2556. κακός (kakos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2556. κακός (kakos) — 50 Occurrences

Matthew 21:41 Adj-AMP
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει
NAS: those wretches to a wretched
KJV: those wicked men, and
INT: They say to him wretches miserably he will destroy

Matthew 24:48 Adj-NMS
GRK: εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος
NAS: But if that evil slave says
KJV: if that evil servant shall say
INT: should say the evil servant that

Matthew 27:23 Adj-ANS
GRK: Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οἱ
NAS: what evil has He done?
KJV: Why, what evil hath he done? But
INT: What indeed evil did he commit

Mark 7:21 Adj-NMP
GRK: διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται πορνεῖαι
NAS: proceed the evil thoughts,
KJV: proceed evil thoughts,
INT: thoughts evil go forth sexual immorality

Mark 15:14 Adj-ANS
GRK: γὰρ ἐποίησεν κακόν οἱ δὲ
NAS: what evil has He done?
KJV: Why, what evil hath he done? And
INT: then did he commit evil but

Luke 16:25 Adj-ANP
GRK: ὁμοίως τὰ κακά νῦν δὲ
NAS: Lazarus bad things; but now
KJV: likewise Lazarus evil things: but now
INT: likewise the [things] evil now however

Luke 23:22 Adj-ANS
GRK: Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος
NAS: Why, what evil has this man done?
KJV: Why, what evil hath he
INT: What indeed evil did commit this [man]

John 18:23 Adj-GNS
GRK: περὶ τοῦ κακοῦ εἰ δὲ
NAS: testify of the wrong; but if
KJV: bear witness of the evil: but if
INT: concerning the evil if however

John 18:30 Adj-ANS
GRK: ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν οὐκ
NAS: this Man were not an evildoer, we would not have delivered
INT: were he an evildoer make not

Acts 9:13 Adj-ANP
GRK: τούτου ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις
NAS: how much harm he did
KJV: man, how much evil he hath done to thy
INT: this how many evils to saints

Acts 16:28 Adj-ANS
GRK: πράξῃς σεαυτῷ κακόν ἅπαντες γάρ
NAS: Do not harm yourself,
KJV: thyself no harm: for we are
INT: do to yourself injury all indeed

Acts 23:9 Adj-ANS
GRK: λέγοντες Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν
NAS: We find nothing wrong with this man;
KJV: We find no evil in this
INT: saying Nothing evil we find in

Acts 28:5 Adj-ANS
GRK: ἔπαθεν οὐδὲν κακόν
NAS: and suffered no harm.
KJV: and felt no harm.
INT: suffered no injury

Romans 1:30 Adj-GNP
GRK: ἀλαζόνας ἐφευρετὰς κακῶν γονεῦσιν ἀπειθεῖς
NAS: inventors of evil, disobedient
KJV: inventors of evil things, disobedient
INT: boastful inventors of evil things to parents disobedient

Romans 2:9 Adj-ANS
GRK: κατεργαζομένου τὸ κακόν Ἰουδαίου τε
NAS: of man who does evil, of the Jew first
KJV: that doeth evil, of the Jew
INT: produces evil of Jewish both

Romans 3:8 Adj-ANP
GRK: Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ
NAS: Let us do evil that good
KJV: Let us do evil, that good
INT: Let us practice things evil that might come

Romans 7:19 Adj-ANS
GRK: οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω
NAS: the very evil that I do not want.
KJV: not: but the evil which I would
INT: not I do want evil this I do

Romans 7:21 Adj-NNS
GRK: ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται
NAS: the principle that evil is present
KJV: do good, evil is present with me.
INT: me evil is present with

Romans 12:17 Adj-ANS
GRK: μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ
NAS: pay back evil for evil
KJV: Recompense to no man evil for evil.
INT: to no one evil for evil

Romans 12:17 Adj-GNS
GRK: κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες προνοούμενοι
NAS: evil for evil to anyone.
KJV: evil for evil. Provide things honest
INT: evil for evil repay providing

Romans 12:21 Adj-GNS
GRK: ὑπὸ τοῦ κακοῦ ἀλλὰ νίκα
NAS: Do not be overcome by evil, but overcome
KJV: overcome of evil, but overcome
INT: by evil but overcome

Romans 12:21 Adj-ANS
GRK: ἀγαθῷ τὸ κακόν
NAS: by evil, but overcome evil with good.
KJV: but overcome evil with good.
INT: good evil

Romans 13:3 Adj-DNS
GRK: ἀλλὰ τῷ κακῷ θέλεις δὲ
NAS: behavior, but for evil. Do you want
KJV: works, but to the evil. Wilt thou then
INT: but to evil Do you desire moreover

Romans 13:4 Adj-ANS
GRK: δὲ τὸ κακὸν ποιῇς φοβοῦ
NAS: But if you do what is evil, be afraid;
KJV: thou do that which is evil, be afraid;
INT: however evil you practice fear

Romans 13:4 Adj-ANS
GRK: τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι
NAS: what is evil, be afraid;
KJV: upon him that doeth evil.
INT: to him that evil does

Romans 13:10 Adj-ANS
GRK: τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται
NAS: does no wrong to a neighbor; therefore
KJV: no ill to his neighbour:
INT: to the neighbor evil not does work

Romans 14:20 Adj-NNS
GRK: καθαρά ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ
NAS: are clean, but they are evil for the man
KJV: but [it is] evil for that man
INT: pure but [it is] wrong to the man

Romans 16:19 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ κακόν
NAS: and innocent in what is evil.
KJV: simple concerning evil.
INT: to evil

1 Corinthians 10:6 Adj-GNP
GRK: ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν καθὼς κἀκεῖνοι
NAS: that we would not crave evil things as they also
KJV: should not lust after evil things, as
INT: us desirers of evil things as they also

1 Corinthians 13:5 Adj-ANS
GRK: λογίζεται τὸ κακόν
NAS: does not take into account a wrong [suffered],
KJV: thinketh no evil;
INT: thinks evil

1 Corinthians 15:33 Adj-NFP
GRK: χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί
NAS: Do not be deceived: Bad company
KJV: deceived: evil communications
INT: good companionships bad

2 Corinthians 13:7 Adj-ANS
GRK: ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν οὐχ
NAS: no wrong; not that we ourselves
KJV: do no evil; not that
INT: may do you evil nothing not

Philippians 3:2 Adj-AMP
GRK: βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας βλέπετε
NAS: beware of the evil workers,
KJV: beware of evil workers,
INT: beware of the evil workers beware of

Colossians 3:5 Adj-AFS
GRK: πάθος ἐπιθυμίαν κακήν καὶ τὴν
NAS: passion, evil desire,
KJV: inordinate affection, evil concupiscence,
INT: passion desire evil and

1 Thessalonians 5:15 Adj-ANS
GRK: μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ
NAS: another with evil for evil,
KJV: that none render evil for evil
INT: not anyone evil for evil

1 Thessalonians 5:15 Adj-GNS
GRK: κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ
NAS: with evil for evil, but always
KJV: evil for evil unto any [man]; but
INT: evil for evil to anyone give

1 Timothy 6:10 Adj-GNP
GRK: πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ
NAS: of all sorts of evil, and some
KJV: the root of all evil: which while some
INT: of all [kinds] of evils is the

2 Timothy 4:14 Adj-ANP
GRK: πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο ἀποδώσει
NAS: did me much harm; the Lord will repay
KJV: me much evil: the Lord reward
INT: many against me evil things did May give

Titus 1:12 Adj-NNP
GRK: ἀεὶ ψεῦσται κακὰ θηρία γαστέρες
NAS: are always liars, evil beasts, lazy
KJV: [are] alway liars, evil beasts, slow
INT: always [are] liars evil wild beasts gluttons

Hebrews 5:14 Adj-GNS
GRK: τε καὶ κακοῦ
NAS: to discern good and evil.
KJV: good and evil.
INT: both and evil

James 1:13 Adj-GNP
GRK: ἀπείραστός ἐστιν κακῶν πειράζει δὲ
NAS: cannot be tempted by evil, and He Himself
KJV: cannot be tempted with evil, neither
INT: not to be tempted is by evils tempts moreover

James 3:8 Adj-NNS
GRK: ἀνθρώπων ἀκατάστατον κακόν μεστὴ ἰοῦ
NAS: [it is] a restless evil [and] full
KJV: [it is] an unruly evil, full
INT: of men [it is] an unrestrainable evil full of poison

1 Peter 3:9 Adj-ANS
GRK: μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ
NAS: not returning evil for evil or
KJV: Not rendering evil for evil,
INT: not rendering evil for evil

1 Peter 3:9 Adj-GNS
GRK: κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν
NAS: not returning evil for evil or insult
KJV: evil for evil, or railing
INT: evil for evil or railing

1 Peter 3:10 Adj-GNS
GRK: γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη
NAS: HIS TONGUE FROM EVIL AND HIS LIPS
KJV: tongue from evil, and his
INT: tongue from evil and lips

1 Peter 3:11 Adj-GNS
GRK: δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω
NAS: HE MUST TURN AWAY FROM EVIL AND DO
KJV: Let him eschew evil, and do
INT: also from evil and let him do

1 Peter 3:12 Adj-ANP
GRK: ἐπὶ ποιοῦντας κακά
NAS: IS AGAINST THOSE WHO DO EVIL.
KJV: [is] against them that do evil.
INT: [is] against those doing evil

3 John 1:11 Adj-ANS
GRK: μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ
NAS: do not imitate what is evil, but what is good.
KJV: not that which is evil, but
INT: do imitate that which [is] evil but what [is]

Revelation 2:2 Adj-AMP
GRK: δύνῃ βαστάσαι κακούς καὶ ἐπείρασας
NAS: tolerate evil men, and you put to the test
KJV: bear them which are evil: and
INT: you are able bear evil [ones] and you did try

Revelation 16:2 Adj-NNS
GRK: ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν
NAS: and it became a loathsome and malignant
KJV: and there fell a noisome and grievous
INT: came a sore evil and grievous

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page