeneration
KJV: ye which have followed me, in
INT: you who having followed me in

Matthew 20:29 V-AIA-3S
GRK: ἀπὸ Ἰεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος
NAS: a large crowd followed Him.
KJV: a great multitude followed him.
INT: from Jericho followed him a crowd

Matthew 20:34 V-AIA-3P
GRK: ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: they regained their sight and followed Him.
KJV: received sight, and they followed him.
INT: they received sight and they followed him

Matthew 21:9 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες
NAS: of Him, and those who followed, were shouting,
KJV: and that followed, cried,
INT: and those following were crying out saying

Matthew 26:58 V-IIA-3S
GRK: δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ
NAS: But Peter was following Him at a distance
KJV: But Peter followed him afar off
INT: moreover Peter followed him from

Matthew 27:55 V-AIA-3P
GRK: θεωροῦσαι αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ
NAS: who had followed Jesus
KJV: afar off, which followed Jesus from
INT: looking on who followed Jesus

Mark 1:18 V-AIA-3P
GRK: τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: they left their nets and followed Him.
KJV: their nets, and followed him.
INT: the nets they followed him

Mark 2:14 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ
NAS: and He said to him, Follow Me! And he got
KJV: said unto him, Follow me. And
INT: says to him Follow me And

Mark 2:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
NAS: Me! And he got up and followed Him.
KJV: And he arose and followed him.
INT: And having arisen he followed him

Mark 2:15 V-IIA-3P
GRK: πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ
NAS: for there were many of them, and they were following Him.
KJV: many, and they followed him.
INT: many and they followed him

Mark 3:7 V-AIA-3S
GRK: τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησεν καὶ ἀπὸ
NAS: from Galilee followed; and [also] from Judea,
KJV: from Galilee followed him, and
INT: Galilee followed and from

Mark 5:24 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ Καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος
NAS: crowd was following Him and pressing
KJV: much people followed him, and
INT: him and followed him a crowd

Mark 6:1 V-PIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ
NAS: and His disciples followed Him.
KJV: his disciples follow him.
INT: of him and follow him the

Mark 8:34 V-ANA
GRK: ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν
NAS: and take up his cross and follow Me.
KJV: cross, and follow me.
INT: after me to follow let him deny himself

Mark 8:34 V-PMA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι
INT: of him and let him follow me

Mark 9:38 V-IIA-3S
GRK: ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν
NAS: him because he was not following us.
KJV: name, and he followeth not us:
INT: because not he follows us

Mark 10:21 V-PMA-2S
GRK: καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι
NAS: in heaven; and come, follow Me.
KJV: take up the cross, and follow me.
INT: and come follow me

Mark 10:28 V-RIA-1P
GRK: πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι
NAS: everything and followed You.
KJV: all, and have followed thee.
INT: all and followed you

Mark 10:32 V-PPA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο καὶ
NAS: and those who followed were fearful.
KJV: and as they followed, they were afraid.
INT: those moreover following were afraid And

Mark 10:52 V-IIA-3S
GRK: ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν
NAS: he regained his sight and [began] following Him on the road.
KJV: and followed Jesus
INT: he received sight and followed him on

Mark 11:9 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον Ὡσαννά
NAS: and those who followed were shouting:
KJV: and they that followed, cried,
INT: and those following were crying out Hosanna

Mark 14:13 V-AMA-2P
GRK: ὕδατος βαστάζων ἀκολουθήσατε αὐτῷ
NAS: a pitcher of water; follow him;
KJV: a pitcher of water: follow him.
INT: of water carrying follow him

Mark 14:54 V-AIA-3S
GRK: ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως
NAS: Peter had followed Him at a distance,
KJV: And Peter followed him afar
INT: from afar off followed him as far as

Mark 15:41 V-IIA-3P
GRK: τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ
NAS: He was in Galilee, they used to follow Him and minister
KJV: in Galilee, followed him, and
INT: Galilee followed him and

Luke 5:11 V-AIA-3P
GRK: ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: they left everything and followed Him.
KJV: they forsook all, and followed him.
INT: having left all they followed him

Luke 5:27 V-PMA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
NAS: and He said to him, Follow Me.
KJV: he said unto him, Follow me.
INT: said to him Follow me

Luke 5:28 V-IIA-3S
GRK: πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ
NAS: and got up and [began] to follow Him.
KJV: all, rose up, and followed him.
INT: all having arisen he followed him

Luke 7:9 V-PPA-DMS
GRK: στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ
NAS: to the crowd that was following Him, I say
KJV: unto the people that followed him,
INT: having turned to the following him crowd

Luke 9:11 V-AIA-3P
GRK: ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ καὶ
NAS: were aware of this and followed Him; and welcoming
KJV: when they knew [it], followed him:
INT: crowds having known [it] followed him and

Luke 9:23 V-PMA-3S
GRK: ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι
NAS: up his cross daily and follow Me.
KJV: daily, and follow me.
INT: daily and let him follow me

Luke 9:49 V-PIA-3S
GRK: ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ' ἡμῶν
NAS: him because he does not follow along with us.
KJV: him, because he followeth not with
INT: because not he follows with us

Luke 9:57 V-FIA-1S
GRK: πρὸς αὐτόν Ἀκολουθήσω σοι ὅπου
NAS: said to Him, I will follow You wherever
KJV: Lord, I will follow thee
INT: to him I will follow you wherever

Luke 9:59 V-PMA-2S
GRK: πρὸς ἕτερον Ἀκολούθει μοι ὁ
NAS: to another, Follow Me. But he said,
KJV: unto another, Follow me. But
INT: to another Follow me

Luke 9:61 V-FIA-1S
GRK: καὶ ἕτερος Ἀκολουθήσω σοι κύριε
NAS: said, I will follow You, Lord;
KJV: said, Lord, I will follow thee; but
INT: also another I will follow you Lord

Luke 18:22 V-PMA-2S
GRK: καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι
NAS: in heaven; and come, follow Me.
KJV: and come, follow me.
INT: and come follow me

Luke 18:28 V-AIA-1P
GRK: τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι
NAS: our own [homes] and followed You.
KJV: all, and followed thee.
INT: the own [and] followed you

Luke 18:43 V-IIA-3S
GRK: ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων
NAS: he regained his sight and [began] following Him, glorifying
KJV: and followed him,
INT: he received sight and followed him glorifying

Luke 22:10 V-AMA-2P
GRK: ὕδατος βαστάζων ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς
NAS: of water; follow him into the house
KJV: a pitcher of water; follow him into
INT: of water carrying follow him into

Luke 22:39 V-AIA-3P
GRK: τῶν Ἐλαιῶν ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ
NAS: and the disciples also followed Him.
KJV: disciples also followed him.
INT: of Olives followed moreover him

Luke 22:54 V-IIA-3S
GRK: δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν
NAS: but Peter was following at a distance.
KJV: And Peter followed afar off.
INT: and Peter was following afar off

Luke 23:27 V-IIA-3S
GRK: Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ
NAS: And following Him was a large crowd
KJV: And there followed him a great
INT: Were following and him

John 1:37 V-AIA-3P
GRK: λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ
NAS: him speak, and they followed Jesus.
KJV: speak, and they followed Jesus.
INT: speaking and followed Jesus

John 1:38 V-PPA-AMP
GRK: θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς
NAS: and saw them following, and said
KJV: them following, and saith
INT: having beheld them following says to them

John 1:40 V-APA-GMP
GRK: Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ
NAS: John [speak] and followed Him, was Andrew,
KJV: John [speak], and followed him, was
INT: John and having followed him

John 1:43 V-PMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀκολούθει μοι
NAS: And Jesus said to him, Follow Me.
KJV: saith unto him, Follow me.
INT: Jesus Follow me

John 6:2 V-IIA-3S
GRK: ἠκολούθει δὲ αὐτῷ
NAS: crowd followed Him, because
KJV: multitude followed him,
INT: followed moreover him

John 8:12 V-PPA-NMS
GRK: κόσμου ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ
NAS: of the world; he who follows Me will not walk
KJV: of the world: he that followeth me
INT: world he that follows me no

John 10:4 V-PIA-3S
GRK: πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ ὅτι οἴδασιν
NAS: of them, and the sheep follow him because
KJV: and the sheep follow him: for
INT: sheep him follow because they know

John 10:5 V-FIA-3P
GRK: οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ φεύξονται
NAS: A stranger they simply will not follow, but will flee
KJV: will they not follow, but will flee
INT: in no way not they should follow but will flee

John 10:27 V-PIA-3P
GRK: αὐτά καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι
NAS: and I know them, and they follow Me;
KJV: them, and they follow me:
INT: them and they follow me

John 11:31 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες
NAS: and went out, they followed her, supposing
KJV: and went out, followed her, saying,
INT: and went out followed her having supposed

John 12:26 V-PMA-3S
GRK: διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω καὶ ὅπου
NAS: serves Me, he must follow Me; and where
KJV: serve me, let him follow me; and
INT: serves me let him follow and where

John 13:36 V-ANA
GRK: μοι νῦν ἀκολουθῆσαι ἀκολουθήσεις δὲ
NAS: you cannot follow Me now;
KJV: thou canst not follow me now;
INT: me now to follow you will follow moreover

John 13:36 V-FIA-2S
GRK: νῦν ἀκολουθῆσαι ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον
NAS: Me now; but you will follow later.
KJV: but thou shalt follow me
INT: now to follow you will follow moreover afterward

John 13:37 V-PNA
GRK: δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι τὴν
NAS: can I not follow You right now?
KJV: why cannot I follow thee now?
INT: am I able you to follow presently the

John 18:15 V-IIA-3S
GRK: Ἠκολούθει δὲ τῷ
NAS: Peter was following Jesus,
KJV: Simon Peter followed Jesus, and
INT: there followed moreover

John 20:6 V-PPA-NMS
GRK: Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ καὶ
NAS: came, following him, and entered
KJV: Simon Peter following him, and
INT: Simon Peter following him and

John 21:19 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
NAS: this, He said to him, Follow Me!
KJV: he saith unto him, Follow me.
INT: he says to him Follow me

John 21:20 V-PPA-AMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα ὃς καὶ
NAS: loved following [them]; the one who
KJV: Jesus loved following; which also
INT: Jesus following who also

John 21:22 V-PMA-2S
GRK: σύ μοι ἀκολούθει
NAS: what [is that] to you? You follow Me!
KJV: [is that] to thee? follow thou me.
INT: You me follow

Acts 12:8 V-PMA-2S
GRK: σου καὶ ἀκολούθει μοι
NAS: your cloak around you and follow me.
KJV: thee, and follow me.
INT: of you and follow me

Acts 12:9 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει καὶ οὐκ
NAS: And he went out and continued to follow, and he did not know
KJV: And he went out, and followed him; and
INT: And having gone forth he followed and not

Acts 13:43 V-AIA-3P
GRK: τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν
NAS: proselytes followed Paul
KJV: religious proselytes followed Paul and
INT: the synagogue followed many of the

Acts 21:36 V-IIA-3S
GRK: ἠκολούθει γὰρ τὸ
NAS: of the people kept following them, shouting,
KJV: of the people followed after, crying,
INT: followed indeed the

1 Corinthians 10:4 V-PPA-GFS
GRK: ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας ἡ
NAS: rock which followed them; and the rock
KJV: Rock that followed them: and
INT: of a spiritual following rock and the

Revelation 6:8 V-IIA-3S
GRK: ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ
NAS: and Hades was following with him. Authority
KJV: and Hell followed with him.
INT: Hades follows with him

Revelation 14:4 V-PPA-NMP
GRK: οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ
NAS: These [are] the ones who follow the Lamb
KJV: which follow the Lamb
INT: these they who follow the Lamb

Revelation 14:8 V-AIA-3S
GRK: δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν λέγων Ἔπεσεν
NAS: a second one, followed, saying,
KJV: And there followed another angel,
INT: second angel followed saying Is fallen

Revelation 14:9 V-AIA-3S
GRK: ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων
NAS: a third one, followed them, saying
KJV: the third angel followed them, saying
INT: angel a third followed them saying

Revelation 14:13 V-PIA-3S
GRK: ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν
NAS: for their deeds follow with them.
KJV: their works do follow them.
INT: [the] works of them follow with them

Revelation 19:14 V-IIA-3S
GRK: τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ'
NAS: [and] clean, were following Him on white
KJV: in heaven followed him upon
INT: heaven were following him upon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page