2344. θησαυρός (thésauros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2344. θησαυρός (thésauros) — 17 Occurrences

Matthew 2:11 N-AMP
GRK: ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν
NAS: opening their treasures, they presented
KJV: their treasures, they presented
INT: having opened the treasures of them they offered

Matthew 6:19 N-AMP
GRK: θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς
NAS: up for yourselves treasures on earth,
KJV: for yourselves treasures upon
INT: store up up for yourselves treasures upon the

Matthew 6:20 N-AMP
GRK: δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ
NAS: up for yourselves treasures in heaven,
KJV: for yourselves treasures in
INT: however for youselves treasures in heaven

Matthew 6:21 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ θησαυρός σου ἐκεῖ
NAS: for where your treasure is, there
KJV: where your treasure is, there
INT: is the treasure of you there

Matthew 12:35 N-GMS
GRK: τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά
NAS: out of [his] good treasure what is good;
KJV: the good treasure of the heart
INT: his good treasure puts forth good things

Matthew 12:35 N-GMS
GRK: τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά
NAS: out of [his] evil treasure what is evil.
KJV: the evil treasure bringeth forth
INT: his evil treasure puts forth evil things

Matthew 13:44 N-DMS
GRK: τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν
NAS: is like a treasure hidden
KJV: is like unto treasure hid in
INT: of the heavens to treasure hidden in

Matthew 13:52 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ
NAS: brings out of his treasure things new
KJV: out of his treasure [things] new and
INT: out of the treasure of him [things] new

Matthew 19:21 N-AMS
GRK: καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς
NAS: and you will have treasure in heaven;
KJV: thou shalt have treasure in
INT: and you will have treasure in [the] heavens

Mark 10:21 N-AMS
GRK: καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ
NAS: and you will have treasure in heaven;
KJV: thou shalt have treasure in
INT: and you will have treasure in heaven

Luke 6:45 N-GMS
GRK: τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας
NAS: out of the good treasure of his heart
KJV: out of the good treasure of his heart
INT: the good treasure of the heart

Luke 12:33 N-AMS
GRK: μὴ παλαιούμενα θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν
NAS: out, an unfailing treasure in heaven,
KJV: not old, a treasure in the heavens
INT: not growing old a treasure unfailing in

Luke 12:34 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν ἐκεῖ
NAS: For where your treasure is, there
KJV: where your treasure is, there
INT: is the treasure of you there

Luke 18:22 N-AMS
GRK: καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν τοῖς
NAS: and you shall have treasure in heaven;
KJV: thou shalt have treasure in
INT: and you will have treasure in the

2 Corinthians 4:7 N-AMS
GRK: δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν
NAS: this treasure in earthen
KJV: we have this treasure in earthen
INT: moreover the treasure this in

Colossians 2:3 N-NMP
GRK: πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας
NAS: all the treasures of wisdom
KJV: hid all the treasures of wisdom and
INT: all the treasures of wisdom

Hebrews 11:26 N-GMP
GRK: τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν
NAS: riches than the treasures of Egypt;
KJV: riches than the treasures in Egypt:
INT: than the of egypt treasures the reproach

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page