2507. καθαιρέω (kathaireó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2507. καθαιρέω (kathaireó) — 9 Occurrences

Mark 15:36 V-ANA
GRK: ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν
NAS: Elijah will come to take Him down.
KJV: to take him down.
INT: comes Elijah to take down him

Mark 15:46 V-APA-NMS
GRK: ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν
NAS: cloth, took Him down, wrapped
KJV: and took him down, and wrapped
INT: having bought a linen cloth having taken down him he wrapped [him] in

Luke 1:52 V-AIA-3S
GRK: καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ
NAS: He has brought down rulers
KJV: He hath put down the mighty from
INT: He put down rulers from

Luke 12:18 V-FIA-1S
GRK: Τοῦτο ποιήσω καθελῶ μου τὰς
NAS: is what I will do: I will tear down my barns
KJV: will I do: I will pull down my
INT: This will I do I will take away my the

Luke 23:53 V-APA-NMS
GRK: καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ
NAS: And he took it down and wrapped
KJV: he took it down, and wrapped it
INT: And having taken it down he wrapped it

Acts 13:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ
NAS: When He had destroyed seven nations
KJV: And when he had destroyed seven
INT: And having destroyed nations seven

Acts 13:29 V-APA-NMP
GRK: αὐτοῦ γεγραμμένα καθελόντες ἀπὸ τοῦ
NAS: concerning Him, they took Him down from the cross
KJV: him, they took [him] down from
INT: him had been written having taken [him] down from the

Acts 19:27 V-PNM/P
GRK: τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῆς μεγαλειότητος
NAS: will even be dethroned from her magnificence.
KJV: should be destroyed, whom
INT: and also to be destroyed the majesty

2 Corinthians 10:5 V-PPA-NMP
GRK: λογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν
NAS: [We are] destroying speculations
KJV: Casting down imaginations, and
INT: arguments overthrowing and every

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page