ἱματίου
Englishman's Concordance
ἱματίου (himatiou) — 8 Occurrences

Matthew 9:16 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἱματίου καὶ χεῖρον
NAS: pulls away from the garment, and a worse
KJV: taketh from the garment, and the rent
INT: from the garment and a worse

Matthew 9:20 N-GNS
GRK: κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ
NAS: the fringe of His cloak;
KJV: the hem of his garment:
INT: fringe of the clothing of him

Matthew 9:21 N-GNS
GRK: ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι
NAS: touch His garment, I will get well.
KJV: touch his garment, I shall be whole.
INT: I shall touch the clothing of him I will be cured

Matthew 14:36 N-GNS
GRK: κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ
NAS: the fringe of His cloak; and as many
KJV: the hem of his garment: and as many as
INT: fringe of the clothing of him and

Mark 5:27 N-GNS
GRK: ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ
NAS: behind [Him] and touched His cloak.
KJV: and touched his garment.
INT: touched the clothing of him

Mark 6:56 N-GNS
GRK: κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται
NAS: the fringe of His cloak; and as many
KJV: the border of his garment: and as many
INT: fringe the clothing of him they might touch

Luke 5:36 N-GNS
GRK: ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας
NAS: from a new garment and puts
KJV: a piece of a new garment upon an old;
INT: a piece of a garment new having torn

Luke 8:44 N-GNS
GRK: κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ
NAS: the fringe of His cloak, and immediately
KJV: of his garment: and
INT: fringe the of clothing of him and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page