1961. ἐπιμένω (epimenó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1961. ἐπιμένω (epimenó) — 17 Occurrences

John 8:7 V-IIA-3P
GRK: ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν
NAS: But when they persisted in asking
KJV: So when they continued asking him,
INT: as moreover they continued asking him

Acts 10:48 V-ANA
GRK: ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς
NAS: they asked him to stay on for a few
KJV: prayed they him to tarry certain days.
INT: they begged him to remain days some

Acts 12:16 V-IIA-3S
GRK: δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων ἀνοίξαντες
NAS: But Peter continued knocking;
KJV: But Peter continued knocking: and
INT: but Peter continued knocking having opened

Acts 15:34 V-ANA
GRK: τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ
KJV: there still.
INT: to Silas to remain there

Acts 21:4 V-AIA-1P
GRK: τοὺς μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας
NAS: up the disciples, we stayed there
KJV: disciples, we tarried there
INT: the disciples we remained there days

Acts 21:10 V-PPA-GMP
GRK: Ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας
NAS: As we were staying there for some
KJV: And as we tarried [there] many days,
INT: remaining moreover days

Acts 28:12 V-AIA-1P
GRK: εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς
NAS: in at Syracuse, we stayed there for three
KJV: Syracuse, we tarried [there] three
INT: at Syracuse we remained days three

Acts 28:14 V-ANA
GRK: παρ' αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά
NAS: and were invited to stay with them for seven
KJV: and were desired to tarry with
INT: with them to remain days seven

Romans 6:1 V-PSA-1P
GRK: οὖν ἐροῦμεν ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ
NAS: then? Are we to continue in sin
KJV: then? Shall we continue in sin,
INT: then will we say Shall we continue in sin

Romans 11:22 V-PSA-2S
GRK: θεοῦ ἐὰν ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι
NAS: if you continue in His kindness;
KJV: if thou continue in [his] goodness:
INT: of God if you continue in the kindness

Romans 11:23 V-PSA-3P
GRK: ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ
NAS: if they do not continue in their unbelief,
KJV: if they abide not
INT: if not they continue in unbelief

1 Corinthians 16:7 V-ANA
GRK: χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς
NAS: for I hope to remain with you for some
KJV: but I trust to tarry a while with
INT: a time certain to remain with you

1 Corinthians 16:8 V-FIA-1S
GRK: ἐπιμένω δὲ ἐν
NAS: But I will remain in Ephesus until
KJV: But I will tarry at Ephesus
INT: I will remain however in

Galatians 1:18 V-AIA-1S
GRK: Κηφᾶν καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν
NAS: with Cephas, and stayed with him fifteen
KJV: Peter, and abode with him
INT: Peter and I remained with him

Philippians 1:24 V-PNA
GRK: τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ
NAS: yet to remain on in the flesh
KJV: Nevertheless to abide in the flesh
INT: and to remain in the

Colossians 1:23 V-PIA-2P
GRK: εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει
NAS: indeed you continue in the faith
KJV: If ye continue in the faith grounded
INT: if indeed you continue in the faith

1 Timothy 4:16 V-PMA-2S
GRK: τῇ διδασκαλίᾳ ἐπίμενε αὐτοῖς τοῦτο
NAS: and to your teaching; persevere in these things,
KJV: unto the doctrine; continue in them:
INT: to the teaching continue in them this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page