ἵνα
Englishman's Concordance
ἵνα (hina) — 671 Occurrences

Matthew 1:22 Conj
GRK: ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ
KJV: was done, that it might be fulfilled
INT: all came to pass that might be fulfilled that

Matthew 2:15 Conj
GRK: τελευτῆς Ἡρῴδου ἵνα πληρωθῇ τὸ
KJV: of Herod: that it might be fulfilled
INT: death of Herod that might be fulfilled that

Matthew 4:3 Conj
GRK: θεοῦ εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι
KJV: of God, command that these stones
INT: of God speak that the stones

Matthew 4:14 Conj
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ
KJV: That it might be fulfilled which
INT: that might be fulfilled that

Matthew 5:29 Conj
GRK: γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν
KJV: for thee that one
INT: indeed for you that should perish one

Matthew 5:30 Conj
GRK: γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν
KJV: for thee that one
INT: indeed for you that should perish one

Matthew 7:1 Conj
GRK: Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε
NAS: Do not judge so that you will not be judged.
INT: not do judge that not you be judged

Matthew 7:12 Conj
GRK: ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν
KJV: whatsoever ye would that men should do
INT: if you desire that should do to you

Matthew 8:8 Conj
GRK: εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ
KJV: worthy that thou shouldest come
INT: I am worthy that of me under

Matthew 9:4 Conj
GRK: αὐτῶν εἶπεν Ἵνα τί ἐνθυμεῖσθε
INT: of them he said so that why think you

Matthew 9:6 Conj
GRK: ἵνα δὲ εἰδῆτε
NAS: But so that you may know that the Son
KJV: But that ye may know that
INT: that however you might know

Matthew 10:25 Conj
GRK: τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς
KJV: for the disciple that he be
INT: for the disciple that he become as

Matthew 12:10 Conj
GRK: σάββασιν θεραπεῦσαι ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ
NAS: on the Sabbath? -- so that they might accuse
KJV: on the sabbath days? that they might accuse
INT: Sabbath to heal that they might accuse him

Matthew 12:16 Conj
GRK: ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν
INT: warned them that not publicly known

Matthew 12:17 Conj
GRK: ἵνα πληρωθῇ τὸ
INT: So that might be fulfilled that

Matthew 14:15 Conj
GRK: τοὺς ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες εἰς
KJV: away, that they may go
INT: the crowds that having gone into

Matthew 14:36 Conj
GRK: παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται
KJV: besought him that they might only
INT: begged him that only they might touch

Matthew 16:20 Conj
GRK: τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν
KJV: disciples that they should tell
INT: the disciples that to no one they should say

Matthew 17:27 Conj
GRK: ἵνα δὲ μὴ
NAS: However, so that we do not offend
INT: that moreover not

Matthew 18:6 Conj
GRK: συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος
KJV: for him that a millstone
INT: it is better for him that should be hung a millstone

Matthew 18:14 Conj
GRK: ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν
KJV: is in heaven, that one of these
INT: in [the] heavens that should perish one

Matthew 18:16 Conj
GRK: ἢ δύο ἵνα ἐπὶ στόματος
NAS: more with you, so that BY THE MOUTH
KJV: two more, that in the mouth
INT: or two that upon [the] testimony

Matthew 19:13 Conj
GRK: αὐτῷ παιδία ἵνα τὰς χεῖρας
NAS: were brought to Him so that He might lay
KJV: little children, that he should put
INT: to him little children that [his] hands

Matthew 19:16 Conj
GRK: ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν
KJV: shall I do, that I may have
INT: good [thing] shall I do that I might have life

Matthew 20:21 Conj
GRK: αὐτῷ Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι
KJV: unto him, Grant that these my
INT: to him Say that might sit these

Matthew 20:31 Conj
GRK: ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν οἱ
KJV: them, because they should hold their peace:
INT: rebuked them that they should be silent

Matthew 20:33 Conj
GRK: αὐτῷ Κύριε ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ
KJV: unto him, Lord, that our eyes
INT: to him Lord that might be opened the

Matthew 21:4 Conj
GRK: δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ
KJV: was done, that it might be fulfilled
INT: moreover came to pass that might be fulfilled that

Matthew 23:26 Conj
GRK: τῆς παροψίδος ἵνα γένηται καὶ
NAS: and of the dish, so that the outside
KJV: and platter, that the outside of them
INT: of the dish that might become also

Matthew 24:20 Conj
GRK: προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται
INT: pray moreover that not might be

Matthew 26:4 Conj
GRK: καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν
KJV: consulted that they might take
INT: and they plotted together in order that Jesus

Matthew 26:5 Conj
GRK: τῇ ἑορτῇ ἵνα μὴ θόρυβος
NAS: the festival, otherwise a riot
INT: the feast that not a riot

Matthew 26:16 Conj
GRK: ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ
KJV: he sought opportunity to betray him.
INT: he sought an opportunity that him he might betray

Matthew 26:41 Conj
GRK: καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε
INT: and pray that not you enter

Matthew 26:56 Conj
GRK: ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ
KJV: was done, that the scriptures
INT: all is come to pass that might be fulfilled the

Matthew 26:63 Conj
GRK: τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς
KJV: the living God, that thou tell us
INT: the living that us you tell

Matthew 27:20 Conj
GRK: τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν
KJV: the multitude that they should ask
INT: the crowds that they should ask for

Matthew 27:26 Conj
GRK: φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ
KJV: he delivered [him] to be crucified.
INT: having flogged he delivered up [him] that he might be crucified

Matthew 27:32 Conj
GRK: τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν
KJV: him they compelled to bear his
INT: him they compelled that he might carry the

Matthew 27:35 Conj
GRK: βάλλοντες κλῆρον ἵνα πληρωθῇ τὸ
KJV: lots: that it might be fulfilled
INT: casting lots that might be fulfilled that which

Matthew 27:46 Conj
GRK: θεέ μου ἵνα τί με
INT: God of me that why me

Matthew 28:10 Conj
GRK: ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς
KJV: my brethren that they go into
INT: brothers of me that they go into

Mark 1:38 Conj
GRK: ἐχομένας κωμοπόλεις ἵνα καὶ ἐκεῖ
NAS: nearby, so that I may preach
KJV: towns, that I may preach
INT: neighboring towns that also there

Mark 2:10 Conj
GRK: ἵνα δὲ εἰδῆτε
NAS: But so that you may know that the Son
KJV: But that ye may know that
INT: that however you might know

Mark 3:2 Conj
GRK: θεραπεύσει αὐτόν ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ
NAS: him on the Sabbath, so that they might accuse
KJV: on the sabbath day; that they might accuse
INT: he will heal him in order that they might accuse him

Mark 3:9 Conj
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ
NAS: of the crowd, so that they would not crowd
KJV: disciples, that a small ship
INT: disciples of him that a boat might wait upon

Mark 3:9 Conj
GRK: τὸν ὄχλον ἵνα μὴ θλίβωσιν
INT: the crowd that not they might press upon

Mark 3:10 Conj
GRK: ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται
NAS: pressed around Him in order to touch
KJV: him for to touch
INT: they pressed upon him that him they might touch

Mark 3:12 Conj
GRK: ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν
INT: he rebuked them so that not him

Mark 3:14 Conj
GRK: ἀποστόλους ὠνόμασεν ἵνα ὦσιν μετ'
NAS: twelve, so that they would be with Him and that He [could] send
KJV: twelve, that they should be
INT: apostles he calls that they might be with

Mark 3:14 Conj
GRK: αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς
KJV: him, and that he might send them
INT: him and that he might send them

Mark 4:12 Conj
GRK: ἵνα βλέποντες βλέπωσιν
NAS: so that WHILE SEEING, THEY MAY SEE
KJV: That seeing they may see,
INT: that seeing they might see

Mark 4:21 Conj
GRK: ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν
KJV: a candle brought to be put under
INT: a lamp so that under the

Mark 4:21 Conj
GRK: κλίνην οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν
KJV: a bed? and not to be set on
INT: bed [Is it] not that upon the

Mark 4:22 Conj
GRK: ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ οὐδὲ
KJV: but that it should come
INT: if not that it should be made mainfest nor

Mark 4:22 Conj
GRK: ἀπόκρυφον ἀλλ' ἵνα ἔλθῃ εἰς
INT: a secret thing but that it should come to

Mark 5:10 Conj
GRK: αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ
INT: him much that not them

Mark 5:12 Conj
GRK: τοὺς χοίρους ἵνα εἰς αὐτοὺς
NAS: us into the swine so that we may enter
KJV: into the swine, that we may enter into
INT: the pigs that into them

Mark 5:18 Conj
GRK: ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα μετ' αὐτοῦ
KJV: prayed him that he might be with
INT: the [one] having been possessed by demons that with him

Mark 5:23 Conj
GRK: ἐσχάτως ἔχει ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς
NAS: Your hands on her, so that she will get well
KJV: [I pray thee], come and lay
INT: lies is dying [I pray] that having come you would lay

Mark 5:23 Conj
GRK: χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ
INT: hands on her so that she might be cured and

Mark 5:43 Conj
GRK: αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ
KJV: them straitly that no man should know
INT: them much that no one should know

Mark 6:8 Conj
GRK: παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν
KJV: them that they should take
INT: he instructed them that nothing they should take

Mark 6:12 Conj
GRK: ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν
KJV: and preached that men should repent.
INT: having gone out they preached that they should repent

Mark 6:25 Conj
GRK: λέγουσα Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς
KJV: saying, I will that thou give me
INT: saying I desire that at once you give

Mark 6:36 Conj
GRK: ἀπόλυσον αὐτούς ἵνα ἀπελθόντες εἰς
NAS: send them away so that they may go
KJV: them away, that they may go into
INT: dismiss them that having gone to

Mark 6:41 Conj
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς
KJV: disciples to set before
INT: disciples of him that they might set before them

Mark 6:56 Conj
GRK: παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ
KJV: besought him that they might touch if
INT: begged him that if only the

Mark 7:9 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἵνα τὴν παράδοσιν
NAS: of God in order to keep
KJV: of God, that ye may keep
INT: of God that the tradition

Mark 7:26 Conj
GRK: ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον
KJV: him that he would cast forth
INT: asked him that the demon

Mark 7:32 Conj
GRK: παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ
KJV: they beseech him to put his hand
INT: they implore him that he might lay on him

Mark 7:36 Conj
GRK: διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν
KJV: them that they should tell
INT: he instructed them that no one they should tell

Mark 8:6 Conj
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν καὶ
KJV: disciples to set before
INT: disciples of him that they might set before [them] And

Mark 8:22 Conj
GRK: παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται
KJV: besought him to touch him.
INT: implore him that him he might touch

Mark 8:30 Conj
GRK: ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν
KJV: them that they should tell
INT: he warned them that no one they should tell

Mark 9:9 Conj
GRK: διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ
KJV: them that they should tell
INT: he instructed them that to no one what

Mark 9:12 Conj
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ
KJV: of man, that he must suffer
INT: of man that many things he should suffer

Mark 9:18 Conj
GRK: μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν
KJV: disciples that they should cast
INT: to disciples of you that it they might cast out

Mark 9:22 Conj
GRK: εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν
KJV: into the waters, to destroy him:
INT: into waters that it might destroy him

Mark 9:30 Conj
GRK: οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ
KJV: he would not that any man should know
INT: not he wanted that anyone should know [it]

Mark 10:13 Conj
GRK: αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται
NAS: children to Him so that He might touch
KJV: to him, that he should touch
INT: to him little children that them he might touch

Mark 10:17 Conj
GRK: τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον
KJV: shall I do that I may inherit
INT: what shall I do that life eternal

Mark 10:35 Conj
GRK: Διδάσκαλε θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν
KJV: we would that thou shouldest do
INT: Teacher we desire that whatever if

Mark 10:37 Conj
GRK: Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου
KJV: Grant unto us that we may sit, one
INT: Give to us that one of [us]

Mark 10:48 Conj
GRK: αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ ὁ
KJV: him that he should hold his peace:
INT: him many that he should be silent

Mark 10:51 Conj
GRK: αὐτῷ ραββουνι ἵνα ἀναβλέψω
KJV: Lord, that I might receive my sight.
INT: to him Rabboni that I might receive sight

Mark 11:16 Conj
GRK: οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ
KJV: not suffer that any man should carry
INT: not he allowed that anyone should carry

Mark 11:25 Conj
GRK: κατά τινος ἵνα καὶ ὁ
NAS: anyone, so that your Father
KJV: against any: that your Father
INT: against anyone that also the

Mark 11:28 Conj
GRK: ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς
KJV: this authority to do these things?
INT: authority this that these things you should do

Mark 12:2 Conj
GRK: καιρῷ δοῦλον ἵνα παρὰ τῶν
NAS: to the vine-growers, in order to receive
KJV: a servant, that he might receive
INT: season a servant that from the

Mark 12:13 Conj
GRK: τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν
NAS: and Herodians to Him in order to trap
KJV: and of the Herodians, to catch him
INT: of the Herodians that him they might catch

Mark 12:15 Conj
GRK: μοι δηνάριον ἵνα ἴδω
KJV: me a penny, that I may see [it].
INT: me a denarius that I might see [it]

Mark 12:19 Conj
GRK: ἀφῇ τέκνον ἵνα λάβῃ ὁ
KJV: no children, that his brother
INT: leave children that should take the

Mark 13:18 Conj
GRK: προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται
INT: pray moreover that it not might be

Mark 13:34 Conj
GRK: θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ
KJV: commanded the porter to watch.
INT: doorkeeper commanded that he should watch

Mark 14:10 Conj
GRK: τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ
NAS: to the chief priests in order to betray
KJV: unto the chief priests, to betray him
INT: the chief priests that him he might betray

Mark 14:12 Conj
GRK: ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ
KJV: and prepare that thou mayest eat
INT: having gone we should prepare that you might eat the

Mark 14:35 Conj
GRK: καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν
KJV: and prayed that, if it were
INT: and prayed that if possible

Mark 14:38 Conj
GRK: καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ ἔλθητε
INT: and pray that not you enter

Mark 14:49 Conj
GRK: με ἀλλ' ἵνα πληρωθῶσιν αἱ
KJV: but the scriptures must be fulfilled.
INT: me but [it is] that might be fulfilled the

Mark 15:11 Conj
GRK: τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν
KJV: the people, that he should rather
INT: the crowd that rather

Mark 15:15 Conj
GRK: Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ
KJV: when he had scourged [him], to be crucified.
INT: Jesus having flogged [him] that he might be crucified

Mark 15:20 Conj
GRK: ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν
KJV: him out to crucify him.
INT: they lead out him that they might crucify him

Mark 15:21 Conj
GRK: καὶ Ῥούφου ἵνα ἄρῃ τὸν
KJV: and Rufus, to bear his
INT: and Rufus that he might carry the

Mark 15:32 Conj
GRK: τοῦ σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ
NAS: from the cross, so that we may see
KJV: from the cross, that we may see and
INT: the cross that we might see and

Mark 16:1 Conj
GRK: ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν
NAS: spices, so that they might come
KJV: sweet spices, that they might come
INT: bought spices that having come they might anoint

Luke 1:4 Conj
GRK: ἵνα ἐπιγνῷς περὶ
NAS: so that you may know the exact truth
KJV: That thou mightest know the certainty
INT: that you might know concerning

Luke 1:43 Conj
GRK: μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ
KJV: [is] this to me, that the mother of my
INT: to me this that should come the

Luke 4:3 Conj
GRK: λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος
KJV: this stone that it be made bread.
INT: stone this that it become bread

Luke 5:24 Conj
GRK: ἵνα δὲ εἰδῆτε
NAS: But, so that you may know
KJV: But that ye may know that
INT: that however you might know

Luke 6:7 Conj
GRK: σαββάτῳ θεραπεύει ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν
NAS: on the Sabbath, so that they might find
KJV: the sabbath day; that they might find
INT: Sabbath he will heal that they might find an accusation against

Luke 6:31 Conj
GRK: καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν
KJV: as ye would that men should do
INT: as you desire that should do to you

Luke 6:34 Conj
GRK: ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ
NAS: to sinners in order to receive back
KJV: lend to sinners, to receive as much
INT: to sinners lend that they might receive the

Luke 7:6 Conj
GRK: ἱκανός εἰμι ἵνα ὑπὸ τὴν
KJV: worthy that thou shouldest enter
INT: worthy I am that under the

Luke 7:36 Conj
GRK: τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ'
KJV: desired him that he would eat with
INT: of the Pharisees that he should eat with

Luke 8:10 Conj
GRK: ἐν παραβολαῖς ἵνα βλέποντες μὴ
NAS: [it is] in parables, so that SEEING
KJV: in parables; that seeing they might
INT: in parables that seeing not

Luke 8:12 Conj
GRK: καρδίας αὐτῶν ἵνα μὴ πιστεύσαντες
NAS: from their heart, so that they will not believe
INT: heart of them that not having believed

Luke 8:16 Conj
GRK: λυχνίας τίθησιν ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι
NAS: it on a lampstand, so that those
KJV: a candlestick, that they which enter in
INT: a lampstand puts [it] that they who enter in

Luke 8:31 Conj
GRK: παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ
INT: they begged him that not he would command

Luke 8:32 Conj
GRK: παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς
KJV: him that he would suffer
INT: they begged him that he would allow them

Luke 9:12 Conj
GRK: τὸν ὄχλον ἵνα πορευθέντες εἰς
KJV: away, that they may go
INT: the crowd that having gone into

Luke 9:40 Conj
GRK: μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό
KJV: thy disciples to cast him
INT: disciples of you that they might cast out it

Luke 9:45 Conj
GRK: ἀπ' αὐτῶν ἵνα μὴ αἴσθωνται
NAS: and it was concealed from them so that they would not perceive
INT: from them that not they should understand

Luke 10:40 Conj
GRK: οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται
KJV: her therefore that she help me.
INT: therefore to her that me she might help

Luke 11:33 Conj
GRK: τὴν λυχνίαν ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι
NAS: but on the lampstand, so that those
KJV: a candlestick, that they which
INT: the lampstand that they who enter in

Luke 11:50 Conj
GRK: ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ
NAS: so that the blood of all
KJV: That the blood of all
INT: that might be required the

Luke 12:36 Conj
GRK: τῶν γάμων ἵνα ἐλθόντος καὶ
NAS: from the wedding feast, so that they may immediately
KJV: the wedding; that when he cometh
INT: the wedding feasts that having come and

Luke 13:7 Conj
GRK: οὖν αὐτήν ἵνα τί καὶ
INT: therefore it that why even

Luke 14:10 Conj
GRK: ἔσχατον τόπον ἵνα ὅταν ἔλθῃ
NAS: place, so that when
KJV: room; that when
INT: last place that when he might come

Luke 14:23 Conj
GRK: ἀνάγκασον εἰσελθεῖν ἵνα γεμισθῇ μου
NAS: [them] to come in, so that my house
KJV: [them] to come in, that my
INT: compel to come in that might be filled of me

Luke 14:29 Conj
GRK: ἵνα μή ποτε
NAS: Otherwise, when he has laid
INT: that not ever

Luke 15:29 Conj
GRK: ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν
KJV: me a kid, that I might make merry with
INT: did you give a young goat that with the

Luke 16:4 Conj
GRK: τί ποιήσω ἵνα ὅταν μετασταθῶ
NAS: I shall do, so that when
KJV: what to do, that, when I am put out
INT: what I will do that when I shall have been removed

Luke 16:9 Conj
GRK: τῆς ἀδικίας ἵνα ὅταν ἐκλίπῃ
NAS: of unrighteousness, so that when
KJV: of unrighteousness; that, when
INT: of unrighteousness that when it fails

Luke 16:24 Conj
GRK: πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ
NAS: Lazarus so that he may dip
KJV: send Lazarus, that he may dip the tip
INT: send Lazarus that he might dip the

Luke 16:27 Conj
GRK: οὖν πάτερ ἵνα πέμψῃς αὐτὸν
KJV: father, that thou wouldest send
INT: then father that you would send him

Luke 16:28 Conj
GRK: διαμαρτύρηται αὐτοῖς ἵνα μὴ καὶ
NAS: that he may warn them, so that they will not also
INT: he might warn them that not also

Luke 17:2 Conj
GRK: θάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν
KJV: than that he should offend
INT: sea than that he should cause to stumble

Luke 18:5 Conj
GRK: ἐκδικήσω αὐτήν ἵνα μὴ εἰς
NAS: me, I will give her legal protection, otherwise by continually
INT: I will avenge her that not to

Luke 18:15 Conj
GRK: τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται
NAS: their babies to Him so that He would touch
KJV: infants, that he would touch
INT: the little children that them he might touch

Luke 18:39 Conj
GRK: ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ αὐτὸς
KJV: him, that he should hold his peace:
INT: rebuked him that he should be silent he

Luke 18:41 Conj
GRK: εἶπεν Κύριε ἵνα ἀναβλέψω
KJV: Lord, that I may receive my sight.
INT: he said Lord that I might receive sight

Luke 19:4 Conj
GRK: ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν
NAS: up into a sycamore tree in order to see
KJV: into a sycomore tree to see him:
INT: into a sycomore tree that he might see him

Luke 19:15 Conj
GRK: τὸ ἀργύριον ἵνα γνοῖ τί
NAS: be called to him so that he might know
KJV: the money, that he might know
INT: the money in order that he might know what each

Luke 20:10 Conj
GRK: γεωργοὺς δοῦλον ἵνα ἀπὸ τοῦ
NAS: to the vine-growers, so that they would give
KJV: the husbandmen, that they should give
INT: tenants a servant that from the

Luke 20:14 Conj
GRK: ἀποκτείνωμεν αὐτόν ἵνα ἡμῶν γένηται
NAS: let us kill him so that the inheritance
KJV: him, that the inheritance
INT: let us kill him that ours might become

Luke 20:20 Conj
GRK: δικαίους εἶναι ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ
NAS: to be righteous, in order that they might catch
KJV: just men, that they might take hold
INT: righteous to be that they might take hold of him

Luke 20:28 Conj
GRK: ἄτεκνος ᾖ ἵνα λάβῃ ὁ
KJV: die without children, that his brother
INT: childless is that should take the

Luke 21:36 Conj
GRK: καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν
KJV: always, that ye may be accounted worthy
INT: season praying that you might have strength to escape

Luke 22:8 Conj
GRK: τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν
NAS: the Passover for us, so that we may eat
KJV: us the passover, that we may eat.
INT: the passover that we might eat [it]

Luke 22:30 Conj
GRK: ἵνα ἔσθητε καὶ
KJV: That ye may eat and
INT: that you might eat and

Luke 22:32 Conj
GRK: περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ
INT: for you that not might fail

Luke 22:46 Conj
GRK: ἀναστάντες προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε
INT: Having risen up pray that not you might enter

John 1:7 Conj
GRK: εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ
NAS: the Light, so that all
KJV: for a witness, to bear witness of
INT: for a witness that he might testify concerning

John 1:7 Conj
GRK: τοῦ φωτός ἵνα πάντες πιστεύσωσιν
KJV: of the Light, that all [men] through
INT: the light that all might believe

John 1:8 Conj
GRK: φῶς ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ
KJV: but [was sent] to bear witness
INT: light but that he might witness concerning

John 1:19 Conj
GRK: καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν
KJV: from Jerusalem to ask him,
INT: and Levites that they might ask him

John 1:22 Conj
GRK: Τίς εἶ ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν
NAS: to him, Who are you, so that we may give
KJV: art thou? that we may give
INT: Who are you that an answer we might give

John 1:27 Conj
GRK: ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ
KJV: not worthy to unloose.
INT: I worthy that I should untie of him

John 1:31 Conj
GRK: αὐτόν ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τῷ
NAS: I did not recognize Him, but so that He might be manifested
KJV: but that he should be made manifest
INT: him but that he might appear

John 2:25 Conj
GRK: χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ
KJV: needed not that any should testify
INT: need he had that any should testify

John 3:15 Conj
GRK: ἵνα πᾶς ὁ
NAS: so that whoever believes
INT: that everyone that

John 3:16 Conj
GRK: μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα πᾶς ὁ
KJV: Son, that whosoever
INT: only begotten he gave that everyone who

John 3:17 Conj
GRK: τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν
KJV: into the world to condemn the world;
INT: the world that he might judge the

John 3:17 Conj
GRK: κόσμον ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ
KJV: the world; but that the world through
INT: world but that might be saved the

John 3:20 Conj
GRK: τὸ φῶς ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ
NAS: to the Light for fear that his deeds
INT: the light that not might be exposed

John 3:21 Conj
GRK: τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ
NAS: to the Light, so that his deeds
KJV: to the light, that his deeds
INT: the light that might appear his

John 4:8 Conj
GRK: τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν
KJV: unto the city to buy meat.)
INT: the city that food they might buy

John 4:15 Conj
GRK: τὸ ὕδωρ ἵνα μὴ διψῶ
NAS: water, so I will not be thirsty
INT: water that not I might thirst

John 4:34 Conj
GRK: βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ
KJV: meat is to do the will
INT: food is that I should do the

John 4:36 Conj
GRK: ζωὴν αἰώνιον ἵνα ὁ σπείρων
NAS: eternal; so that he who sows
KJV: life eternal: that both he that soweth
INT: life eternal that he that sows

John 4:47 Conj
GRK: καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ
KJV: him that he would come down,
INT: and asked that he would come down and

John 5:7 Conj
GRK: οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ
KJV: the water is troubled, to put me
INT: not I have that when has been stirred

John 5:14 Conj
GRK: μηκέτι ἁμάρτανε ἵνα μὴ χεῖρόν
NAS: anymore, so that nothing
INT: no more sin that not worse

John 5:20 Conj
GRK: αὐτῷ ἔργα ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε
NAS: than these, so that you will marvel.
KJV: than these, that ye may marvel.
INT: him works that you might marvel

John 5:23 Conj
GRK: ἵνα πάντες τιμῶσι
NAS: so that all will honor
KJV: That all [men] should honour
INT: that all might honor

John 5:34 Conj
GRK: ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε
NAS: these things so that you may be saved.
KJV: I say, that ye
INT: these things I say that you might be saved

John 5:36 Conj
GRK: ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά
KJV: hath given me to finish, the same
INT: the Father that I should complete them

John 5:40 Conj
GRK: πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε
NAS: to come to Me so that you may have
KJV: to me, that ye might have life.
INT: to me that life you might have

John 6:5 Conj
GRK: ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι
KJV: bread, that these
INT: shall we buy bread that might eat these

John 6:7 Conj
GRK: ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχὺ
KJV: for them, that every one
INT: are sufficient for them that each little

John 6:12 Conj
GRK: περισσεύσαντα κλάσματα ἵνα μή τι
NAS: fragments so that nothing
INT: having over and above fragments that nothing anything

John 6:15 Conj
GRK: ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα
KJV: him by force, to make him
INT: seize him that they might make king

John 6:28 Conj
GRK: Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ
KJV: shall we do, that we might work
INT: What do we that we might work the

John 6:29 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἵνα πιστεύητε εἰς
KJV: the work of God, that ye believe on
INT: of God that you should believe on

John 6:30 Conj
GRK: σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν καὶ
KJV: thou then, that we may see, and
INT: you sign that we might see and

John 6:38 Conj
GRK: οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ
KJV: heaven, not to do mine own
INT: heaven not that I should do the

John 6:39 Conj
GRK: πέμψαντός με ἵνα πᾶν ὃ
KJV: hath sent me, that of all which
INT: having sent me that [of] all that

John 6:40 Conj
GRK: πατρός μου ἵνα πᾶς ὁ
KJV: me, that every one
INT: Father of me that everyone who

John 6:50 Conj
GRK: οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ
NAS: out of heaven, so that one
INT: heaven comes down that anyone of

John 7:3 Conj
GRK: τὴν Ἰουδαίαν ἵνα καὶ οἱ
KJV: into Judaea, that thy disciples
INT: Judea that also the

John 7:23 Conj
GRK: ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ
NAS: on [the] Sabbath so that the Law
INT: on Sabbath that not might be broken

John 7:32 Conj
GRK: Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν
KJV: sent officers to take him.
INT: Pharisees officers that they might seize him

John 8:6 Conj
GRK: πειράζοντες αὐτόν ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν
NAS: testing Him, so that they might have
KJV: him, that they might have
INT: testing him that they might have to accuse

John 8:56 Conj
GRK: ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν
KJV: Abraham rejoiced to see my
INT: of you rejoiced in that he should see

John 8:59 Conj
GRK: οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ'
KJV: took they up stones to cast at
INT: therefore stones that they might cast at

John 9:2 Conj
GRK: γονεῖς αὐτοῦ ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ
KJV: his parents, that he was born blind?
INT: parents of him that blind he should be born

John 9:3 Conj
GRK: αὐτοῦ ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τὰ
NAS: his parents; but [it was] so that the works
KJV: parents: but that the works of God
INT: of him but that should appear the

John 9:22 Conj
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις
KJV: had agreed already, that if any man
INT: the Jews that if anyone

John 9:36 Conj
GRK: ἐστιν κύριε ἵνα πιστεύσω εἰς
KJV: is he, Lord, that I might believe on
INT: is he Lord that I might believe on

John 9:39 Conj
GRK: τοῦτον ἦλθον ἵνα οἱ μὴ
NAS: world, so that those
KJV: this world, that they which see not
INT: this came that they that not

John 10:10 Conj
GRK: εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ
KJV: not, but for to steal, and
INT: if not that he might steal and

John 10:10 Conj
GRK: ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν
KJV: I am come that they might have life,
INT: I came that life they might have

John 10:17 Conj
GRK: ψυχήν μου ἵνα πάλιν λάβω
NAS: My life so that I may take
KJV: my life, that I might take it
INT: life of me that again I might take

John 10:31 Conj
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν
KJV: stones again to stone him.
INT: the Jews that they might stone him

John 10:38 Conj
GRK: ἔργοις πιστεύετε ἵνα γνῶτε καὶ
NAS: the works, so that you may know
KJV: the works: that ye may know,
INT: works believe that you might understand and

John 11:4 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ ὁ
NAS: of God, so that the Son
KJV: the glory of God, that the Son of God
INT: of God that might be glorified the

John 11:11 Conj
GRK: ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν
NAS: but I go, so that I may awaken him out of sleep.
KJV: but I go, that I may awake him
INT: but I go that I might awake him

John 11:15 Conj
GRK: δι' ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε ὅτι
NAS: that I was not there, so that you may believe;
KJV: there, to the intent ye may believe;
INT: for sake of you in order that you might believe that

John 11:16 Conj
GRK: καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ'
KJV: also go, that we may die
INT: also us that we might die with

John 11:19 Conj
GRK: καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς
KJV: and Mary, to comfort them
INT: and Mary that they might console them

John 11:31 Conj
GRK: τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ
KJV: unto the grave to weep there.
INT: the tomb that she might weep there

John 11:37 Conj
GRK: τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος
KJV: have caused that even
INT: blind [man] to have caused that also this one

John 11:42 Conj
GRK: περιεστῶτα εἶπον ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι
NAS: I said it, so that they may believe
KJV: I said [it], that they may believe
INT: stand around I said [it] that they might believe that

John 11:50 Conj
GRK: συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος
KJV: it is expedient for us, that one man
INT: it is profitable for us that one man

John 11:52 Conj
GRK: μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ τὰ
NAS: only, but in order that He might also
KJV: but that also
INT: only but that also the

John 11:53 Conj
GRK: ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν
KJV: forth they took counsel together for to put
INT: day they took counsel together that they might kill him

John 11:55 Conj
GRK: τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς
KJV: the passover, to purify
INT: the passover that they might purify themselves

John 11:57 Conj
GRK: Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις
KJV: a commandment, that, if
INT: Pharisees a command that if anyone

John 12:7 Conj
GRK: Ἄφες αὐτήν ἵνα εἰς τὴν
NAS: Let her alone, so that she may keep
INT: Let alone her so that for the

John 12:9 Conj
GRK: μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ τὸν
KJV: but that they might see
INT: only but that also

John 12:10 Conj
GRK: οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν
KJV: consulted that they might put
INT: the chief priests that also

John 12:20 Conj
GRK: τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν
KJV: among them that came up to worship at
INT: those coming up that they might worship at

John 12:23 Conj
GRK: ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ
KJV: The hour is come, that the Son of man
INT: the hour that should be glorified the

John 12:35 Conj
GRK: φῶς ἔχετε ἵνα μὴ σκοτία
NAS: the Light, so that darkness
INT: light you have that not darkness

John 12:36 Conj
GRK: τὸ φῶς ἵνα υἱοὶ φωτὸς
NAS: in the Light, so that you may become
KJV: the light, that ye may be
INT: the light that sons of light

John 12:38 Conj
GRK: ἵνα ὁ λόγος
KJV: That the saying of Esaias
INT: that the word

John 12:40 Conj
GRK: τὴν καρδίαν ἵνα μὴ ἴδωσιν
NAS: THEIR HEART, SO THAT THEY WOULD NOT SEE
INT: the heart that not they should see

John 12:42 Conj
GRK: οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι
NAS: they were not confessing [Him], for fear that they would be put out of the synagogue;
INT: not they confessed that not put out of the synagogue

John 12:46 Conj
GRK: κόσμον ἐλήλυθα ἵνα πᾶς ὁ
NAS: into the world, so that everyone
INT: world have come that everyone that

John 12:47 Conj
GRK: γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν
KJV: I came not to judge the world,
INT: indeed I came that I might judge the

John 12:47 Conj
GRK: κόσμον ἀλλ' ἵνα σώσω τὸν
KJV: the world, but to save the world.
INT: world but that I might save the

John 13:1 Conj
GRK: ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ
KJV: was come that he should depart
INT: hour that he should depart out of

John 13:2 Conj
GRK: τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν
KJV: Simon's [son], to betray
INT: the heart that he should betray him

John 13:15 Conj
GRK: ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ
KJV: you an example, that ye should do
INT: I gave you that as I

John 13:18 Conj
GRK: ἐξελεξάμην ἀλλ' ἵνα ἡ γραφὴ
KJV: but that the scripture
INT: I chose but that the Scripture

John 13:19 Conj
GRK: τοῦ γενέσθαι ἵνα πιστεύσητε ὅταν
NAS: to pass, so that when
KJV: it come, that, when
INT: it comes to pass that you might believe when

John 13:29 Conj
GRK: τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ
KJV: or, that he should give
INT: to the poor that something he should give

John 13:34 Conj
GRK: δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
KJV: unto you, That ye love
INT: I give to you that you should love one another

John 13:34 Conj
GRK: ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς
KJV: I have loved you, that ye also
INT: I loved you that also you

John 14:3 Conj
GRK: πρὸς ἐμαυτόν ἵνα ὅπου εἰμὶ
KJV: unto myself; that where I
INT: to myself that where am

John 14:13 Conj
GRK: τοῦτο ποιήσω ἵνα δοξασθῇ ὁ
NAS: that will I do, so that the Father
KJV: will I do, that the Father
INT: this will I do that might be glorified the

John 14:16 Conj
GRK: δώσει ὑμῖν ἵνα ᾖ μεθ'
KJV: Comforter, that he may abide
INT: he will give you that he might be with

John 14:29 Conj
GRK: πρὶν γενέσθαι ἵνα ὅταν γένηται
NAS: it happens, so that when
KJV: it come to pass, that, when
INT: before it comes to pass that when it shall have come to pass

John 14:31 Conj
GRK: ἀλλ' ἵνα γνῷ ὁ
KJV: But that the world may know
INT: but that might know the

John 15:2 Conj
GRK: καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα
NAS: He prunes it so that it may bear
KJV: it, that it may bring forth
INT: he prunes it that fruit more

John 15:8 Conj
GRK: πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν
KJV: Father glorified, that ye bear much
INT: Father of me that fruit much

John 15:11 Conj
GRK: λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ
NAS: I have spoken to you so that My joy
KJV: have I spoken unto you, that my joy
INT: I have spoken to you that joy

John 15:12 Conj
GRK: ἡ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
KJV: commandment, That ye love
INT: my that you love one another

John 15:13 Conj
GRK: οὐδεὶς ἔχει ἵνα τις τὴν
KJV: than this, that a man lay down
INT: no one has that one the

John 15:16 Conj
GRK: ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε
NAS: would remain, so that whatever
KJV: ordained you, that ye should go
INT: appointed you that you should go

John 15:16 Conj
GRK: ὑμῶν μένῃ ἵνα ὅτι ἂν
KJV: should remain: that whatsoever
INT: of you should abide that whatever anyhow

John 15:17 Conj
GRK: ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
KJV: you, that ye love
INT: I command you that you love one another

John 15:25 Conj
GRK: ἀλλ' ἵνα πληρωθῇ ὁ
KJV: But [this cometh to pass], that the word
INT: But that might be fulfilled the

John 16:1 Conj
GRK: λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε
NAS: I have spoken to you so that you may be kept
INT: I have spoken to you that not you might fall away

John 16:2 Conj
GRK: ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ
KJV: cometh, that whosoever
INT: is coming an hour that everyone

John 16:4 Conj
GRK: λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ
NAS: I have spoken to you, so that when
KJV: have I told you, that when the time
INT: I have said to you that when might have come

John 16:7 Conj
GRK: συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω
KJV: for you that I
INT: It is profitable for you that I should go away

John 16:24 Conj
GRK: καὶ λήμψεσθε ἵνα ἡ χαρὰ
NAS: and you will receive, so that your joy
KJV: and ye shall receive, that your joy
INT: and you will receive that the joy

John 16:30 Conj
GRK: χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε
KJV: needest not that any man should ask
INT: need have that anyone you

John 16:32 Conj
GRK: καὶ ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος
KJV: come, that ye shall be scattered,
INT: and has come that you will be scattered each

John 16:33 Conj
GRK: λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ
NAS: I have spoken to you, so that in Me you may have
KJV: I have spoken unto you, that in me
INT: I have spoken to you that in me

John 17:1 Conj
GRK: τὸν υἱόν ἵνα ὁ υἱὸς
KJV: thy Son, that thy Son
INT: Son that the Son

John 17:2 Conj
GRK: πάσης σαρκός ἵνα πᾶν ὃ
KJV: flesh, that he should give
INT: over all flesh that [of] all which

John 17:3 Conj
GRK: αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ
KJV: eternal, that they might know
INT: eternal life that they should know you

John 17:4 Conj
GRK: δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω
KJV: thou gavest me to do.
INT: you have given me that I should do

John 17:11 Conj
GRK: δέδωκάς μοι ἵνα ὦσιν ἓν
KJV: me, that they may be
INT: you have given me that they might be one

John 17:12 Conj
GRK: τῆς ἀπωλείας ἵνα ἡ γραφὴ
NAS: of perdition, so that the Scripture
KJV: of perdition; that the scripture
INT: of destruction that the Scripture

John 17:13 Conj
GRK: τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν
NAS: in the world so that they may have
KJV: in the world, that they might have my
INT: the world that they might have

John 17:15 Conj
GRK: οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς
KJV: not that thou shouldest take
INT: not I do ask that you should take them

John 17:15 Conj
GRK: κόσμου ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς
KJV: but that thou shouldest keep
INT: world but that you should keep them

John 17:19 Conj
GRK: ἁγιάζω ἐμαυτόν ἵνα ὦσιν καὶ
KJV: sanctify myself, that they also
INT: sanctify myself that might be also

John 17:21 Conj
GRK: ἵνα πάντες ἓν
NAS: [are] in Me and I in You, that they also may be in Us, so that the world
KJV: That they all may be
INT: that all one

John 17:21 Conj
GRK: ἐν σοί ἵνα καὶ αὐτοὶ
KJV: in thee, that they also
INT: in you that also they

John 17:21 Conj
GRK: ἡμῖν ὦσιν ἵνα ὁ κόσμος
KJV: in us: that the world may believe
INT: us might be that the world

John 17:22 Conj
GRK: δέδωκα αὐτοῖς ἵνα ὦσιν ἓν
KJV: have given them; that they may be one,
INT: I have given them that they might be one

John 17:23 Conj
GRK: ἐν ἐμοί ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι
NAS: in unity, so that the world
KJV: in me, that they may be made perfect
INT: in me that they might be perfected

John 17:23 Conj
GRK: εἰς ἕν ἵνα γινώσκῃ ὁ
KJV: one; and that the world may know
INT: in unity that might know the

John 17:24 Conj
GRK: μοι θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ
NAS: I am, so that they may see
KJV: Father, I will that they also, whom
INT: me I desire that where am

John 17:24 Conj
GRK: μετ' ἐμοῦ ἵνα θεωρῶσιν τὴν
KJV: I am; that they may behold my
INT: with me that they might behold

John 17:26 Conj
GRK: καὶ γνωρίσω ἵνα ἡ ἀγάπη
NAS: known to them, and will make it known, so that the love
KJV: will declare [it]: that the love
INT: and will make [it] known that the love

John 18:9 Conj
GRK: ἵνα πληρωθῇ ὁ
KJV: That the saying might be fulfilled,
INT: that might be fulfilled the

John 18:28 Conj
GRK: τὸ πραιτώριον ἵνα μὴ μιανθῶσιν
NAS: into the Praetorium so that they would not be defiled,
KJV: but that they might eat
INT: the praetorium that not they might be stained

John 18:32 Conj
GRK: ἵνα ὁ λόγος
KJV: That the saying of Jesus
INT: that the word

John 18:36 Conj
GRK: ἠγωνίζοντο ἄν ἵνα μὴ παραδοθῶ
NAS: would be fighting so that I would not be handed
INT: would fight anyhow that not I might be betrayed

John 18:37 Conj
GRK: τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ
KJV: the world, that I should bear witness
INT: the world that I might bear witness to the

John 18:39 Conj
GRK: συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω
KJV: a custom, that I should release
INT: a custom with you that one I should release

John 19:4 Conj
GRK: αὐτὸν ἔξω ἵνα γνῶτε ὅτι
NAS: I am bringing Him out to you so that you may know
KJV: forth to you, that ye may know that
INT: him out that you might know that

John 19:16 Conj
GRK: αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ Παρέλαβον
KJV: unto them to be crucified.
INT: him to them that he might be crucified So they took

John 19:24 Conj
GRK: τίνος ἔσται ἵνα ἡ γραφὴ
KJV: it shall be: that the scripture
INT: whose it will be that the Scripture

John 19:28 Conj
GRK: πάντα τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ ἡ
KJV: accomplished, that the scripture
INT: all things have been finished that might be fulfilled the

John 19:31 Conj
GRK: παρασκευὴ ἦν ἵνα μὴ μείνῃ
NAS: it was the day of preparation, so that the bodies
KJV: besought Pilate that their legs
INT: [the] preparation it was that not might remain

John 19:31 Conj
GRK: τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν
INT: Pilate that might be broken their

John 19:35 Conj
GRK: ἀληθῆ λέγει ἵνα καὶ ὑμεῖς
NAS: the truth, so that you also
KJV: he saith true, that ye might believe.
INT: truth he says that also you

John 19:36 Conj
GRK: γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ
KJV: were done, that the scripture
INT: indeed these things that the Scripture

John 19:38 Conj
GRK: τῶν Ἰουδαίων ἵνα ἄρῃ τὸ
KJV: Pilate that he might take away
INT: of the Jews that he might take away the

John 20:31 Conj
GRK: δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι
NAS: have been written so that you may believe
KJV: are written, that ye might believe
INT: however have been written that you might believe that

John 20:31 Conj
GRK: θεοῦ καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν
KJV: and that believing
INT: of God and that believing life

Acts 2:25 Conj
GRK: μού ἐστιν ἵνα μὴ σαλευθῶ
NAS: FOR HE IS AT MY RIGHT HAND, SO THAT I WILL NOT BE SHAKEN.
INT: of me he is that not I might be shaken

Acts 4:17 Conj
GRK: ἀλλ' ἵνα μὴ ἐπὶ
NAS: But so that it will not spread any
INT: But that not on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page