2446. Ἰορδάνης (Iordanés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2446. Ἰορδάνης (Iordanés) — 15 Occurrences

Matthew 3:5 N-GMS
GRK: περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου
NAS: the district around the Jordan;
KJV: all the region round about Jordan,
INT: region around of Jordan

Matthew 3:6 N-DMS
GRK: ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ'
NAS: and they were being baptized by him in the Jordan River,
KJV: him in Jordan, confessing their
INT: in the Jordan River by

Matthew 3:13 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν
NAS: from Galilee at the Jordan [coming] to John,
KJV: Galilee to Jordan unto John,
INT: to the Jordan to

Matthew 4:15 N-GMS
GRK: πέραν τοῦ Ἰορδάνου Γαλιλαία τῶν
NAS: BEYOND THE JORDAN, GALILEE
KJV: beyond Jordan, Galilee
INT: beyond the Jordan Galilee of the

Matthew 4:25 N-GMS
GRK: πέραν τοῦ Ἰορδάνου
NAS: and [from] beyond the Jordan.
KJV: and [from] beyond Jordan.
INT: beyond the Jordan

Matthew 19:1 N-GMS
GRK: πέραν τοῦ Ἰορδάνου
NAS: of Judea beyond the Jordan;
KJV: of Judaea beyond Jordan;
INT: beyond the Jordan

Mark 1:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι
NAS: and they were being baptized by him in the Jordan River,
KJV: the river of Jordan, confessing
INT: in the Jordan river confessing

Mark 1:9 N-AMS
GRK: εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου
NAS: by John in the Jordan.
KJV: John in Jordan.
INT: in the Jordan by John

Mark 3:8 N-GMS
GRK: πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ περὶ
NAS: and beyond the Jordan, and the vicinity
KJV: [from] beyond Jordan; and
INT: beyond the Jordan and around

Mark 10:1 N-GMS
GRK: πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ συμπορεύονται
NAS: and beyond the Jordan; crowds
KJV: the farther side of Jordan: and
INT: beyond the Jordan And come together

Luke 3:3 N-GMS
GRK: περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα
NAS: the district around the Jordan, preaching
KJV: the country about Jordan, preaching
INT: region around the Jordan proclaiming [the] baptism

Luke 4:1 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου καὶ ἤγετο
NAS: returned from the Jordan and was led
KJV: returned from Jordan, and was led
INT: from the Jordan and was led

John 1:28 N-GMS
GRK: πέραν τοῦ Ἰορδάνου ὅπου ἦν
NAS: beyond the Jordan, where
KJV: Bethabara beyond Jordan, where John
INT: across the Jordan where was

John 3:26 N-GMS
GRK: πέραν τοῦ Ἰορδάνου ᾧ σὺ
NAS: was with you beyond the Jordan, to whom
KJV: thee beyond Jordan, to whom thou
INT: beyond the Jordan to whom you

John 10:40 N-GMS
GRK: πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν
NAS: beyond the Jordan to the place
KJV: again beyond Jordan into the place
INT: beyond the Jordan to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page