Ἰόππην
Englishman's Concordance
Ἰόππην (Ioppēn) — 4 Occurrences

Acts 10:5 N-AFS
GRK: ἄνδρας εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι
NAS: [some] men to Joppa and send
KJV: men to Joppa, and call for
INT: men to Joppa and send for

Acts 10:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἰόππην
NAS: to them, he sent them to Joppa.
KJV: them to Joppa.
INT: to Joppa

Acts 10:32 N-AFS
GRK: οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι
NAS: send to Joppa and invite
KJV: therefore to Joppa, and call hither
INT: therefore to Joppa and call for

Acts 11:13 N-AFS
GRK: Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι
NAS: Send to Joppa and have Simon,
KJV: men to Joppa, and call for
INT: send forth to Joppa and send for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page