θλιβόμενοι
Englishman's Concordance
θλιβόμενοι (thlibomenoi) — 3 Occurrences

2 Corinthians 4:8 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ' οὐ
NAS: [we are] afflicted in every way,
KJV: [We are] troubled on every side,
INT: in every [way] oppressed but not

2 Corinthians 7:5 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἔξωθεν μάχαι
NAS: rest, but we were afflicted on every
KJV: but we were troubled on
INT: in every [way] being oppressed on the outside contentions

Hebrews 11:37 V-PPM/P-NMP
GRK: δέρμασιν ὑστερούμενοι θλιβόμενοι κακουχούμενοι
NAS: being destitute, afflicted, ill-treated
KJV: being destitute, afflicted, tormented;
INT: skins being destitute being oppressed being mistreated

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page